ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 25-32

Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması

Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin, yetkinlik kazanmaları gereken temel hekimlik uygulamalarının ne olduğu ve düzeyleri belirlenmiş durumdadır. Beceri eğitimi laboratuvarlarında uygulamalar güvenli ve etkili bir biçimde yapılabilmektedir. Öğrencilerin eğitimlerine yönelik öz değerlendirmeleri program geliştirme çalışmaları için değerli veriler sunmaktadır.
Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleksel beceri laboratuvarında gerçekleştirilen yüzeyel sütür atma becerileri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, 2012-2013 akademik yılı öğrenci geribildirimlerini, dikkate alınan yönlerini, izleyen yılın geribildirimlerindeki benzerlik ve değişimleri araştırmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: H.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, öğrenci geribildirimlerini ve eğiticilerin görüşünü dikkate alarak programda düzenlemeye gitmiştir. Her iki akademik dönemde de öğrencilerin değerlendirme formlardan elde edilen nicel ve nitel veriler, birbirlerini destekleyen ve ayrışan yönüyle betimleyici tarzda birlikte ele alınmıştır.
BULGULAR: İlk dönemde görece düşük olan “Eğitimi yeterince tekrarlama”, “destek alma” ve “yetkinlik” bildirimleri ikinci dönemde anlamlı şekilde yükselmiştir. Genel olarak nitel verilerin nicel verilerle uyumlu olduğu, birkaç önermede ise farklılıklar olduğu gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Programda değişikliğe gidilmesinin öğrenciler tarafından olumlu karşılandığı ve öğrenci geribildirimlerine yansıdığı görülmektedir. Bazı önermelere ilişkin yorumlar uygulamayla değişmeyip paralellik göstermektedir. Becerileri değerlendirme formunun geçerlik ve güvenilirlik değerleri formun işlevsel olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, Geribildirim, Beceri eğitimi, E-portfolyo

Using Students’ Feedback for the Evaluation of Clinical Skills Training Program

Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı
Hacettepe University faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics

INTRODUCTION: The basic medical procedures that a medical student should become competent, and the levels of the competencies have already been defined. The practices in clinical skills laboratories can be safely and effectively conducted. The self-evaluations of the students on their education provide valuable data for program development.
Aim: The aim of the study was to evaluate the feedback of the medical students on superficial suturing skills conducted in clinical skills laboratories. The study investigated the feedback of the students in 2012-2013 academic year, the parts that were taken into account, and the similarities and differences in the feedback of the students in the consequent year.
METHODS: The Department of Medical Education and Informatics in Hacettepe University Faculty of Medicine achieved appropriate program developments regarding the feedback the students and faculty members. The quantitative and qualitative data gathered from the students’ feedback forms in the consequent academic years were studied in a descriptive way with supporting and differentiating components.
RESULTS: The level of the students’ feedback became higher for the items, “Appropriate repetition of the training”, “receiving support, and “competence” which were relatively lower in the first academic year. In general, qualitative data were compatible with quantitative data, with only a few exceptions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The program development process was welcomed by the students and it was reflected on the student feedback. The comments about some propositions didn’t change, and were still parallel to the former results. The values for reliability and validity of the form revealed that the evaluation form was functional.

Keywords: Program evaluation, Feedback, Skill training, E-Portfolio

Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı. Using Students’ Feedback for the Evaluation of Clinical Skills Training Program. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 25-32

Sorumlu Yazar: Arif Onan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale