ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
Yazım Kuralları
Instruction for Authors

Sayfalar V - VII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VIII - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Akut Pankreatitli Olgularda Ortalama Trombosit Hacmi ve Eritrosit Dağılım Genişliği Düzeyleri ve Hastalık Şiddetiyle Olan İlişkilerinin Belirlenmesi
Evaluation of relationship between mean platelet volume and red cell distribution width levels in cases with acute pancreatitis and its severity
Halime Hanım Pençe, Alpaslan Tanoglu, Tolga Duzenli, Yusuf Yazgan
doi: 10.5505/ktd.2019.05935  Sayfalar 1 - 6

6.
İskemik Ventriküler Taşikardi Katater Ablasyonu Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları
Long-Term Outcomes of Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in Patients With Ischemic Cardiomyopathy
Selçuk Kanat, Ferit Onur Mutluer
doi: 10.5505/ktd.2019.98360  Sayfalar 7 - 15

7.
Ayaktan pulmoner arteryel hipertansiyon hastalarında ortalama trombosit hacmi düzeyinin klinik sonlanımlar üzerine etkisi
Impact of the mean platelet volume level on clinical outcomes in outpatient patients with pulmonary arterial hypertension
Kurtulus Karauzum, İrem Karaüzüm
doi: 10.5505/ktd.2019.54926  Sayfalar 16 - 24

OLGU SUNUMU
8.
İmmunkompetan Hastada Sitomegalovirus Hepatiti: Bir Olgu Sunumu
Cytomegalovirus Hepatitis in Immunocompetent Patient: One Case Report
Gülten ünlü, Ahmet Tuğrul Eruyar
doi: 10.5505/ktd.2019.79026  Sayfalar 25 - 28

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Alerjik riniti olan çocuklarda alerji ve hematolojik parametreler arasında bir korelasyon var mı?
Is there any correlation between allergy and hematological parameters in children with allergic rhinitis?
Nur Yücel Ekici
doi: 10.5505/ktd.2019.04909  Sayfalar 29 - 34

10.
Farklı çaplarda ki polipropilen sütürlerde düğüm güvenliği için gereken minimum düğüm atma sayısının belirlenmesi: in-vitro çalışma.
Determining the minimum required number of throws for knot security in different diameters of polypropylene sutures: an in-vitro study.
ALİ BAL, Volkan Oter, Ali Kucuk, Mehmet Aziret, Kerem Karaman, Metin Ercan, Erdal Bostanci, MURAT CIHAN ÇALISKAN, Fatih Ustel
doi: 10.5505/ktd.2019.09709  Sayfalar 35 - 39

11.
Koroner arter baypas greftleme sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonda trombosit-lenfosit oranının prediktif değeri
Predictive value of platelet-lymphocyte ratio in new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting
Nuray Kahraman Ay
doi: 10.5505/ktd.2019.24582  Sayfalar 40 - 45

12.
Lomber Disk Hernili Erkeklerde Ağrının Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi
Effect of The Pain on Erectile Function in Men with Lumbar Disc Hernia
murat dursun, Sakir Ongun, yucel Hitay
doi: 10.5505/ktd.2019.38039  Sayfalar 46 - 50

13.
Sigara kullanan gebelerde obstetrik sonuçlara ilk üçay tarama döneminden bakış
A look at the obstetric outcomes in smoking pregnants through the first trimester screening window
Semir Köse, Gökhan Tosun, Banu Isbılen Basok, Sabahattin Altunyurt
doi: 10.5505/ktd.2019.38243  Sayfalar 51 - 59

DERLEME
14.
Genel Anestezi Santral Sinir Sistemine zararlı mıdır?
Is General Anesthesia Harmful for the Central Nervous System?
Mustafa Nuri Deniz
doi: 10.5505/ktd.2019.46793  Sayfalar 60 - 66

15.
Baş Boyun Kanseri Evrelemesine Güncel Bir Bakış: Geçmiş Kriterlerin Güncel Kriterlerle Karşılaştırmalı Analizi. A Perspective on Head and Neck Cancer Staging: Comparative Analysis of Past Criteria with Updated Criteria.
Ömer Faruk Ünverdi, Ahmet Demir
doi: 10.5505/ktd.2019.90377  Sayfalar 67 - 73

