Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
How Did the COVID-19 Pandemic Pass by Healthcare Professionals in a Training and Research Hospital? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 261-264 | DOI: 10.5505/ktd.2023.90836

How Did the COVID-19 Pandemic Pass by Healthcare Professionals in a Training and Research Hospital?

Gülten ünlü1, Hatice Aka Akar2, Hanife Bilaloğlu2, Emin Ölmez2
1University of Health Science, Kocaeli Training and Research Hospital, Department of Infectious Disease Kocaeli, Turkey
2University of Health Science, Kocaeli Training and Research Hospital, Infection Control Committee, Turkey

INTRODUCTION: COVID-19 has a high risk of transmission for healthcare professionals working multidisciplinary in many departments of emergency medicine, infectious diseases, pulmonology, other internal and surgical departments. In healthcare workers infected with the Covid 19 virus, the disease can vary from URTI to mild, moderate, and severe pneumonia.
METHODS: In the follow-up patients, the cases of URTI, mild, moderate, severe pneumonia clinics, outpatient or inpatient or ICU hospitalization of healthcare workers diagnosed with Covid-19 laboratory and/or clinically were evaluated. Healthcare workers who have Covid-19 PCR (Polymerase Chane Reaction) positivity or whose imaging features are compatible with Covid-19 will be included in the study. It is planned to evaluate the course of the disease in healthcare workers of the Covid 19 pandemic, Covid-19 virus.
RESULTS: In the follow-up patients, the cases of mild, moderate, severe pneumonia clinics, outpatient or inpatient or ICU hospitalization of healthcare workers diagnosed with covid19 laboratory and/or clinically were evaluated. Healthcare workers who have Covid-19 PCR positivity or whose imaging features are compatible with Covid-19 will be included in the study. It is planned to evaluate the course of the disease in healthcare workers of the Covid-19 pandemic. It is planned to examine the Covid-19 PCR test, Covid-19 vaccine status, outpatient and hospitalization status of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of personal protective equipment such as masks, gloves, goggles, and gowns to create droplet and contact isolation with patients helps prevent the transmission of Covid-19 infection in healthcare workers

Keywords: Covid 19, healthcare professionals, pandemic.

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisi Nasıl Geçti?

Gülten ünlü1, Hatice Aka Akar2, Hanife Bilaloğlu2, Emin Ölmez2
1Sağlık Bilimeri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobbiyoloji Kliniği Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimeri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid 19 virusu enfekte olan sağlık çalışanlarında hastalık, ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonu) tablosundan, hafif, orta, ağır pnömoni tablosuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı sağlık çalışanları bu süreci ayaktan tedavisiz takipli, sadece izole olarak atlatabilirken; bazıları yatarak, hatta yoğun bakım gereksinimi ile YBÜ ‘ de yatırılarak antiviral tedavi, destek tedavisi ve solunum cihazı desteği tedavisi ile takip edilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Takip edilen hastalarda laboratuvar ve/veya klinik olarak Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının ÜSYE (Üst solunum yolu enfeksiyonu), hafif, orta, ağır pnömoni klinikleri, ayaktan ya da yatarak ya da YBÜ(yoğun bakım ünitesi) yatışı durumları değerlendirilmişdir. Covid-19 PCR (polymerase Chain Reaction) pozitifliği olan ya da görüntüleme özellikleri Covid-19 uyumlu sağlık çalışanı hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Covid-19 pandemisi, SARS-Cov2 Covid-19 virusunun sağlık çalışanlarındaki hastalık seyri değerlendirmesi planlanmaktadır.
BULGULAR: Toplam 2369 sağlık çalışanlarının 673 tanesinde Covid-19 pozitifliği saptanmıştır. Covid19 PCR pozitif bulunanlar ve toraks bilgisayarlı tomografisi bulguları uyumlu olanlardan oluşmaktadır. Pozitif olan hastalarda en sık görülen semptom ve bulgular ateş, bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, başağrısı, eklem ağrısıdır. Bunlardan 186’sı erkek, 487’si kadındı. Kadın cinsiyet olması hastalığa yakalanan sağlık çalışanları arasında anlamlı olarak yüksekti (p<0,01). Yaş ve sağlık çalışanları gruplarının dağılımında hastalığa yakalanma oranlarında anlamlı bir faklılık yoktu. Sağlık çalışanlarından hastalığa yakalananlardan; doktorların %93,2 ‘si aşı yaptıranlar arasında, % 6,8’ i aşı yaptırmayanlar arasındaydı. Hemşirelerden %87,3’ ü aşı yaptıranlar arasında, %12,7’ si aşı yaptırmayanlar arasındaydı. Sağlık personellerinden %83,4’ ü aşı yaptıranlar, %16,6’ sı aşı yaptırmayanlar arasındaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maske, eldiven, gözlük, önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ile hastalarla damlacık ve temas izolasyonu oluşturabilmek, sağlık çalışanlarında covid-19 enfeksiyonunun bulaşını engellemede yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, sağlık çalışanı, pandemi

Gülten ünlü, Hatice Aka Akar, Hanife Bilaloğlu, Emin Ölmez. How Did the COVID-19 Pandemic Pass by Healthcare Professionals in a Training and Research Hospital?. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 261-264

Corresponding Author: Gülten ünlü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish