Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparison of 2019 and 2016 ESC/EAS Dyslipidemia Guidelines for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 201-209 | DOI: 10.5505/ktd.2023.58671

Comparison of 2019 and 2016 ESC/EAS Dyslipidemia Guidelines for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Deniz Demirci1, Duygu Ersan Demirci2
1Cardiology Department, Health sciences university / Istanbul training and research hospital, Istanbul, Turkey
2Cardiology Department, Health sciences university / Mehmet Akif Ersoy thoracic and cardiovascular surgery training and research hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the current study was to investigate the impact of guideline updates for the management of dyslipidemias by comparing the performance of 2019 and 2016 ESC/EAS guidelines in determining individuals who are eligible for statin as a primary prevention therapy.
METHODS: We enrolled consecutive patients diagnosed with first episode of acute coronary syndrome (ACS) between 2014 and 2020. Statin treatment indications of the patients were calculated based on 2016 and updated 2019 ESC/EAS Dyslipidemia Guidelines.
RESULTS: A total of 920 patients were included in the study. 83% of the patients were male. The mean age was 57 ± 13 years (56 ± 12 years for men; 63 ± 15 years for women, p <0.001). The Concomitant statin therapy (CST) recommendations was appropriate for 57 % (n: 522) of the patients according to the 2019 guideline, while this rate was 47% according to the 2016 guideline (n: 433). The overall statin therapy (OST) recommendations rate increased from 86.2% to 88.6% with the 2019 update.
The 2019 ESC / EAS Guidelines have extended the age range to recommend statin up to 75 years. However, the study shows that 15.5% of the patients had their first ACS attack outside this age range.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The 2019 guideline update has increased the success of the guideline to classify very high-risk patients in this risk group, and the scope of statin therapy recommendations has also increased in these patients. Lipid treatment guidelines need to be improved, especially in individuals calculated in the intermediate cardiovascular (CV) risk group.

Keywords: dyslipidemia, esc guidelines, primary prevention, statin therapy, score risk

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıktan Birincil Korunma İçin 2019 ve 2016 Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti/Avrupa Ateroskleroz Derneği Dislipidemi Kılavuzlarının Karşılaştırılması

Deniz Demirci1, Duygu Ersan Demirci2
1Kardiyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kardiyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Güncellenen Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti/Avrupa Ateroskleroz Derneği (AKC/AAD) dislipidemi kılavuzu birincil korumada statin tedavisi konusunda yeni öneriler içermektedir, ancak dislipidemi yönetiminde kılavuz güncellemelerinin etkisi konusunda az sayıda araştırma mevcuttur. Çalışmamızın amacı 2016 ve 2019 AKC/AAD dislipidemi tedavisi kılavuzlarını karşılaştırarak, kılavuz güncellemesinin birincil koruma olarak statin tedavisi almaya uygun bireyleri belirleme konusundaki etkisini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2020 yılları arasında ilk akut koroner sendrom (AKS) tanısıyla başvuran ardışık hastalar çalışmaya dahil edildi. Kardiyovasküler riskler, 2016 ve 2019 dislipidemi kılavuzlarındaki SCORE çizelgelerine ve 2021 koruyucu kardiyoloji kılavuzundaki SCORE2 ve SCORE-OP çizelgelerine göre hesaplandı. Hastaların statin tedavisi endikasyonları 2016 ve güncellenmiş 2019 AKC/AAD dislipidemi kılavuzlarına göre belirlendi. 10 yıllık kardiyovasküler risk tahmini için tüm hastaların verileri ‘HeartScore’ yüksek riskli ülke tablosuna girildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 920 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 57±13 idi (erkekler için 56 ± 12; kadınlar için 63 ± 15, p <0.001). SCORE2 hesaplaması ile, 2016 ve 2019 SCORE hesaplamalarına kıyasla, çok yüksek riskli hastaların oranı anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla; %15,3, %28,3, %58,7; p<0.001). ‘Beraberinde statin tedavisi’ önerileri 2019 kılavuzuna göre hastaların %57’si (n: 522) için, 2016 kılavuzuna göre ise %47’si (n: 433) için uygundu. ‘Toplam statin tedavisi’ önerileri oranı 2019 güncellemesi ile %86,2’den %88,6’ya yükselmişti. 2019 AKC/AAD kılavuzu statin tedavisi önerisi için yaş aralığını 40-75 yaşa çıkararak genişletti. Ancak çalışmamızın sonuçları hastaların %15,5’inin bu yaş aralığı dışında ilk AKS atağını geçirdiğini gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 2019 güncellemesi, kılavuzun çok yüksek riskli hastaları belirleyebilme başarısını ve bu hastalara statin tedavisi öneri kapsamını artırmıştır. SCORE2'ye uyarlanan dislipidemi kılavuzları, popülasyondaki çok yüksek riskli bireylerin belirlenerek statin tedavisi alma şansı sunulmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: birincil korunma, dislipidemi, esc kılavuzları, score riski, statin tedavisi

Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci. Comparison of 2019 and 2016 ESC/EAS Dyslipidemia Guidelines for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 201-209

Corresponding Author: Deniz Demirci, Türkiye
Manuscript Language: English