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Ortalama Nötrofil Hacmi Artar
Mean neutrophil volume is elevated in patients suffering from acute coronary syndrome.
Zafer Buyukterzi, Kadri Murat Gurses, Sami Erdem, Mehmet Akif Bor, Mehmet Sertaç Alpaydın, Ahmet Lütfü Sertdemir, Pelin Albayrak
doi: 10.5505/ktd.2019.24471  Sayfalar 74 - 80

17.
Tetik Parmak Cerrahisinde Longitudinal insizyon mu? Transvers insizyon mu?
Surgical treatment of trigger finger? Longitudinal incision versus transverse incision?
erdinç acar, Ulaş Serarslan
doi: 10.5505/ktd.2019.39200  Sayfalar 81 - 84

18.
Darbe girişiminin kliniğimizdeki preterm doğum oranlarına etkisi
Impact of coup attempt on preterm delivery rates in our clinic
şener gezer, Huseyin Kiyak, olgu bafalı, Gökalp Şenol
doi: 10.5505/ktd.2019.14890  Sayfalar 85 - 90

19.
Ailesel Akdeniz Ateşinde prohepsidin seviyeleri: Demir metabolizmasının rolü var mı?
Prohepcidin levels in Familial Mediterranean Fever: Possible effect of iron metabolism?
Şükrü Özaydın, Alparslan Tanoğlu, Mustafa Kaplan, Tolga Düzenli, Levent Demirtürk, Kemal Öncü, Osman Metin İpçioğlu, Melih Özel, Ahmet Kemal Gürbüz, Yusuf Yazgan
doi: 10.5505/ktd.2019.09481  Sayfalar 91 - 96

20.
Yeni tanı konulan ankilozan spondilitli hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı hastalık ciddiyeti ile ilişkilisi
Epicardial adipose tissue thickness is associated with disease severity in patients with newly- diagnosed ankylosing spondylitis.
Zafer Büyükterzi, Mehmet Sertaç Alpaydin, Halil Ekrem Akkurt, Halim Yilmaz
doi: 10.5505/ktd.2019.80037  Sayfalar 97 - 103

21.
Kronik telogen effluviumlu hastaların vitamin B12 düzeyleri
Vitamin B12 levels in patients with chronic telogen effluvium.
Nurşad Çifci
doi: 10.5505/ktd.2019.54871  Sayfalar 104 - 108

22.
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Düzeyi ile Hemodiyaliz Yeterliliği, İnflamasyon ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Vitamin D Level and Hemodialysis Adequacy, Inflammation and Blood Pressure in Chronic Hemodialysis Patients
Eda Altun
doi: 10.5505/ktd.2019.60590  Sayfalar 109 - 114

23.
Perkütan nefrolitotomi'ye 2. basamak devlet hastanesinde başlamak güvenli ve etkin mi?: ilk 60 vaka
Fatih Bıçaklıoğlu, Murat Yavuz Koparal, Ender Cem Bulut
doi: 10.5505/ktd.2019.05826  Sayfalar 115 - 124

24.
Zoledronik Asidin BCPAP Tiroid Papiller Karsinomu Hücre Hattında Etkileri
Effects of Zoledronic Acid in BCPAP Thyroid Papillary Carcinoma Cell Line
ILGIN YILDIRIM SIMSIR, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ, Çığır BIRAY AVCI, Füsun SAYGILI
doi: 10.5505/ktd.2019.19327  Sayfalar 125 - 129

25.
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İletişim Becerilerine Etkisi
Effect of social media dependence of nursing students on communication skills
Ayfer Açıkgöz, Merve Ezen, Büşra Emir, Ayşe Özkaraman
doi: 10.5505/ktd.2019.04934  Sayfalar 130 - 140

26.
Büyük Mesane Taşlarının Transüretral Nefroskop ile Tedavisi
The treatment of larger bladder stones using of nephroscope via transurethrally
Murat Dursun, Hüseyin Beşiroğlu, Alper Ötünçtemur, Emin Özbek
doi: 10.5505/ktd.2019.92905  Sayfalar 141 - 145

27.
Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Mesleğe Bağlılıklarının İncelenmesi
Investıgatıon Of Professıonal Commıtment Of The Newly Graduated Nurses
Sevgül Dönmez, Eylem Karakuş
doi: 10.5505/ktd.2019.93695  Sayfalar 146 - 152

28.
Tıkayıcı Kolorektal Kanserlerde Cerrahi Strateji ve Lenf Nodu Oranının Sonuçlar ve Prognoz Üzerine Etkisi
Surgical Strategies and Prognostic Significance of Lymph Node Ratio in Obstructive Colorectal Cancers
Mustafa Saraçoğlu, Demet Sarıdemir, Nuri Okkabaz, Okan Erdoğan
doi: 10.5505/ktd.2019.83713  Sayfalar 153 - 160

29.
Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda santral olarak yerleştirilen santral venöz kateterlerin retrospektif analizi: 50 olgu ile deneyimlerimiz
Retrospective analysis of centrally inserted central venous catheters in low birth weight neonates: our experience with 50 cases
Gülseren Yılmaz, Nevin Aydın, Osman Esen, Naime Yalçın, Özal Adıyeke, Ziya Salihoğlu, Abdurrahim Derbent
doi: 10.5505/ktd.2019.37029  Sayfalar 161 - 169

30.
Toplumumuzda Femur Tibia Oranı ile Diz ve Kalça Artrozu İlişkisi
Sefa Giray Batıbay, Ömer Polat, Alper Gültekin
doi: 10.5505/ktd.2019.03779  Sayfalar 170 - 174

31.
Total gastrektomi sonrası gelişen özofagojejunal anastomoz kaçaklarının floroskopik olarak tam kaplı self ekspandıbl metalik stent ile tedavisi; tek merkez çalışması
Treatment of esophagojejunal anastomosis leaks with full covered self-expanding metal stents after total gastrectomy: A one center study
Mustafa Özdemir, Fatma Ayça Edis Özdemir, Muharrem Tola, Erdal Birol Bostancı
doi: 10.5505/ktd.2019.79037  Sayfalar 175 - 181

32.
Preoperatif Görüntüleme Kılavuzluğunda Laparotomisiz ve Klasik Saptırıcı Kolostomi: Çok Merkezli Vaka Kontrol Çalışması
Preoperative Imaging Guided No-Laparotomy vs Conventional Diverting Colostomy: A Multi-Institutional Case-Control Study
Mustafa Celalettin Haksal, Nuri Okkabaz, Mehmet Seker, Nuri Emrah Göret, Yunus Emre Altuntas, Cengiz Erol, Mustafa Öncel
doi: 10.5505/ktd.2019.19970  Sayfalar 182 - 188

33.
Ektopik Gebelikte Kullanılan Tek Doz Metotreksat Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Factors affecting success of single-dose methotreaxhate treatment in ectopic pregnancy
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Ergül Demirçivi Bör, Abdülkadir Turgut, Ateş Karateke
doi: 10.5505/ktd.2019.04274  Sayfalar 189 - 194

34.
IVF sikluslarında kontrollü ovaryen hiperstimulasyonu uygulanan hastalarda yalnız rFSH ile rFSH + rLH kombinasyon protokolleri sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the outcomes of rFSH alone versus rFSH + rLH protocols in patients undergoing controlled ovarian hyperstimulation for IVF cycles
Yagmur Minareci, Utku Ozcan
doi: 10.5505/ktd.2019.70446  Sayfalar 195 - 201

35.
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
Knowledge, Attitudes, and Behavıors of Theology Faculty Students Concerning Organ Donation
Aliye Bulut
doi: 10.5505/ktd.2019.87094  Sayfalar 202 - 209

36.
Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Tanısında C-Reaktif ve Procalcitonin Sensitivite ve Spesifiteleri
C-Reactive Protein and Procalcitonin Sensitivity and Specificities in the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infections
Serda Duman
doi: 10.5505/ktd.2019.99810  Sayfalar 210 - 214

37.
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanılı Hastalarda Yürüme Çağında Artroskopik Reduksiyon Ve Dega Asetabuloplasti Tedavisi
Arthroscopic Reduction And Dega Acetobuloplasty Treatment In Walking Age Children With Irreducible Developmental Dysplasia Of The Hip
Serda Duman
doi: 10.5505/ktd.2019.27880  Sayfalar 215 - 219

38.
Yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılama öncesinde deri testi ne kadar gerekli? Aşı ne kadar güvenli?
Is skin prik test necessary before measles-mumps-rubella vaccination in children with egg allergy? How safe is the vaccine?
Müjde Tuba Çöğürlü, Isil Eser Simsek
doi: 10.5505/ktd.2019.03411  Sayfalar 220 - 225

LookUs & Online Makale