Volume : 2 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 15-20

Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses

Tülay Özer1, Fahri Halit Beşir2
1Departman Of Radiology, Derince Education And Research Hospital, Turkey
2Department Of Radiology, Duzce University, Medicine School, Düzce, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the masses of the pancreas with pulse inversion harmonic imaging mode ultrasonography and to compare diagnostic image quality of the conventional B-mode ultrasonography.
METHODS: Twelve cases who had suspicion of pancreatic masses ranging from ages 45-83 years, conventional B-mode ultrasound and pulse inversion harmonic imaging examinations were performed. Keeping the examination parameters of ultrasound images obtained from the same plane were recorded. Assessments were performed independently by two observers. In terms of the overall image quality, lesion conspicuity and fluid–solid differentiation of the ultrasound images were evaluated by using 4-point subjective scale (0; very poor, 3; very good). Upper abdominal biphasic contrast-enhanced thin-section CT, MRI and / or MRCP examinations were obtained in patients with a pancreatic mass which were determined by ultrasonography. After operation, ERCP or biopsy, all of cases were diagnosed histopathologically.
RESULTS: Histopathologic diagnosis were made as pancreatic ca in nine patients, pseudocyst in two patients and metastatic adenocarcinoma in one patients. Pulse inversion harmonic imaging mode proved to be significantly superior to conventional B-mode ultrasound regarding overall image quality (p <0.01). Lesion conspicuity and fluid–solid differentiation was significantly higher in pulse inversion harmonic imaging mode than conventional B-mode ultrasound (p <0.01).
CONCLUSION: Because of better the image quality, higher the contrast of fluid–solid differentiation and improve of the lesion conspicuity, pulse inversion harmonic imaging is more superior modality than conventional B-mode ultrasound in patients with pancreatic mass.

Keywords: Pancreas, ultrasonography, pulse inversion harmonic imaging

Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması

Tülay Özer1, Fahri Halit Beşir2
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Kocaeli
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı pulse inversion harmonik görüntüleme modunda yapılacak ultrasonografi (US) ile pankreas kitlelerini değerlendirmek ve tanısal görüntü kalitesini konvansiyonel B-mode ultrasonografi ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Pankreas kitlesi şüphesi olan yaşları 45-83 yıl arasında değişen 12 olgunun konvansiyonel B-mode ve puls inversion harmonik görüntüleme ile ultrasonografik incelemeleri yapıldı. Tetkik parametreleri sabit tutularak aynı düzlemden US görüntüleri kaydedildi. Değerlendirmeler iki ayrı gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak yapıldı. US görüntüleri, genel imaj kalitesi, lezyonun seçilebilirliği ve sıvı-solid doku ayırımı bakımından 4 puanlı subjektif skala (0;çok kötü, 3;çok iyi) kullanılarak değerlendirildi. Ultrasonografi ile pankreas kitlesi tespit ettiğimiz olgulardan üst abdomen kontrastlı ince kesit bifazik BT, MRG ve/veya MRKP tetkikleri elde olundu. Tüm olguların operasyon, ERCP ya da biyopsi sonrası histopatolojik tanısı kondu.
BULGULAR: Olguların dokuzuna pankreas karsinomu, ikisine psödokist ve birine adenokarsinom metastazı tanıları kondu. Genel imaj kalitesi puls inversion harmonik görüntüleme modunda yapılan ultrasonografide konvansiyonel B-mode ultrasonografi’ye göre anlamlı derecede iyi idi (p<0.01). Lezyon seçilebilirliği ve sıvı-solid doku ayırımı pulse inversion harmonik görüntüleme modunda, konvansiyonel B-mode ultrasonografi’ye göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01).
SONUÇ: Pankreas kitlesi olan olgularda puls inversion harmonik görüntüleme, daha iyi imaj kalitesi göstermesi, sıvı-solid doku ayırımında kontrastı belirginleştirmesi ve lezyon seçilebilirliğini artırmasıyla konvansiyonel B-mode ultrasonografi’ye göre üstün bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, ultrasonografi, puls inversion harmonik görüntüleme

Tülay Özer, Fahri Halit Beşir. Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 15-20

Corresponding Author: Tülay Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish