ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Diyabetik ve Non-diabetik Kronik Böbrek Hastalığında Ortalama Trombosit Hacmi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 14-17

Diyabetik ve Non-diabetik Kronik Böbrek Hastalığında Ortalama Trombosit Hacmi

Erkan Şengül1, Zeynep Öğütcen2, Gökçen Selma Kılıç Halhallı3, Derya Sevener3
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği,kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hemodializ Ünitesi,kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,kocaeli

AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit aktivitesinin önemli bir göstergesidir. Diyabetik hastalarda OTH’nin artmış olduğu ve glisemik kontrol ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Diyabetes mellitus (DM), kronik böbrek hastalığının (KBH) en sık görülen nedenidir. Bu çalışmanın amacı diyalize girmeyen diyabetik KBH olan hastalarda OTH düzeyini diyabetik olmayan hastalar ile karşılaştırmak ve glisemik göstergeler ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya evre 2-4 KBH olan 42 diyabetik hasta (27 kadın, 15 erkek) ve 53 diyabeti olmayan hasta (34 kadın, 19 erkek) alındı. Hastaların demografik verileri, biyokimya tetkikleri ve kan basıncı bulguları kaydedildi. İstatistiksel analizler SPSS ver. 15 ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Verilerin istatistiksel analizi diyabetik KBH olan hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), glukoz, hemoglobinA1c, kreatinin klirensi ve OTH düzeylerinin diyabetik olmayan gruba göre anlamlı olarak yüksek (sırası ile P=0.010, P<0.001, P<0.001, P=0.017 ve P=0.036) olduğunu gösterdi. Ancak, paratiroid hormon ve serum kreatinin düzeyinin ise diyabetik grupta daha düşük (sırası ile, P=0.040 ve P=0.015) bulundu. Diabetik hasta grubunda OTH düzeyinin VKİ ile anlamlı olarak pozitif korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir (P=0.007).
SONUÇ: Diyabete bağlı KBH olan hastalarda OTH düzeyinin arttığı saptanmıştır. Ancak, daha fazla hastada yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı, ortalama trombosit hacmi

Mean Platelet Volume in Patients with Diabetic and Non-diabetic Chronic Kidney Disease

Erkan Şengül1, Zeynep Öğütcen2, Gökçen Selma Kılıç Halhallı3, Derya Sevener3
1Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of Nephrology,kocaeli
2Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Hemodialysis Unit,kocaeli
3Kocaeli University Medical Faculty, Department Of Internal Medicine, Kocaeli

OBJECTIVE: Mean platelet volume (MPV) is an important marker of platelet activity. It has been shown that MPV is increased in diabetic patients and associated with glycemic control. Diabetes mellitus (DM) is the most common cause of chronic kidney disease (CKD). The aim of this study was to compare MPV in diabetic CKD patients with non-diabetic CKD patients and to investigate its relationship with glycemic indices.
METHODS: The study included 42 diabetic patients with stage 2-4 CKD (27 women, 15 men) and 53 non-diabetic patients (34 women, 19 men). Demographics, biochemical tests and blood pressures of subjects were recorded. The statistical analysis was performed using SPSS version 15.0.
RESULTS: Data analysis showed that body mass index (BMI), glucose, hemoglobinA1c, creatinine clearence, and MPV were higher in diabetic patients than without DM (P=0.010, P<0.001, P<0.001, P=0.017, and P=0.036, respectively). However, parathyroid hormone and serum creatinine were lower in diabetic patients than without DM (P=0.040 and P=0.015). MPV was positively correlate with BMI in the diabetic group (P=0.007).
CONCLUSION: MPV is increased in diabetic patients with CKD. Nonetheless, further prospective studies are needed to clarify MPV in CKD.

Keywords: diabetes mellitus, chronic kidney disease, mean platelet volume

Erkan Şengül, Zeynep Öğütcen, Gökçen Selma Kılıç Halhallı, Derya Sevener. Mean Platelet Volume in Patients with Diabetic and Non-diabetic Chronic Kidney Disease. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 14-17

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale