Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
The effect of ESWL application on surgical results before percutaneous nephrolithotomy operation [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 265-268 | DOI: 10.5505/ktd.2023.60133

The effect of ESWL application on surgical results before percutaneous nephrolithotomy operation

Murat Üstüner, Onur Karslı
Department of Urology, Kocaeli City Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Urinary system stone disease is one of the most common and frequently recurring urological diseases. In this study, we investigated the effect of previous ESWL on bleeding during PNL.
METHODS: The data of 403 patients who underwent PNL in our clinic between 2015 and 2023 were retrospectively analyzed. The patients were divided into 2 groups as the group that had ESWL before and the group that did not. The operative times, scopy times, stone loads, hemoglobin decrease levels, blood transfusion rates, hospital stay, intraoperative and postoperative complications were compared statistically.
RESULTS: 112 patients who underwent ESWL before PCNL were named Group 1, and 277 patients who did not undergo ESWL were named Group 2. There was no statistically significant difference between the operative data in terms of stone size, operation time, stone-free rates, wetting cessation time and hospital stay. While the mean decrease in hemoglobin was 1.44 ± 1.09 g/dl in Group 1, it was 1.53 ± 1.09 g/dl in Group 2, and there was no statistically significant difference between the two groups in terms of bleeding (p=0.085). While the blood transfusion rate was 6% in Group 1, the blood transfusion rate was 7% in Group 2 (p=0.138).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PNL operation can be performed effectively and reliably in experienced centers in patients who have undergone ESWL before.

Keywords: ESWL, PCNL, Surgical results

Perkütan nefrolitotomi operasyonu öncesi ESWL uygulanmasının cerrahi sonuçlara etkisi

Murat Üstüner, Onur Karslı
Kocaeli Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Üriner sistem taş hastalığı sık görülen ve sık tekrarlayan ürolojik hastalıklardan biridir. Bu çalışmamızda, önceki ESWL'nin PNL sırasındaki kanama üzerindeki etkisini araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2015-2023 yılları arasında PNL yapılan 403 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar daha önce ESWL yapılan grup ve yapılmayan grup olarak 2’ye ayrıldı. Hastaların operasyon süreleri, skopi süreleri, taş yükleri, hemoglobin düşüş düzeyleri, kan transfüzyon oranları, hastanede kalış süreleri, intraopeatif ve postoperatif komplikasyon durumları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: PCNL öncesi ESWL yapılmış 112 hasta Grup 1, ESWL yapılmamış 277 hasta Grup 2 olarak adlandırıldı. Operatif verilerden taş boyutu, operasyon süresi, taşsızlık oranları, ıslatma kesilme süresi, hastanede kalış süresi açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Grup 1’de ortalama hemoglobin düşüşü 1.44 ± 1.09 g/dl iken Grup 2’de 1.53 ± 1.09 g/dl olarak bulundu ve iki grup arasında kanama açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi (p=0.085). Grup 1'de kan transfüzyonu oranı %6 iken Grup 2’de kan transfüzyonu oranı % 7 olarak bulundu (p=0.138).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PNL operasyonu daha önce ESWL yapılan hastalarda deneyimli merkezlerde etkin ve güvenilir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: ESWL, PNL, Operasyon sonuçları

Murat Üstüner, Onur Karslı. The effect of ESWL application on surgical results before percutaneous nephrolithotomy operation. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 265-268

Corresponding Author: Murat Üstüner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish