Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of Routine Hematological Examinations and Inflammatory Markers in Pterygium Disease [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 337-341 | DOI: 10.5505/ktd.2023.98623

Evaluation of Routine Hematological Examinations and Inflammatory Markers in Pterygium Disease

Gizem Gürbostan Soysal, Mustafa Berhuni, Nesime Setge Tıskaoğlu
Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Clinic of Ophthalmology, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: To examine hemogram markers related to inflammation in patients with pterygium.
METHODS: In this retrospective study, 59 patients with primary pterygium, 50 age- and gender-matched healthy individuals were included. Leukocyte, neutrophil-leukocyte ratio (NLO), red cell distribution width (RDW), platelet-lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), neutrophil count, lymphocyte count, hemoglobin (HGB), hematocrit, platelet count (PLT), red blood cell count (RBC) were examined and compared with healthy individuals.
RESULTS: Patients with pterygium had higher leukocyte,PLT, lymphocyte, RDW, MPV values compared to healthy controls group (p<0.001, p=0.001, p<0.001, p=0.020, p=0.001, respectively). NLR and PLR values were significantly lower in the pterygium group compared to the control group (p=0.019, p=0.046, respectively). There was no significant difference between the groups in other hematological values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be thought that local and systemic inflammation coexist in patients with pterygium and that increased lymphocytic inflammation in patients with pterygium occurs due to viral infections.

Keywords: blood count, hematological values, viral infection, pterygium

Pterjiyum Hastalığında Rutin Hematolojik Tetkiklerin ve İnflamatuar Belirteçlerin Değerlendirilmesi

Gizem Gürbostan Soysal, Mustafa Berhuni, Nesime Setge Tıskaoğlu
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pterjiyum hastalarında inflamasyon ile ilgili hemogram belirteçlerini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya primer pterjiyumlu 59 hasta, yaş ve cinsiyet olarak benzer 50 sağlıklı birey katıldı. Lökosit, nötrofil-lökosit oranı (NLO), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), trombosit-lenfosit oranı (TLO), ortalama trombosit hacmi (OTH), nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, hemoglobin (HGB), hematokrit, trombosit sayısı, kırmızı hücre sayısı (RBC) gibi parametreler incelenerek sağlıklı bireylerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Pterjiyumlu hastalarda sağlıklı kontrollere göre lökosit, trombosit, lenfosit sayısı, RDW, OHT değerleri daha yüksekti (sırasıyla p<0,001, p=0,001, p<0,001, p=0,020, p=0,001). Pterjiyum grubunda NLO, TLO değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla p=0,019 p=0,046). Diğer hematolojik değerlerde gruplar arasında anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pterjiyum hastalarında lokal ve sistemik inflamasyonun bir arada olduğu ve artan lenfositik inflamasyonun viral enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: tam kan sayımı, hematolojik değerler, viral enfeksiyon, pterjiyum

Gizem Gürbostan Soysal, Mustafa Berhuni, Nesime Setge Tıskaoğlu. Evaluation of Routine Hematological Examinations and Inflammatory Markers in Pterygium Disease. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 337-341

Corresponding Author: Gizem Gürbostan Soysal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish