ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Subklavian Arter Trombozu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 0; 3(2): 20-23

Subklavian Arter Trombozu

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul.

Giriş: Subklavian arter trombozu damar içindeki kan akımının aniden kesilmesi durumudur. Tromboz akut ya da kronik olabilir. Subklavian stenoz insidansı popülasyonda genel olarak %3-4 arasındadır. Bu durumun en sık nedeni aterosklerozdur. Kimi otörler üst ekstremite arteryel hastalığını el ve kol semptomlarına yol açmasından çok belirgin nörolojik ve kardiyak sekelle ilişkili olabileceği için önemli olarak değerlendirmektedir.
Olgu: Bu vakada sol kolundan tansiyon ölçemediği için acil servise başvuran 64 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Hastaya Subklavian arter trombozu tanısı konulmuş ve trombektomi yapılmıştır.
Acil servise sersemlik, vertigo, senkop, ataksi, bulantı, kolda ağrı ve güçsüzlük, kolda soğukluk veya duyu kaybı ile başvuran tüm hastalarda subklavian arter trombozu ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Subklavian arter trombozu, ateroskleroz, trombektomi

Subclavian Artery Thrombosis

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu
Emergency Department, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Introduction: Subclavian artery thrombosis is a condition in which the blood flow through the vessel is suddenly obstructed. Thrombosis may be acute or chronic. The incidence of subcla¬vian stenosis in the general population ranges from 3% to 4%. Atherosclerosis is the most common cause of this condition. Few practitioners consider the importance of upper extremity arterial disease; which, besides causing hand and arm symptoms, can be associated with significant neurologic and cardiac sequelae.
Case Report: We describe a 64 year old male patient who admitted emergency department while he couldn't measure blood pressure from the left arm. Subclavian artery thrombosis was diagnosed and he was treated with thrombectomy.
Conclusion: In the emergency department, light-headedness, vertigo, syncope, ataxia, nausea, arm pain and weakness, coldness or loss of sensation in the arm for all patients with subclavian artery thrombosis should be considered in the differential diagnosis.

Keywords: Subclavian artery thrombosis, atherosclerosis, trombectomy

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu. Subclavian Artery Thrombosis. Kocaeli Med J. 0; 3(2): 20-23

Sorumlu Yazar: Özlem Dikme, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale