Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Effect of Different Sugammadex Doses on Plasma Free Hormone Levels [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 221-225 | DOI: 10.5505/ktd.2023.25665

Effect of Different Sugammadex Doses on Plasma Free Hormone Levels

Ahmet Yuksek1, Cevdet Yardımcı2, Gamze Talih3, Ayşe Yeşim Göçmen2
1UHS Kocaeli Derince Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli, Turkey
2Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Yozgat, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Sugammadex is a new generation cyclodextine ring with high affinity for steroidal normuscular blockers. Its effect on plasma steroid hormone levels has been the subject of some studies. In this study, the effects of high-dose sugammadex administration on both steroid hormones and growth hormone were investigated.
METHODS: For our experimental animal study, winstar albino rats administered 0mg/kg, 4mg/kg and 16mg/kg sugammadex under anesthesia were divided into 3 groups. Plasma estrogen, progesterone, total and free testosterone, cortisol and growth hormone levels were measured at the 15th minute after sugammadex administration in rats and compared between groups.
RESULTS: In the high-dose sugammadex group, plasma progesterone (p<0.05) and cortisol levels (p<0.05), were lower, growth hormone (p<0.05) and free testosterone levels (p<0.05 were higher, and estrogen (p>0.05) and total testosterone levels (p>0.05) were statistically similar to the other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are different findings in the literature regarding the effects of sugammadex on steroid hormone levels. Sugammadex administered at high doses provides a more effective change in hormone levels. It also revealed the idea that the change in growth hormone levels may have an effect on the plasma proteins of sugammadex. Our finding regarding the decrease in cortisol levels with high-dose sugammadex is remarkable in terms of stress response to surgery.
Sugammadex administered at high doses affected both steroid and non-steroidal hormone levels in rats. High-dose sugammadex increased plasma free growth hormone in rats. Our findings suggest that sugammadex also affects hormone-binding proteins. The clinical significance of the findings should be supported by further studies

Keywords: sugammadex, steroid hormone, animal model, anesthesiology

Farklı Sugammadeks Dozlarının Plazma Serbest Hormon Düzeylerine Etkisi

Ahmet Yuksek1, Cevdet Yardımcı2, Gamze Talih3, Ayşe Yeşim Göçmen2
1SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Yozgat Bozok Universitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sugammadeks steroidal yapıdaki normusukler blokerlere yüksek afinitesi olan yeni nesil bir siklodekstin halkasıdır. Plazma steroid hormon seviyelerine etkisi bazı çalışmaların konusu olmuştur. Bu çalışmada ise yüksek doz sugammadeks uygulamasının hem steroid hormonlar hemde büyüme hormonu üzerine etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Deneysel hayvan çalışmamız için anestezi altında 0mg/kg, 4mg/kg ve 16mg/kg sugammadeks uygulanan winstar albino cinsi ratlar 3 gruba ayrılmıştır. Ratlardan sugammadeks uygulaması sonrası 15. dakikada plazma östrojen, progesteron, total ve serbest testesteron, kortizol ve büyüme hormonu seviyeleri bakılmış ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Yüksek doz sugammadeks uygulanan grupta plazma progesteron (p<0.05) ve kortizol seviyesi daha az (p<0.05), büyüme hormonu (p<0.05) ve serbest testesteron seviyesi daha fazla(p<0.05), östrojen (p>0.05) ve total testesteron seviyesi (p>0.05) ise diğer gruplar ile istatistiksel olarak benzer bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde sugammadeksin steroid hormon seviyelerine etkileri ile ilgili farklı bulgular mevcuttur. Bulgularımız yüksek dozda uygulanan sugammadeksin ratlarda hormon seviyelerinde daha etkin bir değişim sağladığını düşündürmektedir. Ayrıca büyüme hormonu seviyelerindeki değişimin sugammadeksin plazma proteinler ile etkileşimi de olabileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. Yüksek doz sugammadeks ile kortizol seviyelerindeki azalma ise cerrahiye stres yanıt açısından dikkate değerdir.
Sonuç: Yüksek dozlarda uygulanan sugammadeks ratlarda hem steroid hemde non steroidal hormon seviyelerini etkilemiştir. Yüksek doz sugammadeks ratlarda plazma serbest büyüme hormonunda artış sağlamıştır. Bulgularımız sugammadeksin hormon bağlayıcı proteinleri de etkilediğini düşündürmektedir. Sugammadeksin bulguların klinik önemi daha fazla çalışma ile desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: sugammadeks, steroid hormon, hayvan modeli, anesteziyoloji

Ahmet Yuksek, Cevdet Yardımcı, Gamze Talih, Ayşe Yeşim Göçmen. Effect of Different Sugammadex Doses on Plasma Free Hormone Levels. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 221-225

Corresponding Author: Ahmet Yuksek, Türkiye
Manuscript Language: English