Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Analysis of parathyroid adenoma patients: A single center 6-year experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 184-189 | DOI: 10.5505/ktd.2023.35336

Analysis of parathyroid adenoma patients: A single center 6-year experience

Zeynel Abidin Sayiner1, Ersin Akarsu1, Tuğba Öztürk2
1Department of Endocrinology and Metabolism, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department of Internal Medicine, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Primary hyperparathyroidism is a common calcium metabolism disorder. Patients with primary hyperparathyroidism are at risk for skeletal and renal damage.The presence of vitamin D deficiency may lead to difficulty in making a clear diagnosis. We reviewed the clinical charecteristics and laboratory findings of parathyroid adenoma patients in our center and tried to find a possible hallmark for parathyroid adenoma diagnosis regardless of vitamin D status of the patients.
METHODS: Patients who applied to the endocrinology and metabolism clinic with hypercalcemia and were diagnosed with primary hyperparathyroidism in the biochemical tests were included in the study.
RESULTS: The mean age of the 71 parathyroid adenoma patients was 52.1 ± 13.4 years. 87.3% of the patients were female (n=62) and 12.7% were male (n=9). 35.2% (n=25) of patients were asymptomatic. There was a positive correlation between serum intact PTH level and Ca/P ratio in parathyroid adenoma patients before the surgery. (p = 0,038, r = 0,258) Positive correlation between serum intact PTH levels and Ca/P before surgery was also present in patients with parathyroid adenoma also in the presence of vitamin D deficiency (p = 0,037, r = 0,339).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The positive correlation between PTH and Ca/P ratio in patients with parathyroid adenoma may remain intact. This correlation may not be impaired in the case of vitamin D deficiency.

Keywords: parathyroid adenoma, vitamin d, calcium

Paratiroid adenomlu hastaların analizi: 6 Yıllık tek merkez deneyimi

Zeynel Abidin Sayiner1, Ersin Akarsu1, Tuğba Öztürk2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer hiperparatiroidizm yaygın bir kalsiyum metabolizması bozukluğudur. Primer hiperparatiroidizmi olan hastalar iskelet ve böbrek hasarı açısından risk altındadır. Primer hiperparatiroidizm ile D vitamini eksikliği birlikteliği kesin tanı koymada güçlüklere yol açabilir. Merkezimizde paratiroid adenomu hastalarının klinik özelliklerini ve laboratuvar bulgularını gözden geçirdik ve hastaların D vitamini durumundan bağımsız olarak paratiroid adenomu tanısı için olası bir yönlendirici parametre bulmaya çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Endokrinoloji ve metabolizma kliniğine hiperkalsemi ile başvuran ve primer hiperparatiroidizm saptanan 71 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: 71 paratiroid adenom hastasının ortalama yaşı 52.1 ± 13.4 idi. Hastaların %87,3'ü kadın (n=62) ve %12.7'si erkek (n=9) idi. Hastaların %35.2'si (n=25) asemptomatikti. Ameliyat öncesi paratiroid adenomu hastalarında serum intakt PTH düzeyi ile Ca/P oranı arasında pozitif korelasyon vardı. (p = 0,038, r = 0,258) Paratiroid adenomu olup birlikte vitamin D eksikliği olan hastalarda da ameliyat öncesi serum intakt PTH düzeyleri ile Ca/P arasındaki pozitif korelasyon korunmuştu (p = 0,037, r = 0,339).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Paratiroid adenomlu hastalarda PTH ile Ca/P oranı arasındaki pozitif korelasyon bozulmadan kalabilir. Bu korelasyon D vitamini eksikliği durumunda da bozulmayabilir.

Anahtar Kelimeler: paratiroid adenomu, d vitamini, kalsiyum

Zeynel Abidin Sayiner, Ersin Akarsu, Tuğba Öztürk. Analysis of parathyroid adenoma patients: A single center 6-year experience. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 184-189

Corresponding Author: Zeynel Abidin Sayiner, Türkiye
Manuscript Language: English