ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Covid-19 (Sars-CoV-2) salgını sırasında uygulanan robot yardımlı radikal prostatektominin güvenilirliği: Bir pandemi hastanesinin deneyimleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 22-28 | DOI: 10.5505/ktd.2021.70493

Covid-19 (Sars-CoV-2) salgını sırasında uygulanan robot yardımlı radikal prostatektominin güvenilirliği: Bir pandemi hastanesinin deneyimleri

Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir1, Hüseyin Kocatürk1, Banu Bedir2
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erzurum,Türkiye
2Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 pandemisi sürecinde prostat kanseri (PCa) sebebi ile robot yardımlı radikal prostatektomi (RARP) yapılan hastaların sonuçlarını ve deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve kurumsal etik onayı (37732058-514.10) sonrasında Covid-19 döneminde (11 Mart 2020-10 Ağustos 2020) RARP uygulanan hastalar retrospektif olarak aşaştırıldı. Covid-19'un erken döneminde, hastanemiz pandemi hastanesi ilan edildi ve cerrahi müdahaleler için çeşitli önlemler belirlendi. 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra hastanemizde covid-19 vakalarının yükü nedeniyle tüm cerrahi işlemler askıya alındı. Cerrahi işlem uygulanan hastalar tek kişilik odalarda tutuldu ve refakatçileri kısıtlandı. Hastalara ameliyat öncesi covid 19 real time PCR testi uygulandı. Bu süreçte tüm işlemler Avrupa Üroloji Derneği covid 19 cerrahi prosedürleri dikkate alınarak yapıldı.
BULGULAR: Toplmada 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 62.08±6.57 yıl, vücut kitle indeksi (BMI) 28.58±3.37 kg/m2, Serum PSA 7.24±1.86 ng/mL, prostat volümü 124.83±50.06 cc idi. Tüm hastaların biyopsi gleason skoru 3+3=6 olarak raporlandı. Ortalama takip süresi 3.67 aydı. Hiçbir hastada cerrahi komplikasyon ve covid 19 görülmedi. Hiçbir hastada kimyasal nüks görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covid 19 pandemisinin geleceği tahmin edilemediği için, RARP çeşitli önlemler ve uygun prosedürlerle güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Prostat kanseri, Robot yardımlı radikal prostatektomi

The reliability of robot-assisted radical prostatectomy applied during the Covid-19 (Sars-CoV-2) pandemic: The experience of a pandemic hospital

Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir1, Hüseyin Kocatürk1, Banu Bedir2
1Department Of Urology, Health Sciences University, Erzurum Regional Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Aziziye District Health Directorate, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: In this study we aimed to present the results of patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy (RARP) due to prostate cancer (PCa), and our own experience, during the Covid-19 pandemic.
METHODS: Following receipt of approval from the Turkish Ministry of Health and the institutional ethical committee (37732058-514.10), patients who had undergone RARP during the Covid-19 pandemic (11 March to 10 August 2020) were investigated retrospectively. Our institution was declared to be a pandemic hospital in the early period of Covid-19, and various precautionary measures were introduced for surgical interventions. Due to the burden of Covid-19 cases in our hospital, all surgical procedures were postponed after 15 August, 2020. Patients undergoing surgical procedures were housed in single-occupancy rooms, and restrictions were placed on accompanying individuals. The Covid-19 real-time PCR test was performed before surgery. During this period, all procedures were performed in compliance with European Assocıatıon of Urology Covid-19 surgical procedures.
RESULTS: Twelve patients were included in the study. The patients’ mean age was 62.08±6.57 years, and their mean body mass index (BMI) was 28.58±3.37 kg/m2, mean serum was PSA 7.24±1.86 ng/mL, and mean prostate volume was 124.83±50.06 cc. All patients’ biopsy Gleason scores were reported as 3+3=6. The mean follow-up period was 3.67 months. No surgical complications of Covid-19 were observed in any patient. No chemical occurrence also occurred in any patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the future of the Covid-19 pandemic is unpredictable, RARP can be safely performed with various precautionary measures and appropriate procedures.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Prostate cancer, Robot-assisted radical prostatectomy

Mehmet Sefa Altay, Fevzi Bedir, Hüseyin Kocatürk, Banu Bedir. The reliability of robot-assisted radical prostatectomy applied during the Covid-19 (Sars-CoV-2) pandemic: The experience of a pandemic hospital. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 22-28

Sorumlu Yazar: Mehmet Sefa Altay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale