Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Prognostic Role of Fasting Blood Glucose Level in Hospitalized COVID-19 Pneumonia Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 172-178 | DOI: 10.5505/ktd.2023.68335

Prognostic Role of Fasting Blood Glucose Level in Hospitalized COVID-19 Pneumonia Patients

Sinem Ermin, Gülru Polat, Yasemin Özdoğan, Burçin Hakoğlu, Günseli Balcı, Özgür Batum, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Damla Serçe Unat, Melih Büyükşirin
University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: COVID-19 is a new infection causing severe acute respiratory failure. It is known that Diabetes Mellitus is associated with poor prognosis in Coronavirus infection. Showing the presence of a relation between fasting blood glucose level and prognosis might affect the course of the disease. The aim of our study was to investigate the relation between fasting blood glucose level at admission and prognosis in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia.
METHODS: For this retrospective study, we enrolled all patients diagnosed as confirmed or probable COVID-19. The age, gender, smoking history, and comorbidities of the patients, laboratory values (d-dimer, ferritin, C-Reactive Protein, Lactate Dehydrogenase, lymphocyte, fasting blood glucose level) were recorded. The data about radiological involvement, steroid/pulse steroid need, need for intensive care unit and mortality were also recorded.
RESULTS: A total of 574 patients constituted the Study Group. The median age was 60(20-99); and 326(56.8%) of the patients were male. In patients with fasting blood glucose level>159 mg/dL, the risk of pulse steroid need is 3 times; in patients with fasting blood glucose level>138 mg/dL, the risk of need for intensive care unit is 2 times; and the risk of mortality in patients with fasting blood glucose level>136 mg/dL was found to be 2.5 times higher. Also, the risk of poor prognosis was found to be 2.5 times higher in patients with fasting blood glucose level>136 mg/dL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was shown that when fasting blood glucose level is>136 mg/dL (7.6 mmol/L), it increases the risk of poor prognosis.

Keywords: COVID-19, Fasting Blood Glucose Level, mortality, poor prognosis

Hastaneye Yatan COVID-19 Pnömonili Hastalarda Açlık Kan Şekeri Düzeyinin Prognostik Rolü

Sinem Ermin, Gülru Polat, Yasemin Özdoğan, Burçin Hakoğlu, Günseli Balcı, Özgür Batum, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Damla Serçe Unat, Melih Büyükşirin
Saglık Bilimleri Universitesi, Dr. Suat Seren Gogus Hastalıkları ve Cerrahisi Egitim ve Arastırma Hastanesi, Gogus Hastalıkları Klinigi,Izmir, Turkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19, ciddi akut solunum yetmezliğine neden olan yeni bir enfeksiyondur. Coronavirüs enfeksiyonunda Diabetes Mellitus'un kötü prognoz ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Açlık Kan Şekeri Düzeyi ile prognoz arasında bir ilişkinin varlığının gösterilmesi hastalığın seyrini etkileyebilir. Çalışmamızın amacı, COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan hastalarda başvuru anında açlık kan glukoz düzeyi ile prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya retrospektif olarak, kesin veya olası COVID-19 tanılı tüm hastalar alındı. Hastalara ait yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, komorbiditeler, laboratuvar değerleri(d-dimer,ferritin,C-Reaktif Protein,Laktat Dehidrojenaz, lenfosit ve açlık kan glukoz düzeyi) seviyeleri kaydedildi. Radyolojik tutulum, steroid/pulse steroid ihtiyacı, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite ile ilgili veriler de kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma Grubunu toplam 574 hasta oluşturdu. Medyan yaş 60(20-99); Hastaların 326'sı (%56,8) erkekti. Açlık kan glukoz düzeyi>159 mg/dL olan hastalarda pulse steroid ihtiyacı riski 3 kat; açlık kan glukoz düzeyi>138 mg/dL olan hastalarda yoğun bakım ihtiyacı riski 2 kat; ve açlık kan glukoz düzeyi>136 mg/dL olan hastalarda mortalite riski 2,5 kat daha yüksek bulundu. Ayrıca açlık kan glukoz düzeyi >136 mg/dL olan hastalarda kötü prognoz riski 2,5 kat daha fazla bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açlık kan glukoz düzeyinin 136 mg/dL (7.6 mmol/L)’nin üzerinde olmasının, kötü prognoz riskini arttırdığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, açlık kan glukoz düzeyi, mortalite, kötü prognoz

Sinem Ermin, Gülru Polat, Yasemin Özdoğan, Burçin Hakoğlu, Günseli Balcı, Özgür Batum, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Damla Serçe Unat, Melih Büyükşirin. Prognostic Role of Fasting Blood Glucose Level in Hospitalized COVID-19 Pneumonia Patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 172-178

Corresponding Author: Sinem Ermin, Türkiye
Manuscript Language: English