ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreato Grafi İşleminde Monitorize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin-Propofol ve Remifentanil-Propofol Protokollerinin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 32-37

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreato Grafi İşleminde Monitorize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin-Propofol ve Remifentanil-Propofol Protokollerinin Karşılaştırılması

Yahya Ömür1, Mehmet Yılmaz1, Asu Özger Özgültekin2, Ayşe Zeynep Turan1, Mehmet Hamdi Aytekin1
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopi işlemleri son yıllarda sedasyon altında yapılmaktadır. Biz bu çalışmada endoskopik retrograt kolanjio pankreatografi uygulanacak hastalardaki monitorize anestezi bakımında deksmedetomidin-propofol ve remifentanil-propofol protokollerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Grup deksmetedomidin-propofol’e 1 μg/kg deksmedetomidin 10 dk'da yükleme dozu uygulandıktan sonra 0.5 μg/kg/st deksmedetomidin infüzyonuna devam edildi. Grup remifentanil-propofol’e 0,2 μg/kg remifentanil 5 dk’da yükleme dozu uygulandıktan sonra 0,1 μg/kg/dk remifentanil infüzyonuna devam edildi. Her iki gruba eş zamanlı olarak 3 mg/kg/st dozunda propofol infüzyonu başlandı.
BULGULAR: Grup deksmetedomidin-propofol’de kalp atım sayısı, sistolik arter basıncı, diastolik arter basıncı Grup remifentanil-propofol’den anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,05). Buna karşın Grup deksmetedomidin-propofol’de apne ve derlenme süreleri anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Monitorize anestezi bakımında remifentanil-propofol ve deksmedetomidin-propofol kombinasyonları uygulanabilir protokollerdir. Fakat monitorize anestezi bakımında hangi ilaç kombinasyonu kullanılırsa kullanılsın genel anestezi hazırlığının tam olmasının hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Monitorize anestezi bakımı, Endoskopik retrograde kolanjiografi, Deksmedetomidine, Remifentanil

Deksmedetomidine-propofol versus remifemtanyl-propofol usage in endoscopic retrograde cholangio pancreatography procedures at monitored anesthesia care

Yahya Ömür1, Mehmet Yılmaz1, Asu Özger Özgültekin2, Ayşe Zeynep Turan1, Mehmet Hamdi Aytekin1
1Derince Education And Research Hospital,department Of Anesteziyoloji And Reanimation, Kocaeli, Turkey
2Haydarpaşa Numune Education And Research Hospital,department Of Anesteziyoloji And Reanimation, İstanbul,turkey

INTRODUCTION: In recent years endoscopic procedures are being under sedation. In this study we aimed to compare deksmedetomidine –propofol vs. remifentanyl-propofol sedation at monitored anesthesia care on patients who underwent endoscopic retrograde cholangio pancreatography procedure.
METHODS: In the deksmedetomidine –propofol group deksmedetomidine loading dose of 1 mg/kg was administered in ten minutes. Following the loading dose, deksmedetomidine infusion rate of 0,5 mg/kg/hr was continued. In the remifentanyl-propofol group, remifentanyl loading dose of 0,2 μg/kg was administered in five minutes and infusion of 0,1 mcg/kg/dk was continued. In both groups patients were given 3 mg/kg/hr of propofol infusion
RESULTS: We found a significantly lower heart rate, systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure in group deksmedetomidine –propofol. But controversly, apne and recovery times were found significantly higher in group deksmedetomidine –propofol than group remifentanyl-propofol.
DISCUSSION AND CONCLUSION: At monitored anesthesia care, both deksmedetomidine –propofol and remifentanyl-propofol sedation protocols are applicable. But in any case all equipments must always be ready to be able to give general anesthesia for the patient in order to control safety.

Keywords: monitored anesthesia care, endoscopic retrograde cholangio pancreatography, deksmedetomidine, propofol, remyfentanyl

Yahya Ömür, Mehmet Yılmaz, Asu Özger Özgültekin, Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Hamdi Aytekin. Deksmedetomidine-propofol versus remifemtanyl-propofol usage in endoscopic retrograde cholangio pancreatography procedures at monitored anesthesia care. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 32-37

Sorumlu Yazar: Mehmet Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale