Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of Radiological Findings in Children Diagnosed with Community-Acquired Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 179-183 | DOI: 10.5505/ktd.2023.27870

Evaluation of Radiological Findings in Children Diagnosed with Community-Acquired Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia

Hatice Uygun1, Celal Varan2, Mehmet Şirik3, Seval Özen4, Nurettin Erdem5, Sibel Yavuz6, İbrahim Hakan Bucak7, Mehmet Turgut5
1Adıyaman University Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Infectious Diseases, Adiyaman, Turkey.
2Adıyaman University Medical Faculty, Department Of Pediatric Cardiology, Adiyaman, Turkey.
3Adıyaman University Medical Faculty, Department Radiology, Adiyaman, Turkey.
4Ankara City Hospital,department Of Pediatric Infectious Diseases, Ankara, Turkey.
5Adıyaman University Medical Faculty, Department Of Pediatric Infectious Diseases, Adiyaman, Turkey.
6Adıyaman University Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Gastroenterology, Adiyaman, Turkey.
7Adiyaman University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Adiyaman, Turkey.

INTRODUCTION: Our aim in this study is to determine whether there is any difference in radiological findings according to age in children followed up for Mycoplasma pneumonia.
METHODS: In our study, 78 cases aged 0-18 were included into our study among 460 children who were admitted to a tertiary research and training hospital pediatrics service between 01.01.2018-01.08.2020 due to pneumonia, diagnosed as Mycoplasma Pneumonia pneumonia by indirect fluorescent antibody test, and who didn't have co-infection with any viral, bacterial agent. The cases were divided into two groups: age five and under and over five. The radiological findings, symptoms, findings, laboratory parameters of the cases were evaluated.
RESULTS: When we compared the clinical findings according to age groups in our study, tachypnea was higher in the group of five years and younger, and a statistically significant difference was observed in the evaluation (p = 0.016). In the evaluation of the laboratory data, the difference between the lymphocyte count and polymorphonuclear leukocytes / Lymphocyte ratio was statistically significant (p <0.05). In the evaluation of radiological findings, we found that paracardiac infiltration and diffuse infiltration were proportionally higher in the group above five years of age, and lobar consolidation and reticular infitration in the group aged five and under five, but we found no statistically significant difference between groups (p = 0.401).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that there was no statistically significant difference in radiological findings between the age of five years and under five years group and the group above five years of age.

Keywords: children, mycoplasma pneumoniae, pneumonia, radiological finding.

Toplumdan Kazanılmış Mycoplasma Pneumonia Pnömonisi Tanılı Çocuklarda Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Hatice Uygun1, Celal Varan2, Mehmet Şirik3, Seval Özen4, Nurettin Erdem5, Sibel Yavuz6, İbrahim Hakan Bucak7, Mehmet Turgut5
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü, Adıyaman, Türkiye.
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü,Adıyaman, Türkiye.
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü,Adıyaman, Türkiye.
4Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü, Ankara, Türkiye
5Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü, Adıyaman, Türkiye.
6Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, Adıyaman, Türkiye.
7Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Adıyaman, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmadaki amacımız Mycoplasma pnömonisi nedeni ile izlenen çocuklarda radyolojik bulgularının yaşa göre farkının olup olmadığını belirlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 01.01.2018-01.08.2020 tarihleri arasında 3. basamak bir eğitim araştırma hastanesinin pediatri servisinde pnömoni nedeni ile yatırılarak izlenen 460 çocuk olgudan, indirekt floressan antikor testi ile Mycoplasma Pneumonia pnömonisi tanısı konmuş, herhangi bir viral ve bakteriyel ajan ile ko-enfeksiyonu olmayan, 0-18 yaş aralığındaki 78 olgu dahil edildi. Olgular beş yaş ve altı ile beş yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların radyolojik bulguları ile beraber semptom ve bulguları, laboratuvar parametreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda klinik bulguları yaş gruplarına göre karşılaştırdığımızda takipne beş yaş ve altındaki grupta daha yüksekti ve yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0,016). Laboratuvar verilerin değerlendirilmesinde gruplar arasında lenfosit sayısı ve polimorfonükleer lökosit/ lenfosit oranı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Radyolojik bulguların değerlendirmesinde parakardiyak infiltrasyon ve yaygın infiltrasyon tablosunun beş yaş üzeri grupta, lober konsolidasyon ve retiküler infitrasyonun beş yaş ve altındaki grupta oransal olarak daha fazla olduğu gösterildi ancak istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,401).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda beş yaş ve altı grup ile beş yaş üstü grupta istatiksel olarak anlamlı olabilecek radyolojik bulgu farkının olmadığını saptandı.

Anahtar Kelimeler: çocuklar, mycoplasma pneumoniae, pnömoni, radyolojik bulgu.

Hatice Uygun, Celal Varan, Mehmet Şirik, Seval Özen, Nurettin Erdem, Sibel Yavuz, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Turgut. Evaluation of Radiological Findings in Children Diagnosed with Community-Acquired Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 179-183

Corresponding Author: Hatice Uygun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish