Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Effect of Progesterone Use During Pregnancy on 1st and 2nd Trimester Fetal Nuchal Translucency [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 314-318 | DOI: 10.5505/ktd.2023.12058

The Effect of Progesterone Use During Pregnancy on 1st and 2nd Trimester Fetal Nuchal Translucency

Akin Usta1, Ceyda Sancaklı Usta1, Cagla Bahar Bulbul2, Kübra Ak1, Nevruz Alis Soyleyici3
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Balikesir University, Balikesir, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Balikesir Ataturk State Hospital, Balikesir, Turkey
3Department of Veterinary Histology and Embryology, Bursa Uludag University Institute of Health Sciences,Bursa, Turkey

INTRODUCTION: In the literature, there are studies related to the fact that the use of progesterone in the first trimester increases the Nuchal Translucency (NT) measurement. We aimed to investigate the effect of progesterone use on NT measurement in the first trimester and Nuchal Fold (NF) measurement in the second trimester due to threatened abortion.
METHODS: In this retrospective study, it was determined that 35 of them used vaginal progesterone due to the threatened abortion. NT and NF thicknesses of 130 pregnant women were compared with those who used progesterone (n = 35) and those who did not (n = 95). In addition, demographic data such as age, body mass index (BMI), NT, NT MoM, free beta human chorionic gonadotropin (free B-hCG), pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) values in the first trimester aneuploidy screening and alpha fetoprotein (AFP) values in the second trimester aneuploidy screening, B-hCG, Estradiol (E2) values were also recorded.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the NT values in the first trimester of the pregnant women who used progesterone due to threatened abortion and those who did not use progesterone (p = 0.1142). Considering the NF measurements, it was found that the NF thickness was significantly less in pregnant women using progesterone in the first trimester (p = 0.0268).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the use of progesterone in the first trimester due to threatened abortion does not affect NT values, it may be associated with lower NF values measured in the second trimester.

Keywords: progesterone, nuchal translucency, nuchal fold, abortus imminens.

Gebelikte Progesteron Kullanımının 1. ve 2. Trimester Fetal Ense Kalınlığı Üzerine Etkisi

Akin Usta1, Ceyda Sancaklı Usta1, Cagla Bahar Bulbul2, Kübra Ak1, Nevruz Alis Soyleyici3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji AD, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde ilk trimesterde progesteron kullanımının ense kalınlığı (NT) ölçümünü arttırdığı ile ilişkili çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle gebelikte ilk trimesterde abortus imminens nedeniyle progesteron kullanımının ilk trimesterde ölçülen NT ve ikinci trimesterde ölçülen NF değerleri üzerine etkisini kendi gebe popülasyonumuzda değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada kliniğimize rutin gebelik takibi için başvurmuş 130 gebe kadın değerlendirildi. Gebeler, 35’i düşük tehdidi nedeniyle vajinal progesteron kullandığı geriye dönük elektronik ortamda dosya verilerinden tespit edildi. 130 gebenin rutin gebelik takibi sırasında yapılan NT ve NF kalınlıkları progesteron kullanan (n = 35) ve kullanmayan (n = 95) gebelerde karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) gibi demografik verileri ile ikili testteki NT MoM, free beta human koryonik gonadotropin (free B-hCG), pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) değerleri ve üçlü testteki alfa fetoprotein (AFP), B-hCG, Estradiol (E2) değerleri de kaydedildi.
BULGULAR: Abortus imminens nedeniyle progesteron kullanan gebelerle kullanmayanların 1. trimesterde ölçülen NT değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p = 0.1142). 2. Trimesterde yapılan NF ölçümlerine bakıldığında progesteron kullanan gebelerde NF kalınlığının anlamlı ölçüde daha az olduğu saptanmıştır (p = 0.0268).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk trimesterde abortus imminens nedeniyle progesteron kullanımı, NT değerlerini etkilememekle birlikte ikinci trimesterde ölçülen NF değerlerinin düşük olması ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: progesteron, ense kalınlığı, ense kıvrımı, abortus imminens.

Akin Usta, Ceyda Sancaklı Usta, Cagla Bahar Bulbul, Kübra Ak, Nevruz Alis Soyleyici. The Effect of Progesterone Use During Pregnancy on 1st and 2nd Trimester Fetal Nuchal Translucency. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 314-318

Corresponding Author: Cagla Bahar Bulbul, Türkiye
Manuscript Language: Turkish