Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Effect of Physical Symptoms Experienced by Mothers in the Postpartum Period on Depression and Mother-Infant Attachment [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 319-325 | DOI: 10.5505/ktd.2023.82574

The Effect of Physical Symptoms Experienced by Mothers in the Postpartum Period on Depression and Mother-Infant Attachment

Derya Kaya Şenol1, Pınar Çiçekoğlu Öztürk2, Edanur Tar Bolacalı3
1Osmaniye Korkut Ata University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Osmaniye, Turkiye.
2Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Muğla, Turkiye.
3Kırşehir Ahi Evran University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, First and Emergency Aid Program, Kırşehir, Türkiye.

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the effects of physical symptoms experienced by mothers in the postpartum period on depression and mother-infant attachment.
METHODS: The population of the study consisted of women who applied to the Family Health Centers in Osmaniye city center in the 4th-6th week after delivery between the dates of the study. The sample consisted of 198 women who met the research criteria. Data were collected with a descriptive information form, Postpartum Physical Symptom Severity Scale, Postpartum Attachment Scale (WHO) and Edinburgh Postpartum Depression Scale.
RESULTS: In the study, postpartum physical symptom severity was found to be statistically higher in mothers who were illiterate, whose income was equal to expenditure, who gave birth by emergency cesarean section, who were discharged on the 1st postpartum day and who did not receive discharge training.In the study, it was observed that there was a strong and positive relationship between the risk of postpartum depression and the postpartum attachment scale, and attachment problems increased as the risk of depression increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Educational status of mothers, type of delivery, number of births, planned pregnancy, postpartum discharge education and feeding style of the baby affect postpartum physical symptoms, postpartum depression and mother-infant attachment. In this respect, it is important to provide midwife support in reducing the severity of physical symptoms experienced by postpartum mothers, preventing depression and increasing attachment.

Keywords: mother-infant attachment, depression, physical symptom severity, postpartum period.

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Yaşadığı Fiziksel Semptomların Depresyon ve Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi

Derya Kaya Şenol1, Pınar Çiçekoğlu Öztürk2, Edanur Tar Bolacalı3
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye.
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye.
3Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı, Kırşehir, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma annelerin doğum sonu dönemde yaşadığı fiziksel semptomların depresyon ve anne-bebek bağlanmasına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tarihleri arasında Osmaniye il merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine doğum sonu 4-6. haftada başvuran kadınlar araştırmanın evrenini, araştırma kriterlerine uyan 198 kadın ise örneklemi oluşturdu. Veriler tanımlayıcı bilgi formu, Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği, Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ile toplandı.
BULGULAR: Araştırmada okuryazar olmayan, gelir gidere denk olan, acil sezaryen ile doğum yapan, postpartum 1. günde taburcu edilen ve taburculuk eğitimi almayan annelerde postpartum fiziksel semptom şiddetinin istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmada postpartum depresyon riski ile doğum sonu bağlanma ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı güçlü bir ilişki olduğu ve depresyon riski arttıkça bağlanma sorunlarının arttığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin eğitim durumu, doğum şekli, doğum sayısı, gebeliğin planlı olması, postpartum taburculuk eğitimi ve bebeğin beslenme şekli doğum sonu yaşanan fiziksel semptomlar, postpartum depresyon ve anne-bebek bağlanmasını etkilemektedir. Bu doğrultuda postpartum annelerin yaşadığı fiziksel semptom şiddetinin azaltılmasında, depresyonun önlemesi ve bağlanmanın artırılmasında ebe ve hemşire desteğinin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: anne-bebek bağlanması, depresyon, fiziksel semptom şiddeti, postpartum dönem.

Derya Kaya Şenol, Pınar Çiçekoğlu Öztürk, Edanur Tar Bolacalı. The Effect of Physical Symptoms Experienced by Mothers in the Postpartum Period on Depression and Mother-Infant Attachment. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 319-325

Corresponding Author: Edanur Tar Bolacalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish