ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Cerrahi Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 85-93 | DOI: 10.5505/ktd.2021.98958

COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Cerrahi Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi

Fadime Çınar1, Muhsine Es2, Semra Bülbüloğlu3
1Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; COVİD-19 pandemi sürecinde cerrahi hemşirelerinin stres düzeyleri ve kaynaklarının incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu araştırma; Türkiye’nin Kocaeli ilinde cerrahi birimlerde çalışan n=124 hemşirenin katılımı ile 11-26 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu ve Algılanan Stres Ölçeği kullanıldı, veri analizi SPPS 25.0 IBM istatistik paket programı ile yapıldı.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan cerrahi hemşirelerinin %52.4’ü 39-45 yaş aralığında, %89.5’inin kadın, %39.5’inin lisans mezunu, %65’inin evli olduğu belirlendi. Katılımcıların %54’ü 15 yıl ve daha fazla süredir çalışmakta, %62.9’u ameliyathane hemşiresi, %79’u COVID-19’lu hastaya bakım vermekte olduğu belirlendi. Algılanan Stres Ölçeği-14’ten alınan puan ortalamasının 3.40±0,32 olduğu belirlendi. COVID-19’lu hastaya bakım verme değişkenine göre ölçeğin alt boyutu olan stres rahatsızlık algısı bakımından anlamlı fark bulundu (p<0.05) Yetersiz öz yeterlilik algısı ortalamalarında lisans mezunu ile lise mezunu arasında anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0.05). Yetersiz öz yeterlilik algısı ile stres rahatsızlık algısı arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu (r=0.279 ve p=0.002) ve ASÖ ile de pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu (r=0.789 ve p=0.000) saptandı. Stres rahatsızlık algısı ile ASÖ arasında da pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu (r=0.810 ve p=0.000) belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre cerrahi hemşirelerinin psikolojik fiziksel ve zihinsel yükleri azaltılmalıdır. Bunun için rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşire, COVID-19 pandemisi, stres, stres kaynakları

Examination of Stress Levels and Sources of Surgical Nurses Caring for COVID-19 Patients

Fadime Çınar1, Muhsine Es2, Semra Bülbüloğlu3
1Sabahattin Zaim Universtiy, Faculty of Health Sciences
2Health Sciences University,Derince Training and Research Hospital
3Tokat Gaziosmanpaşa University, Erbaa Faculty of Health Sciences

INTRODUCTION: : This study; It was conducted to examine the stress levels and sources of surgical nurses during the COVID-19 pandemic process.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study; Turkey's Kocaeli working in the surgical unit at the provincial n = 124 nurses was conducted between 11-26 January 2021 with the participation of date. Personal Information Form and Perceived Stress Scale were used in data collection, data analysis was performed with SPPS 25.0 IBM statistical package program.
RESULTS: It was determined that 52.4% of the surgical nurses included in the study were between the ages of 39-45, 89.5% were female, 39.5% were undergraduate, 65% were married. It was determined that 54% of the participants had been working for 15 years or more, 62.9% were operating room nurses and 79% were providing care to patients with COVID-19. It was determined that the average score obtained from the Perceived Stress Scale-14 was 3.40 ± 0.32. According to the variable of caring for the patient with COVID-19, a significant difference was found in terms of the perception of stress annoyance, which is the sub-dimension of the scale (p <0.05). A significant difference was found between the undergraduate and high school graduates in the mean perception of insufficient self-efficacy (p <0.05). It was found that there was a low level of positive correlation between the perception of insufficient self-efficacy and stress disturbance perception (r = 0.279 and p = 0.002) and a high positive correlation with PSS (r = 0.789 and p = 0.000). It was determined that there was a high positive correlation between the perception of stress and distress and PSS (r = 0.810 and p = 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the findings, the psychological, physical and mental burden of surgical nurses should be reduced. Guidance, counseling and social support should be provided for this.

Keywords: COVID-19 pandemic, stress, stress sources, surgical nurse

Fadime Çınar, Muhsine Es, Semra Bülbüloğlu. Examination of Stress Levels and Sources of Surgical Nurses Caring for COVID-19 Patients. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 85-93

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale