ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Sağlık Personelinin El Hijyeni ve İzolasyon Önlemlerine Uyumu: Türkiye'de Erken COVID-19 Salgınında Bir Anket Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 35-40 | DOI: 10.5505/ktd.2021.69379

Sağlık Personelinin El Hijyeni ve İzolasyon Önlemlerine Uyumu: Türkiye'de Erken COVID-19 Salgınında Bir Anket Çalışması

Okan Derin
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı), Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan bir koronavirüs (SARSCoV-2) türüdür. Ana bulaşma yolları, solunum damlacıkları ve enfekte sekresyonlarla temas yoluyla insandan insana olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanları COVID19 bulaşı açısından büyük bir risk taşımaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Salgının ilk ayında el hijyeni ve izolasyon önlemleri konusunda çeşitli sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin bilgi düzeyi ve tutumlarını ölçmek üzere elektronik bir anket ile araştırmayı amaçladık.
BULGULAR: Katılımcıların% 12'sinde COVID-19 pozitifti. COVID-19 ile ilgili başlıca semptomlar, sağlık çalışanlarında yorgunluk, öksürük ve ateş ve üşüme-titremedir. Birinci basamak sağlık hizmeti ortamında, hizmet içi el hijyeni eğitimi soruları diğerlerine kıyasla önemli ölçüde "hayır" olarak yanıtlanmıştır. Birinci basamak sağlık tesislerindeki sağlık çalışanlarının, ikinci ve üçüncü basamak merkezlere göre enfeksiyon kontrol eğitimlerinin daha yetersiz olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında enfeksiyon kontrol önlemleri ve eğitimleri yetersiz olabilir. Daha ileri çalışmalarla belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID19, Enfeksiyon Kontrol, Sağlık Çalışanları, Türkiye

Hand Hygiene and İsolation Measures Compliance of Healthcare Staff: A Questionnaire Study in Early COVID-19 Epidemic in Turkey

Okan Derin
Medipol University School of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: (Coronavirus disease 19) is a type of coronavirus (SARSCoV-2) that originated from Wuhan city to all the world. The major transmission routes were defined as human to human by respiratory droplets and contact with infected secretions. HCWs have a major risk for the contract of COVID19.
METHODS: We aimed to investigate the knowledge of compliance of healthcare staff for various healthcare institutions on hand hygiene and isolation measures by an electronic questionnaire in the first month of the epidemic.
RESULTS: Of the participant, 12% have had positive for COVID-19. The major symptoms related to COVID-19 are fatigue, cough, and fever-chills in healthcare workers. In the primary healthcare setting, in-service hand hygiene training questions answered significantly “no” compared to others. It is found that HCWs in primary healthcare facilities have less sufficient infection control training than secondary and tertiary centers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Infectious control measures in the primary healthcare setting might be insufficient. It should be determined with further studies.

Keywords: Covid19 Islation Measures, Healthcare Workes, Turkey

Okan Derin. Hand Hygiene and İsolation Measures Compliance of Healthcare Staff: A Questionnaire Study in Early COVID-19 Epidemic in Turkey. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Okan Derin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale