Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Role of Non-Invasive Scoring Systems in Detecting Fibrosis in Chronic Hepatitis B [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 210-215 | DOI: 10.5505/ktd.2023.07742

Role of Non-Invasive Scoring Systems in Detecting Fibrosis in Chronic Hepatitis B

Fethiye Akgül1, Tuba Damar Çakırca2
1Batman Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Batman, Turkey
2Şanlıurfa Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Although liver biopsy is the gold standard diagnostic method for fibrosis, it is seen disadvantageous for risk of complications, high cost, and pathology result not reflecting the whole liver. Hence, the need to develop noninvasive methods to detect fibrosis has arisen. The aim is evaluate the power of scores developed using laboratory tests in predicting the severity of fibrosis in hepatitis B patients.
METHODS: In this study 171 patients diagnosed with Chronic Hepatitis B, had liver biopsy and had simultaneous laboratory tests were evaluated. To evaluate the difference between the variables, patients were divided into two groups as those with mild fibrosis (fibrosis score <2) and those with advanced fibrosis (fibrosis score ≥ 2). Between these two groups, Aspartate Aminotransferase - Alanine Aminotransferase ratio (AAR), AST Platelet Ratio Index (APRI), Fibrosis 4 Score (FIB-4), Age-Platelet Index (API), University of Goteborg cirrhosis index (GUCI), Cirrhosis Discriminant Score (CDS) and King Score were compared.
RESULTS: The median age of the patients is 31 in fibrosis 0-1 and 33 in fibrosis 2-3-4-5. There were 74 patients (43.2%) with mild fibrosis and 97 patients (56.7%) with advanced fibrosis. There was no significant difference between the two groups in terms of FIB-4, AAR, API, APRI, CDS, GUCI and King scores. DNA levels of HBV were significantly higher in advanced fibrosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: AAR, APRI, FIB-4, API, GUCI, CDS and King's scores were not sufficient to predict the severity of fibrosis in patients with HBV infection; however, serum HBV DNA levels were better in predicting fibrosis compared to these scores.

Keywords: chronic hepatitis B, fibrosis, liver, HBV DNA

Kronik Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Belirlemede Noninvazif Skorlama Sistemlerinin Yeri

Fethiye Akgül1, Tuba Damar Çakırca2
1Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Batman, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğer biyopsisi fibrozisi tanımlamada altın standart tanı yöntemi olmasına karşın komplikasyon riskinin olması, maliyetinin yüksek olması, patoloji sonucunun karaciğerin tamamını yansıtmaması gibi nedenlerden dolayı dezavantajlı olarak görülmektedir. Bu nedenle fibrozisi belirlemede noninvaziv tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada amacımız hepatit B hastalarında fibrozis ciddiyetini öngörmede, laboratuvar tetkikleri kullanılarak geliştirilmiş skorların güçlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kronik hepatit B (KHB) tanılı; karaciğer biyopsisi yapılıp eş zamanlı laboratuvar tetkikleri olan 171 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Değişkenler arasında farkı değerlendirmek amacıyla, hastalar düşük fibrozisi olanlar (fibrozis skoru<2), yüksek fibrozisi olanlar (fibrozis skoru≥ 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu iki grup arasında aspartat aminotransferaz– Alanin Aminotransferaz oranı (AAR), AST trombosit oranı indeksi (APRI), fibrozis 4 skoru (FIB-4), yaş-trombosit indeksi (API), Goteborg Üniversitesi siroz indeksi (GUCI)ve siroz diskriminant skoru (CDS) ve King skoru karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşları fibrozis 0-1’de 31, fibrozis 2-3-4-5’te ise 33 idi. Düşük fibrozisi olan 74 hasta (%43.2) ve yüksek fibrozisi olan 97 hasta (%56.7) vardı. FIB-4, AAR, API, APRI, CDS, GUCI ve King skorları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, Hepatit B virus (HBV) DNA düzeyi ileri fibrozisde anlamlı olarak daha yüksek idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBV enfeksiyonu olan hastalarda fibrozis ciddiyetini öngörmede AAR, APRI, FIB-4, API, GUCI, CDS ve King’s skorlarının yeterli olmadığını; ancak serum HBV DNA seviyelerinin bu skorlara kıyasla fibrozisi öngörmede daha iyi olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: kronik hepatit B, fibrozis, karaciğer, HBV DNA

Fethiye Akgül, Tuba Damar Çakırca. Role of Non-Invasive Scoring Systems in Detecting Fibrosis in Chronic Hepatitis B. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 210-215

Corresponding Author: Fethiye Akgül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish