Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
What are the Factors Affecting the Clinical Course of COVID-19 Infected Pregnants Admitted to Intensive Care? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 240-245 | DOI: 10.5505/ktd.2023.73658

What are the Factors Affecting the Clinical Course of COVID-19 Infected Pregnants Admitted to Intensive Care?

Arzu Yavuz, Erdem Gürkan, Gökçe Naz Küçükbaş
University of Health Sciences, Kocaeli City Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The management of coronavirüs 2019 (COVID-19) infection in pregnancy is different from the normal population. Therefore, it is important to evaluate prognostic factors and inflammatory markers that may affect the clinical course of COVID-19 infection during pregnancy. Our aim in this study is to investigate inflammatory markers such as procalcitonin, ferritin, D-Dimer and fibrinogen that may affect the clinical outcomes of COVID-19 infected pregnant women who need intensive care unit (ICU).
METHODS: 53 pregnant women who needed ICU due to acute respiratory failure because of COVID-19 infection were included in our study. Pregnant patients followed up in the ICU were divided into two groups according to whether they were intubated or not. These two patient groups were compared according to lymphocyte count, C-reactive protein (CRP), D-Dimer, ferritin, fibrinogen, procalcitonin values and descriptive features.
RESULTS: The CRP results of the intubated group were higher (p=0.001; p<0.01). Lymphocyte count of the two groups were compared, the results of the intubated group were lower and this difference was statistically significant (p=0.002; p<0.01). A statistically significant difference was found between procalcitonin values (p=0.001; p<0.01) and ferritin values (p=0.033; p<0.05) in the intubated and non-intubated groups. Both laboratory parameters were higher in the intubated group. Fibrinogen results were high in intubated group but this was no statistically significant difference between the two groups (p=0.081; p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, inflammatory parameters in pregnant patients may reflect the severity of the COVID-19 infection to some extent. Therefore, these markers can be used in the clinical management of the disease.

Keywords: COVID-19, pregnancy, inflammatory markers, intensive care unit

Yoğunbakıma Yatan COVİD-19 Enfekte Gebelerin Klinik Seyrini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Arzu Yavuz, Erdem Gürkan, Gökçe Naz Küçükbaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kocaeli, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) yönetimi normal popülasyondan farklıdır. Bu nedenle gebelikte geçirilen COVID-19 enfeksiyonunun klinik seyrini etkileyebilecek prognostik faktörleri ve inflamatuar belirteçleri değerlendirmek son derece önemlidir. Bizim bu çalışmadaki amacımız yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ihtiyacı olan COVID-19 enfekte gebelerin klinik süreçlerine etki edebilecek prokalsitonin, ferritin, D-Dimer ve fibrinojen gibi inflamatuar belirteçleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle takip ve tedavi edilen gebelerden akut solunum yetersizliği nedeniyle YBÜ ihtiyacı olan 53 gebe dahil edilmiştir. YBܒnde takip olan gebe hastalar entübe olup olmamalarına göre iki ayrı gruba ayrılmıştır. Bu iki hasta grubunun tanımlayıcı özellikleri ile kan tahlillerindeki lenfosit sayısı, C- reaktif protein (CRP), D-Dimer, ferritin, fibrinojen ve prokalsitonin değerleri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Entübe edilen grubun CRP sonuçları daha yüksek bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). İki grubun lenfosit değerleri karşılaştırıldığında entübe edilen grubun sonuçları daha düşüktür ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p=0,002; p<0,01). Entübe edilen ve edilmeyen grubun prokalsitonin değerleri arasında (p=0,001; p<0,01) ve ferritin değerleri arasında (p=0,033; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Her iki laboratuvar parametresi de entübe edilen grupta daha yüksektir. Fibrinojen sonuçlarına baktığımızda ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmasa da (p=0,081; p>0,05); entübasyon yapılan grubun fibrinojen değerleri daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak gebe hastalarda kan tahlillerindeki inflamatuar parametreler; COVID-19 hastalığının şiddetini bir dereceye kadar yansıtabilir. Bu nedenle hastalığın klinik yönetiminde bu belirteçler dikkate alınarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, inflamatuar belirteçler, yoğun bakım ünitesi

Arzu Yavuz, Erdem Gürkan, Gökçe Naz Küçükbaş. What are the Factors Affecting the Clinical Course of COVID-19 Infected Pregnants Admitted to Intensive Care?. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 240-245

Corresponding Author: Arzu Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish