ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 6-11

Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları

Erkan Şengül1, Sevim Dindar2, Emine Binnetoğlu2, Gökçen Selma Kılıç Halhallı2, Fatih Bülün2, Ayşen Elmas3, Elmas Erbay3, Arzu Turgut3
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hemodializ Ünitesi, Kocaeli

AMAÇ: Ünitemizdeki hemodializ hastalarının klinik ve laboratuar bulgularını KDOQI kılavuzları ve Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışma 60 (30 kadın, 30 erkek) hemodializ hastasında yapıldı. Kan örnekleri, hafta ortası dializ seansı öncesi ve sonrasında alındı. Dializ yeterliliği, üre azalma oranı ve Kt/V ile değerlendirildi. Sistolik ve diastolik kan basıncı kaydedildi. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Kronik böbrek hastalığının en sık nedeni hipertansiyon (%45) olarak saptandı. Hastaların %83’ü haftada 3 kez dialize girmekte idi. En sık damar giriş yolu arteriovenöz fistül (%90) idi. Hastaların %66’sında Kt/V 1.4 ve üzerinde; üre azalma oranı hastaların %88’inde %65 ve üzerinde bulundu. Hastaların %32’de iki dializ arası kilo artışının %4.8’in üzerinde olduğu saptandı. Ortalama kan basıncı düzeyi 140/90 mmHg’nin altında bulundu. Hemoglobin düzeyi hastaların %72’sinde 11 gr/dl’nin üzerinde saptandı. Albumin düzeyi hastaların %80’inde 3.5 gr/dl’nin üzerinde idi. CRP düzeyinin (%60) artmış olduğu tespit edildi. Kalsiyum, fosfor ve CaxP ürünü kılavuzlarda önerilen düzeylerde iken, PTH düzeyi yüksek bulundu.
SONUÇ: Bu çalışma ünitemizdeki hastalarda volüm kontrolü, hiperparatiroidizm ve inflamasyon dışında, klavuzlarda önerilen hedeflere ulaşıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: dializ yeterliliği, anemi, hiperparatiroidizm

Assessment of Hemodialysis Patients According To Chronic Kidney Disease Guidelines: One Center’s Experience

Erkan Şengül1, Sevim Dindar2, Emine Binnetoğlu2, Gökçen Selma Kılıç Halhallı2, Fatih Bülün2, Ayşen Elmas3, Elmas Erbay3, Arzu Turgut3
1Department Of Nephrology, Derince Education And Reseach Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Derince Education And Reseach Hospital, Kocaeli, Turkey
3Hemodialysis Unit, Derince Education And Reseach Hospital, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study to assess the clinical and laboratory findings of hemodialysis patients in our unit according to KDOQI guidelines and the registry of Turkish Society of Nephrology.
METHODS: This study was conducted in 60 (30 female, 30 male) hemodialysis patients. Blood samples were obtained before and after dialysis in midweek session. Dialysis adequacy was measured by urea reduction rate and Kt/V. Systolic and diastolic blood pressures were recorded. The statistical analysis was performed using SPSS version 15.0.
RESULTS: Hypertension is the most common seen etiology of chronic kidney disease (45%).
The number of hemodialysis session per week was three times for 83% of the patients. The most common route of vascular access was arteriovenous fistula (90%). Kt/V was equal or greater than 1.4 for 66% of patients; urea reduction rate was equal or greater than 65% for 88% of patients. The weight gain between two dialyses was more than 4.8% in 32% patients.
Mean blood pressure was lower than 140/90 mmHg. Hemoglobin level was more than 11 gr/dl in 72% of patients. Albumin level was over 3.5 g/dL in 80% of patients. CRP was increased in 60% of patients. Although the target levels for calcium, phosphorus, calcium x phosphorus product were reached, mean parathyroid hormone was higher than the target level.

CONCLUSION: This study showed that the target values suggested by guidelines, except for volume status, hyperparathyroidism, and inflammation, were reached in our patients.

Keywords: Dialysis adequacy, anemia, hyperparathyroidism

Erkan Şengül, Sevim Dindar, Emine Binnetoğlu, Gökçen Selma Kılıç Halhallı, Fatih Bülün, Ayşen Elmas, Elmas Erbay, Arzu Turgut. Assessment of Hemodialysis Patients According To Chronic Kidney Disease Guidelines: One Center’s Experience. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 6-11

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale