Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Lower Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Ağrı Doğubayazıt [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 1-4

Lower Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Ağrı Doğubayazıt

Mustafa Şit1, Gülali Aktaş2, Edip Erdal Yılmaz1
1Department Of General Surgery, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department Of İnternal Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

OBJECTIVE: Endoscopic examination, which is the gold standard in diagnosis and treatment of mucosal pathologies in lower gastrointestinal system, is widely used.
METHODS: 736 patients with lower gastrointestinal endoscopy were included in the study.
RESULTS: The most colonoscopic pathologies were hemorrhoids and polyps.
CONCLUSION: Endoscopy is the gold standard technique for detecting benign and malign colonic pathologies. In addition, endoscopy is beneficial determining the pathologies caused by Enterobius Vermicularis and environmental factors.

Keywords: colonoscopy, polyp, hemorrhoids

Alt Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Ağrı Doğubayazıt Bölgesi

Mustafa Şit1, Gülali Aktaş2, Edip Erdal Yılmaz1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ: Alt gastrointestinal sistemin (AGİS) mukozal patolojilerinin teşhisinde ve tedavisinde endoskopik inceleme altın standart olup, yaygın olarak kullanılmaktadır.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza alt GİS endoskopisi uygulanan 736 hasta dahil edilmiştir.
BULGULAR: En sık kolonoskopik patoloji olarak hemoroid ve polip saptandı.
SONUÇ: AGİS semptomu olan hastaların kolorektal hastalıklarının benign ve malign patolojilerin tespitinde kolonoskopi altın standart bir yöntemdir. Bunun yanında Enterobius vermicularis gibi çevresel faktörlerin ve kötü hijyenin sebep olduğu hastalıkların tespitinde faydalı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kolonoskopi, polip, hemoroid

Mustafa Şit, Gülali Aktaş, Edip Erdal Yılmaz. Lower Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Ağrı Doğubayazıt. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 1-4

Corresponding Author: Mustafa Şit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish