Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Frequency of Fatigue Symptom and Associated Factors in Patients with COVID-19 İnfection [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 190-200 | DOI: 10.5505/ktd.2023.60476

Frequency of Fatigue Symptom and Associated Factors in Patients with COVID-19 İnfection

Uğur Yüregir, Ali Nihat Annakkaya, Pınar Yıldız Gülhan, Mustafa Kemal Kaypak, Şule Yıldız, Ege Güleç Balbay
Düzce University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: Recently, an increasing number of publications in the literature have reported a series of prolonged neurological, cardiovascular, psychiatric and musculoskeletal symptoms after recovering from COVID-19, including particularly fatigue. This study seeks to evaluate fatigue symptoms in those infected by COVID-19.
METHODS: 82 volunteering and consecutive patients presenting to our clinic for follow-up checks after COVID-19 infection underwent evaluations for clinical and laboratory parameters, and received FAS (fatigue assessment scale).
RESULTS: The study included a total of 82 patients who had been infected by COVID-19, of whom 45 were male (54.9%) and 37 female (45.1%), with an average age of 55±15 years (min 22- max 87 age). In 35.4% of the cases, the disease had followed a severe/critical course, and in 64.6% mild/moderate. At the follow-up check, 65.9% (54 cases) were found to have mild fatigue and 18.3% (15 cases) severe fatigue according to the FAS fatigue scale. Severe fatigue was significantly more common in women than in men (29.7% vs. 8.9%, p=0.015). Those who were found to have fatigue at the follow-up check had significantly lower median hemoglobin levels (13.3 d/dl) at the time of presentation compared to the median hemoglobin levels of those without fatigue (14.2 g/dL). Fatigue was significantly more common in patients who had used low-molecular-weight heparin (LMWH) for treatment than those who never received LMWH.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shown that; patients with COVID-19 infection may complain of fatigue regardless of the severity of the disease and other co-morbidities.

Keywords: COVID-19, fatique, post-COVID-19

COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren Hastalarda Yorgunluk Semptomunun Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Uğur Yüregir, Ali Nihat Annakkaya, Pınar Yıldız Gülhan, Mustafa Kemal Kaypak, Şule Yıldız, Ege Güleç Balbay
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda, literatürde giderek artan sayıda yayın, COVID-19'dan iyileştikten sonra özellikle yorgunluk dahil olmak üzere bir dizi uzun süreli nörolojik, kardiyovasküler, psikiyatrik ve kas-iskelet sistemi semptomları bildirmiştir. Bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde yorgunluk semptomunun değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde takip edilen gönüllü ve ardışık 82 COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalara klinik ve laboratuvar parametrelerin kontrolü yanında FAS (fatigue assessment scale) yorgunluk değerlendirme anketi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalamaları 55±15 yıl olan, 45 erkek (%54,9), 37 kadın (%45,1) toplam 82 Covid-19 hastası dâhil oldu. COVID-19 hastalarının %35,4’ü ağır/kritik, %64,6’ü hafif/orta şiddette olarak değerlendirildi. Kontrol muayenesinde FAS yorgunluk skalasına göre olguların %65,9’unda (54 olgu) hafif düzeyde, %18,3’ünde (15 olgu) şiddetli düzeyde yorgunluk tespit edildi. Şiddetli yorgunluk kadınlarda erkeklerden anlamlı olarak daha sık idi. (%29,7 e karşı %8,9, p=0,015). Kontrolde yorgunluk tespit edilenlerde başvuru sırasındaki medyan hemoglobin düzeyi (13,3 d/dl), yorgunluk tespit edilmeyenlerin olguların medyan hemoglobin düzeylerinden (14,2 g/dL) anlamı olarak daha düşüktü. Tedavilerinde düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) kullanılan hastalarda yorgunluk görülme sıklığı hiç DMAH tedavisi almayanlardan anlamlı olarak fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen veriler COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde hastalığın şiddeti ve diğer ko-morbiditelerden bağımsız olarak uzun süre devam eden yorgunluk şikâyetinin görülebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yorgunluk, post-COVID-19

Uğur Yüregir, Ali Nihat Annakkaya, Pınar Yıldız Gülhan, Mustafa Kemal Kaypak, Şule Yıldız, Ege Güleç Balbay. Frequency of Fatigue Symptom and Associated Factors in Patients with COVID-19 İnfection. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 190-200

Corresponding Author: Uğur Yüregir, Türkiye
Manuscript Language: English