Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Ultrasound Guided Deep Supraspinatus Muscle Plane Block for Chronic Shoulder Pain: A Single-Center Retrospective Observational Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 282-287 | DOI: 10.5505/ktd.2023.70105

Ultrasound Guided Deep Supraspinatus Muscle Plane Block for Chronic Shoulder Pain: A Single-Center Retrospective Observational Study

Halil Cihan Köse1, Ömer Taylan Akkaya2
1Kocaeli City Hospital, Department of Pain Medicine, Kocaeli, Turkey.
2Ankara Etlik City Hospital, Department of Pain Medicine, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: Chronic shoulder pain is a common condition that may affect daily living activities and psychological status. Ultrasound (US)-guided deep supraspinatus muscle plane block (DSMPB) is a recently defined plane block and used for acute and chronic shoulder pain. The aim of this study was to investigate the effectiveness of US-guided DSMPB for chronic shoulder pain due to rotator cuff pathology.
METHODS: This study was designed as a retrospective observational study. A total of 40 patients with chronic shoulder pain due to rotator cuff pathology were included. The patients received US-guided DSMPB. The pain intensity as a primary outcome was assessed using a visual analogue scale (VAS) score at pretreatment, immediately after the intervention, at weeks 4 and 12. The short form-36, shoulder pain and disability index, pain medication consumption, patient satisfaction and complications were also recorded.

RESULTS: There was a statistically significant decrease in average VAS scores immediately after treatment, at week 4 and 12 compared to the baseline (p < 0.001). Patients experienced significant improvement in functional disability, patient satisfaction and quality of life up to 12 weeks after the treatment (p < 0.001). Throughout the duration of the follow-up period, there was a statistically significant decrease observed in pain medication consumption among the patients (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The US-guided DSMPB could be an alternative treatment modality in patients with chronic shoulder pain due to rotator cuff pathology. It provides improvement in pain scores, functional disability and quality of life and decreases pain medication consumption.

Keywords: chronic pain, deep supraspinatus muscle plane block, ultrasound, visual analogue scale, rotator cuff pathology, shoulder pain

Kronik Omuz Ağrısında Ultrason Eşliğinde Derin Supraspinatus Kas Düzlemi Bloğu: Tek Merkezli Retrospektif Gözlemsel Çalışma

Halil Cihan Köse1, Ömer Taylan Akkaya2
1Kocaeli Şehir Hastanesi, Algoloji Kliniği, Kocaeli,Türkiye
2Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ağrı Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik omuz ağrısı, günlük yaşam aktivitelerini ve psikolojik durumu etkileyebilen yaygın bir durumdur. Ultrason (US) kılavuzluğunda derin supraspinatus kas plan bloğu (DSKPB), akut ve kronik omuz ağrısı için kullanılan ve yeni tanımlanmış bir plan bloğudur. Bu çalışmanın amacı rotator manşet patolojisine bağlı kronik omuz ağrısında US eşliğinde DSKPB'nin etkinliğini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif gözlemsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Rotator manşet patolojisine bağlı kronik omuz ağrısı olan toplam 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara US eşliğinde DSMPB verildi. Birincil sonuç olarak ağrı yoğunluğu, tedavi öncesinde, müdahaleden hemen sonra, 4. ve 12. haftalarda bir vizüel analog skala (VAS) skoru kullanılarak değerlendirildi. Kısa form-36, omuz ağrısı ve sakatlık indeksi, ağrı kesici ilaç tüketimi, hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar da kaydedildi.
BULGULAR: Ortalama VAS skorlarında tedaviden hemen sonra, 4. ve 12. haftalarda başlangıca kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardı (p < 0.001). Hastalar, tedaviden 12 hafta sonrasına kadar fonksiyonel yetersizlik, hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesinde anlamlı iyileşme yaşadılar (p < 0.001). Takip süresi boyunca hastaların ağrı kesici tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p < 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rotator manşon patolojisine bağlı kronik omuz ağrısı olan hastalarda US eşliğinde DSKPB alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Ağrı skorlarında, fonksiyonel yetersizliklerde ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlar ve ağrı kesici ilaç tüketimini azaltır.

Anahtar Kelimeler: kronik ağrı, derin supraspinatus kas plan bloğu, ultrason, vizüel analog skala, rotator manşet patolojisi, omuz ağrısı

Halil Cihan Köse, Ömer Taylan Akkaya. Ultrasound Guided Deep Supraspinatus Muscle Plane Block for Chronic Shoulder Pain: A Single-Center Retrospective Observational Study. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 282-287

Corresponding Author: Halil Cihan Köse, Türkiye
Manuscript Language: English