Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparison of Vitamin D Values in Infertile and Fertile Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 216-220 | DOI: 10.5505/ktd.2023.82356

Comparison of Vitamin D Values in Infertile and Fertile Patients

Funda Demirel
Kocaeli University Of Health Sciences Derince Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D is a steroid hormone and 1,25 dihidroxy vitamin D3 is the active form. Vitamin D acts via it’s spesific reseptor VDR( vitamin D receptor). This receptor has also been identified in reproductive organs such as the ovary, endometrium, testis and pituitary. This has increased the interest in investigating the role of vitamin D in human reproductive health.Vitamin D plays important role in oogenesis, antimullerian hormone(AMH) production and endometrial reseptivity.In this study,it was aimed to determine the role of vitamin D in fertility.
METHODS: Between January 2020- June 2020 months in Kocaeli Provincial Directorate of Health Sciences University Derince Education and Research Hospital,this research was carried out by retrospective screening of the data of 100 primary infertility and 100 fertile patients.Vitamin D levels in both groups were mutually examine.The necessary ethics committee permission has been obtained for the study.
RESULTS: : In the study,the blood vitamin D levels of 20-40 years old patients who applied to the outpatient clinic due to primary infertility were able to conceive 1 or more spontaneously and were compared with the fertile group between the ages 20-40.When vitamin D levels of fertile and infertile women participating in the study were compared,no significiant difference was found between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although vitamin D is involved in the physiology of various organ systems,its role in ovarian function and reproductive physiology has not been fully elucidated yet. According to the results of current studies, vitamin D level does not have a direct effect on fertility. More prospective studies are needed to explain the role of vitamin D on ovarian function, especially in the infertil patient group.

Keywords: Vitamin D, infertility, reproductive health

İnfertil Ve Fertil Hastaların Vitamin D Değerlerinin Karşılaştırılması

Funda Demirel
Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini steroid bir hormondur ve aktif form 1,25-dihidroksi vitamin D3’tür. Biyolojik aktivitesini vitamin D reseptörü(VDR) üzerinden gösterir. Bu reseptör over, endometrium, testis, hipotalamus ve hipofiz gibi üreme organlarında da tanımlanmıştır. Bu da D vitamininin insan üreme sağlığındaki rolunü araştırmaya yönelik ilgiyi arttırmıştır Oosit gelişmesinde, antimüllerian hormon (AMH) üretiminde, endometrium reseptivitesinde rolü vardır. Bu çalışmada Vitamin D‘nin fertilitedeki yerini tespit etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma Kocaeli ili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesine Ocak 2020-Haziran 2020 ayları arasında hastanenin infertilite polikliniğine başvuran 100 primer infertil hasta ve 100 fertil hastanın dataları retrospektif olarak taranmasıyla gerçekleşmiştir. Her iki grupta vitamin D seviyeleri karşılıklı olarak incelenmiştir. Çalışma için gerekli etik kurul izni alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmada primer infertilite nedeniyle polikliniğe başvuran 20-40 yaş arası hastaların kan vitamin D değerleri 1 veya daha fazla spontan gebe kalabilmiş yine 20-40 yaş arası fertil grupla kıyaslanmıştır. Çalışmaya katılan fertil ve infertil kadınların D vitamini düzeyleri karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır.(p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini çeşitli organ sistemlerinin fizyolojisinde yer almasına rağmen, over fonksiyonu ve üreme fizyolojisindeki rolü henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Mevcut çalışmaların sonuçlarına göre D vitamini düzeyinin fertiliteye direkt etkisi yoktur. Özellikle infertil hasta grubunda D vitamininin overin fonksiyonu üzerindeki rolünü açıklamak için daha fazla prospektif çalışma yapmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, üreme sağlığı, infertilite

Funda Demirel. Comparison of Vitamin D Values in Infertile and Fertile Patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 216-220

Corresponding Author: Funda Demirel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish