Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: A Biomarker for Severity of Acute Appendicitis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 402-405 | DOI: 10.5505/ktd.2023.05902

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: A Biomarker for Severity of Acute Appendicitis

Taygun Gülşen1, Muhammer Ergenç2
1Department of General Surgery, Istanbul Sultanbeyli State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Acute appendicitis is one of the common causes of acute abdominal pain and is the most common cause of emergency abdominal surgery worldwide. The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) is a systemic inflammatory variable that provides information about two different immune and inflammatory pathways. In this study, according to histopathology results, we aimed to evaluate the predictive value of NLR in the differential diagnosis of complicated and uncomplicated appendicitis.
METHODS: We included patients who underwent appendectomy surgery in our clinic between September 2016 and September 2022. The white blood cell (WBC), neutrophil, and lymphocyte count of the patients before the surgery were analyzed and the neutrophil-lymphocyte ratios were calculated. Patients with perforation and gangrenous appendicitis on pathology were considered complicated. Patients were divided into complicated and uncomplicated appendicitis groups and were compared.
RESULTS: 171 patients with complicated appendicitis and 1309 patients with uncomplicated appendicitis were compared. In the complicated appendicitis group, preoperative WBC, neutrophil count and NLR values were found to be statistically significantly higher, while the lymphocyte count was lower. There was a significant difference between complicated and uncomplicated appendicitis in terms of NLR values, 8.78 ± 5.87 and 6.33 ± 4.34, respectively, p<0.001.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To predict a complication such as perforation or gangrene in acute appendicitis, the surgeon can benefit from personal experience, radiological imaging methods, and laboratory parameters. NLR, neutrophil, and lymphocyte counts seem to be very helpful in this regard.

Keywords: appendicitis, neutrophil lymphocyte ratio, perforated appendicitis

Nötrofil-Lenfosit Oranı: Akut Apandisitin Ciddiyeti için Bir Biyobelirteç

Taygun Gülşen1, Muhammer Ergenç2
1İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit, akut karın ağrısının yaygın nedenlerinden biridir ve dünya çapında acil karın cerrahisinin en yaygın nedenidir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), iki farklı immün ve inflamatuar yolak hakkında bilgi veren sistemik bir inflamatuar değişkendir. Bu çalışmada, histopatoloji sonuçlarına göre, komplike ve komplike olmayan apandisitin ayırıcı tanısında NLR'nin prediktif değerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2016 ve Eylül 2022 tarihleri arasında kliniğimizde apendektomi ameliyatı geçiren hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil ve lenfosit sayıları analiz edildi ve nötrofil-lenfosit oranları hesaplandı. Patolojisinde perforasyon ve gangrenöz apandisit olan hastalar komplike olarak kabul edildi. Hastalar komplike ve komplike olmayan apandisit gruplarına ayrıldı ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: 171 komplike apandisit hastası ile 1309 komplike olmayan apandisit hastası karşılaştırıldı. Komplike apandisit grubunda ameliyat öncesi WBC, nötrofil sayısı ve NLR değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunurken, lenfosit sayısı daha düşük bulundu. NLR değerleri açısından komplike ve komplike olmayan apandisitler arasında anlamlı fark saptandı, sırasıyla 8.78 ± 5.87 ve 6.33 ± 4.34, p<0.001.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut apandisitte perforasyon veya gangren gibi bir komplikasyonu öngörmek için cerrah kişisel deneyiminden, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden ve laboratuvar parametrelerinden yararlanabilir. NLR, nötrofil ve lenfosit sayıları bu konuda oldukça yararlı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: apandisit, nötrofil lenfosit oranı, perfore apandisit

Taygun Gülşen, Muhammer Ergenç. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: A Biomarker for Severity of Acute Appendicitis. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 402-405

Corresponding Author: Muhammer Ergenç, Türkiye
Manuscript Language: English