Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Overview to cesarean birth in Turkey in accordance with cesarean rate and indications in our hospital [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 1-7

Overview to cesarean birth in Turkey in accordance with cesarean rate and indications in our hospital

Hüseyin Aksoy1, Sezin Özyurt2, Ülkü Aksoy3, Gökhan Açmaz2, Özge İdem Karadağ4, Mustafa Alparslan Babayiğit5
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Military Hospital, Kayseri, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Education And Research Hospital Of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Memorial Hospital, Kayseri, Turkey
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Acıbadem Hospital, Kayseri, Turkey
5Department Of Public Health And Epidemiology, Gülhane Military Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: We compared the number of vaginal deliveries with cesarean section deliveries in 2013 in our tertiary care clinic and determined the rate of cesarean indications, lengths of operations, and anesthesia technique chosen for the cesarean deliveries to ascertain our fit within the WHO standards.
METHODS: We retrospectively evaluated 2736 patients whose babies were delivered by cesarean section out of a total of 6765 births. The indications for cesarean section, lengths of operations, and anesthesia methods were recorded.
RESULTS: Of the 6765 births, 4029 (60%) normal vaginal births and 2736 (40%) cesarean births occurred in the one-year period. The most common indication for cesarean delivery was previous uterine surgery (46%), followed by fetal distress (16%) and cephalo-pelvic disproportion (11%). Regional anesthesia was performed in 89% and general anesthesia was used in 11% of the cesarean births.
CONCLUSION: Although our hospital is a reference tertiary care clinic, our cesarean rate (40%) is lower than that in Turkey (58.6%). Most cesarean deliveries were indicated by previous uterine surgery, so a key way to reduce them is to decrease the number of primary cesarean deliveries.

Keywords: Cesarean, delivery, obstetric anesthesia, indication

Hastanemizdeki sezaryen hızı ve endikasyon dağılımları ışığında Türkiye’de sezaryen ile doğuma genel bakış

Hüseyin Aksoy1, Sezin Özyurt2, Ülkü Aksoy3, Gökhan Açmaz2, Özge İdem Karadağ4, Mustafa Alparslan Babayiğit5
1Kayseri Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
3Kayseri Memorial Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
4Kayseri Acıbadem Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlı Ve Epidemiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Üçüncü basamak kadın hastalıkları ve doğum kliniğimizde 2013 yılı içerisindeki toplam vajinal doğum ile sezaryen doğum sayılarını karşılaştırdık ve sezaryen doğumlarındaki endikasyon dağılımlarını, sezaryen saatleri ve tercih edilen anestezi şekillerini belirleyerek WHO standartlarının neresinde olduğumuzu bulmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: 2013 yılı içerisinde hastanemizde doğum yapmış 6765 hastadan sezaryenle doğum yapmış olan 2736 tane olgunun endikasyonları, uygulanan anestezi metodları ve operasyon saatleri retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Bir yıl içerisindeki 6765 doğum olgusunun 4029'u (%60) vajinal doğum, 2736'sı (%40) sezaryen doğum idi. Sezaryen endikasyonları içinde ilk sırada geçirilmiş uterin cerrahi (%46), 2. sırada fetal distress (%16), 3. sırada ise baş-pelvis uyumsuzluğu (%11) tespit edildi. Olguların %89'una spinal anestezi uygulanırken sadece %11'inde genel anestezi tercih edilmişti.
SONUÇ: Hastanemiz üçüncü basamak referans bir hastane olmasına rağmen, sezaryen ile doğum oranlarımız (%40) Türkiye genelinin (%58,6) altındadır. Sezaryen endikasyonları içinde ilk sırada geçirilmiş uterin cerrahinin olması sezaryen oranlarını düşürmek için asıl çözümün primer sezaryen oranlarının düşürülmesi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, doğum, obstetrik anestezi, endikasyon

Hüseyin Aksoy, Sezin Özyurt, Ülkü Aksoy, Gökhan Açmaz, Özge İdem Karadağ, Mustafa Alparslan Babayiğit. Overview to cesarean birth in Turkey in accordance with cesarean rate and indications in our hospital. Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 1-7

Corresponding Author: Hüseyin Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish