Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Effects of Administrating Non-invasive Mechanical Ventilation on Perfusion Index and Pulse Pressure in Patients with Acute Respiratory Failure [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 348-354 | DOI: 10.5505/ktd.2023.74933

Effects of Administrating Non-invasive Mechanical Ventilation on Perfusion Index and Pulse Pressure in Patients with Acute Respiratory Failure

Şükrü Koçkan1, Sıla Şadıllıoğlu2, Hakan Topaçoğlu3
1Department of Emergency Medicine, Kocaeli City Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department Emergency Medicine, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Dr Suat Günsel University of Kyrenia Hospital, Kyrenia, Turkish Republıc of Northern Cyprus

INTRODUCTION: Although it has been reported in the literature that non-invasive mechanical ventilation (NIMV) is effective on hypoxemia in some respiratory failure patients, the effect of this practice on peripheral perfusion of patients is not clear. In this study, the aim is to research changes in and the relation between perfusion index and pulse pressure in patients who have applied to the emergency department and been subject to NIMV.
METHODS: The study was planned as a prospective and cross-sectional research. It is conducted on 33 patients who have been treated with NIMV within two months in 2015 at Istanbul Training and Research Hospital. Perfusion index, blood pressure, heart rate, oxygen saturation are analysed being simultaneously measured within time periods determined before or during NIMV.
RESULTS: The study includes a total of 33 patients with the average age of 70.4±8.3, consisting of 15 (45.5%) males and 18 (54.5%) females. It is detected that there is an increase in oxygen saturation of the patients who are treated with NIMV (p<0.001) and a decrease in their average of heart rate (p: 0.023), which are statistically significant. There is no significant change has been observed throughout the process of NIMV treatment in patients’ blood pressure, pulse pressure and perfusion index (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Whereas NIMV treatment that is applied in acute respiratory failure shows positive effect on patient’s hypoxemia, there is no positive or negative effect has been found on patients pulse pressure and peripheral perfusion.

Keywords: perfusion index, non-invasive mechanic ventilation, respiratory failure

Akut Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamasının Perfüzyon İndeksi ve Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi

Şükrü Koçkan1, Sıla Şadıllıoğlu2, Hakan Topaçoğlu3
1Kocaeli Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kocaeli
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Dr Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Girne

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde non-invaziv mekanik ventilasyonun (NIMV) solunum yetmezliği olan hastalarda hipoksemi üzerine etkili olduğu bildirilse de bu uygulamanın hastaların periferik perfüzyonuna etkisi net değildir. Bu çalışmada acil servise başvuran ve NIMV uygulanan hastalarda perfüzyon indeksi ile nabız basıncı arasındaki ilişkinin ve değişimin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif ve kesitsel bir araştırma olarak planlanmıştır. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2015 yılında iki ay içerisinde NIMV tedavisi görmüş 33 hasta üzerinde yapılmıştır. Perfüzyon indeksi, kan basıncı, kalp hızı, oksijen satürasyonu, NIMV öncesi veya sırasında belirlenen zaman periyotlarında eş zamanlı olarak ölçülerek analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 70,4±8,3 olan toplam 33 hasta alındı. Bu hastaların 15’i (%45,5) erkek, 18’i (%54,5) kadın idi. NIMV uygulanan hastaların oksijen satürasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış (p<0,001) ve kalp atım ortalamalarında azalma (p: 0,023) olduğu saptandı. NIMV tedavisi süresince hastaların kan basıncı, nabız basıncı ve perfüzyon indeksinde anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut solunum yetmezliğinde uygulanan NIMV tedavisi hastaların hipoksemisi üzerine olumlu etki gösterirken, hastaların nabız basıncı ve periferik perfüzyonu üzerine olumlu ya da olumsuz bir etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: perfüzyon indeksi, non-invaziv mekanik ventilasyon, solunum yetmezliği

Şükrü Koçkan, Sıla Şadıllıoğlu, Hakan Topaçoğlu. Effects of Administrating Non-invasive Mechanical Ventilation on Perfusion Index and Pulse Pressure in Patients with Acute Respiratory Failure. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 348-354

Corresponding Author: Şükrü Koçkan, Türkiye
Manuscript Language: English