ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Demir eksikliği anemisi nedeniyle takipli hastalarda endoskopi sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 16-19

Demir eksikliği anemisi nedeniyle takipli hastalarda endoskopi sonuçları

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2, Ali Tamer3, Hakan Cinemre3, Mustafa İhsan Uslan4
1Fındıklı Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Rize.
2Taşlıçay Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ağrı.
3Sakarya Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya.
4Sakarya Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Sakarya.

AMAÇ: Gastrointestinal sistem hastalıkları demir esikliğinin önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal endoskopi bulguları tanımlanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde demir eksikliği anemisi tanısıyla takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, üst ve alt endoskopik bulguları ve varsa biyopsi sonuçları kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza demir eksikliği anemisi nedeniyle takip edilen yaş ortalaması 63,8±17 (67 Erkek, 66 Kadın) toplam 133 hasta alındı. 129 (%96.9) hastaya üst gastrointestinal endoskopi, 63 (%47.3) hastaya alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. 59 (%44.3) hastaya üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi birlikte yapıldı. Üst GiS endoskopi yapılan hastaların %26,3’ ü normal değerlendirildi. Hastaların % 6,9’unda kanser, %10 olguda gastrik ülser tespit edildi. Endoskopik olarak mide kanseri saptanan hastaların tümü ve gastrik ülser tespit edilen 1 hastanın patoloji sonucu adenokarsinom olarak raporlandı. Alt GİS endoskopi yapılan hastaların %57.1’inde herhangi bir patolojiye rastlanmazken, %6,3 kolon kanseri ve %3,1 rektum kanseri tespit edildi. Her iki işlemin birlikte yapıldığı hastalarda %18.6 patoloji saptanmadı.
SONUÇ: Demir eksikliği gastrointestinal sistem patolojilerinin önemli bir bulgusudur. Üst ve alt gastrointestinal endoskopi bu bulguyu ortaya çıkaran nedenleri araştırrmada önemli ve gerekli tanısal yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: demir eksikliği anemisi, endoskopik işlem

Endoscopic examination results in patients with iron deficiency anemia

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2, Ali Tamer3, Hakan Cinemre3, Mustafa İhsan Uslan4
1Department Of Internal Medicine, Fındıklı State Hospital, Rize, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Taşlıçay State Hospital, Ağrı, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Faculty Of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey
4Department Of Gastroenterology, Faculty Of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: Gastrointestinal system diseases are one of the most significant cause of iron deficiency. Aim of this research is to define gastrointestinal endoscopy findings on iron deficiency anemia patients.
METHODS: At the internal medicine clinic of Sakarya University hospital; iron deficiency anemia patients retrospectively evaluated. Patients’ demographic data, upper and lower endoscopic findings and if available biopsy results have been recorded. All of data statistically analyzed.
RESULTS: 133 patients (67 men, 66 women) of iron deficiency anemia participated to our research. Average age was 63,8±17. Upper gastrointestinal endoscopy has been done to 129 (96.9%) patients and lower gastrointestinal endoscopy has been done to 63 (47.3%) patients. 26.3% of patients that upper gastrointestinal endoscopy applied, rated as normal. 6.9% of patients diagnosed with cancer and 10% of patients diagnosed with gastric ulcer. All gastric cancer patients and a gastric ulcer patient who endoscopic diagnosed was reported patologicaly as adenocarsinom. 57.1% of patients that lower gastrointestinal endoscopy applied, resulted as no traces of patalogy. Beside of this, 6.3% diagnosed with colon canser, 3.1% diagnosed with rectum canser. Upper and lower gastrointestinal system endoscopy were done together to 59 (44,3%) patients. Any pathology wasn’t traced on %18,6 of the patients who the both procedure were done.
CONCLUSION: Iron deficiency is substantial symptom of gastrointestinal tract disease. Upper and lower gastrointestinal endoscopy is essential for research and diagnose of those patients.

Keywords: iron deficiency anemia, endoscopic examination

Selçuk Yaylacı, Ahmet Bilal Genç, Ali Tamer, Hakan Cinemre, Mustafa İhsan Uslan. Endoscopic examination results in patients with iron deficiency anemia. Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 16-19

Sorumlu Yazar: Selçuk Yaylacı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale