Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Pandemic Awareness among the Community-Dwelling Older Adults: A Descriptive-Cross-Sectional Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 355-362 | DOI: 10.5505/ktd.2023.29895

Pandemic Awareness among the Community-Dwelling Older Adults: A Descriptive-Cross-Sectional Study

Ebru Sönmez Sarı1, Handan Terzi2
1Bayburt University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Bayburt, Türkiye
2Ankara Medipol University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic is an important global public health crisis that is known to adversely affect the health and well-being of older adults. This study was conducted to determine pandemic awareness and its predictors among community-dwelling older adults.
METHODS: This was a descriptive-cross-sectional study. The data were collected face-to-face from 188 older adults via a questionnaire and the Pandemic Awareness Scale. The data were analyzed with descriptive statistics, independent samples t-test, One-Way ANOVA, and multiple linear regression analysis.
RESULTS: The total mean score of the Pandemic Awareness Scale was 33.08 ± 3.58. The pandemic awareness was significantly higher among older adults, those who were married, had graduated from secondary school and above, who had higher income, who were workers and had been vaccinated against COVID-19 (p < 0.05). In the multiple regression analysis, the total mean score of the Pandemic Awareness Scale was found higher in women (β = 0.282, 95% CI = 0.451-3.590), those who were secondary school graduates (β = 0.459, 95% CI = 1.464-5.883), and those who had higher income (β = 0.182, 95% CI = 0.216-2.438) (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The pandemic awareness level of older adults was above moderate. Gender, graduation, and socioeconomic status were the predictors of the pandemic awareness level of older adults. The results of the study showed that male gender, lower education, and lower income level should be given more importance in preventive healthcare services, which target to increase the knowledge and awareness of older adults about pandemics.

Keywords: community health nursing, frail elderly, pandemic, preventive health services

Toplumda Yaşayan Yaşlı Yetişkinlerin Pandemi Farkındalığı: Tanımlayıcı-Kesitsel Bir Çalışma

Ebru Sönmez Sarı1, Handan Terzi2
1Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bayburt, Türkiye
2Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisi, tüm dünyada özellikle yaşlı popülasyonun sağlık ve iyilik halini olumsuz etkilediği bilinen önemli bir halk sağlığı krizidir. Bu çalışma toplumda yaşayan yaşlı yetişkinlerin pandemi farkındalığı ve yordayıcı faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Araştırmanın verileri 188 yaşlı yetişkinden kişisel bilgi formu ve Pandemi Farkındalık Ölçeği kullanılarak yüz yüze toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan yaşlı yetişkinlerin Pandemi Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalaması 33,08 ± 3,58 idi. Evli olanların, ortaokul ve üzeri mezunu olanların, yüksek gelirli olanların, çalışanların ve COVID-19 aşısı olanların pandemi farkındalıklarının yüksek olduğu belirlendi (p < 0,05). Çoklu doğrusal regresyon analizinde kadınların (β = 0,282, %95 GA = 0,451-3,590), ortaokul ve üzeri mezunların (β = 0,459, %95 GA = 1,464-5,883) ve yüksek gelirli olanların (β = 0,182, %95 GA = 0,216-2,438) Pandemi Farkındalık Ölçeği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı (p < 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlı yetişkinlerin pandemi farkındalığının orta-üzeri düzeyde olduğu belirlendi. Cinsiyet, eğitim durumu ve sosyoekonomik durum değişkenlerinin yaşlı yetişkinlerin pandemi farkındalığı düzeyinin yordayıcıları olduğu saptandı. Çalışma sonuçları, yaşlı yetişkinlerin pandemiler hakkında bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan koruyucu sağlık hizmetlerinde erkek cinsiyetine, eğitim düzeyi ve düşük gelirli olanlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: halk sağlığı hemşireliği, kırılgan yaşlılar, koruyucu sağlık hizmetleri, pandemi

Ebru Sönmez Sarı, Handan Terzi. Pandemic Awareness among the Community-Dwelling Older Adults: A Descriptive-Cross-Sectional Study. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 355-362

Corresponding Author: Ebru Sönmez Sarı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish