ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Ağustos 2018
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kolon Kanserinde Radiyal Sınırın Prognostik Önemi
Prognostic Importance Of Radial Margin In Colon Cancer
Mücahit Özbilgin, Selman Sökmen, Sülen Sarıoğlu, Emre Aras Canda, Mehmet Füzün
doi: 10.5505/ktd.2018.83007  Sayfalar 1 - 10

2.
Sisplatin ve dosetaksel kullanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda inme sıklığının değerlendirilmesi
Evaluation of stroke frequency in non-small cell lung cancer patients receiving cisplatin and docetaxel
Serhan Yıldırım, Zahide Yılmaz, Ülkü Türk Börü
doi: 10.5505/ktd.2018.59454  Sayfalar 11 - 15

3.
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş koroner arter hastalarında koenzim Q10 düzeyi ile diyastolik disfonksiyon ilişkisi
The relationship between coenzyme Q10 level and diastolic dysfunction in coronary artery disease patients with preserved left ventricular systolic function
Bernas Altıntaş, Erkan Baysal, Rojhat Altındağ, Önder Bilge
doi: 10.5505/ktd.2018.40469  Sayfalar 16 - 22

OLGU SUNUMU
4.
Arnold Chiari Tip I Malformasyonlu Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Experience Of A Pediatric Patient With Arnold Chiari Type I Malformation
Sedef Gülçin Ural, Meltem Aktay İnal, Yusuf Emrah Gergin
doi: 10.5505/ktd.2018.02350  Sayfalar 23 - 25

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Lidokainin Elektrokonvulzif Tedavi Etkinliği Üzerine Etkisi
The Effect Of Lıdocaıne On The Effıcıency Of Electroconvulsıve Therapy
Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Yılmaz, Vildan Kılıç Yılmaz, Aslı Duygu Aydaş, Öyküm Fındık
doi: 10.5505/ktd.2018.69875  Sayfalar 26 - 32

6.
Kardiyak Tamponad Gelişen ya da Masif Perikardiyal Effüzyonu Olan Hastalarda Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure in Patients with Massive Pericardial Effusion or Cardiac Tamponade
Emrah Bozbeyoğlu, Özlem Yıldırımtürk, Yiğit Çanga, Mert İlker Hayıroğlu, Ayça Gümüşdağ, Koray Kalenderoğlu, Ahmet Okan Uzun, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.47855  Sayfalar 33 - 38

7.
İdiopatik Pes Ekinovaruslu Hastalarda Ponseti Yöntemiyle Tedavi Sonuçlarımız
Treatment Results Of The Ponsetı Method In Patıents Wıth Idıopathıc Pes Equınovarus
Hasan Ulaş Oğur, Fırat Seyfettinoğlu, Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Şükrü Solak
doi: 10.5505/ktd.2018.97659  Sayfalar 39 - 44

OLGU SUNUMU
8.
Ekstaziye Bağlı toksik Hepatit ve Minimal Değişiklik Hastalığı
Minimal Change Disease and Toxic Hepatitis Due to Ecstasy
İLTER BOZACI, Garip Şahin, Mustafa Açıkalın
doi: 10.5505/ktd.2018.05945  Sayfalar 45 - 49

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Vitamin D düzeylerinin tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemi üzerine etkisi
Effect of vitamin D level on post-thyroidectomy hypocalcemia
Ali İmran Küçük, Yeşim Akdeniz, Havva Belma Koçer, Yusuf Arslan
doi: 10.5505/ktd.2018.09821  Sayfalar 50 - 54

10.
Floroskopi Kullanılmadan Yapılan Özofagial Stent Uygulamalarının Güvenilirliği
Safety of Esophageal Stent Placement Without Fluoroscopy
Mürşit Dincer, Gamze Çıtlak, Hüda Ümit Gür, Ekrem Ferlengez, Muzaffer Akıncı
doi: 10.5505/ktd.2018.50490  Sayfalar 55 - 59

11.
Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Robotik Komplet Mezokolik Eksizyonun Kısa Dönem Sonuçları
Short-term Outcomes of Robotic Complete Mesocolic Excision for the Surgical Treatment of Colon Cancer
Volkan Özben, Cansu De Muijnck, Hasan Kürşad Korkmaz, Hasan Can Demirkaya, Ömer Faruk Erdil, Erman Aytaç, Bilgi Baca, Tayfun Karahasanoğlu, İsmail Hamzaoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.38335  Sayfalar 60 - 68

OLGU SUNUMU
12.
Laktasyon Döneminde Gelişen Unilateral Meme Atrofisi Olguları
Cases of Unilateral Breast Atrophy during Lactation
Nuray Voyvoda, Tülay Özer
doi: 10.5505/ktd.2018.09327  Sayfalar 69 - 71

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Travmatik hemotoraks ve pnömotoraks tedavisinde küçük çaplı trokarlı göğüs tüplerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the small diamater trochar chest tube efficacy in management of traumatic hemothorax and pneumothorax
Aykut Eliçora
doi: 10.5505/ktd.2018.04880  Sayfalar 72 - 75

14.
Total diz protezli hastalarda ameliyat öncesi diz fleksiyon derecesi ameliyat sonrası diz fleksiyonu ve fonksiyonlarını etkiler mi?
Does preoperative knee flexion angle affect postoperative knee flexion angle and function in patients with total knee arthroplasty?
Serkan Bakırhan, Bayram Ünver
doi: 10.5505/ktd.2018.96658  Sayfalar 76 - 80

15.
Gelişimsel Kalça Displazisinde Uygulanan Pemberton Ve Salter Osteotomilerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparıson Of The Results Of Pemberton And Salter Osteotomıes Applıed In Developmental Dysplasıa Of The Hıp
Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Hasan Ulaş Oğur, Fırat Seyfettinoğlu, Ulaş Serarslan
doi: 10.5505/ktd.2018.94546  Sayfalar 81 - 86

OLGU SUNUMU
16.
Geç Dönemde Başvuran Santral Retinal Arter Okluzyon Vakasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Görme Artışı
Visual Improvement after Hyperbaric Oxygen Therapy in a Late Referral Central Retinal Artery Occlusion Case
Mustafa Gök, Hüsamettin Aksoy
doi: 10.5505/ktd.2018.14471  Sayfalar 87 - 91

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Plantar Fasiiti Olan Hastalarda Kinesiotaping Uygulamasının Ağrı, Denge Ve Düşme Riski Üzerine Etkisi
The Effect of Kinesiotaping on Pain, Balance and Falling Risks in Patients with Plantar Fasciitis
Mustafa Yemliha Ayhan, Engin Çakar, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ağırman
doi: 10.5505/ktd.2018.87587  Sayfalar 92 - 97

18.
Obstrüktif Uyku Apnesi, Obezite, Yaş ve Cinsiyet İlişkisi: Retrospektif Bir Çalışma
Relation among obstructive sleep apnea, obesity, age and gender: A retrospective study
Seyhan Us Dülger, Tekin Yıldız, Özlem Şengören Dikiş, Halide Kaya
doi: 10.5505/ktd.2018.57338  Sayfalar 98 - 102

19.
Çocuklarda epistaksis nedenleri ve prognostik faktörler
Causes and prognostic Factors of epistaxis in children
Nagihan Bilal, Can Acıpayam, İsrafil Orhan, Saime Sağıroğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.56933  Sayfalar 103 - 108

20.
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusunda Eculizumab Deneyimi
Eculizumab Experince at a Patient With Atypical Hemolitic Uremic Syndrome
İLTER BOZACI, Gökhan Temiz, İbrahim Vasi, Tugay Avcı
doi: 10.5505/ktd.2018.82905  Sayfalar 109 - 112

21.
Trakeostomi Öncesi Boyun Yapılarının Değerlendirilmesi ve Trakeostomi Yönteminin Belirlenmesinde Ultrasonun Etkinliği: Perkütan veya Cerrahi?
The Efficacy of Ultrasound to Evaluate The Neck Structures Before Tracheostomy and To Determine The Methods of Tracheostomy: Percutaneous or Surgical?
Aykut Sarıtaş, Çiler Zincircioğlu, Pelin Uzun Sarıtaş, Uğur Uzun, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.43760  Sayfalar 113 - 118

22.
Superior Semisirküler Kanal Dehissansında Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon Ölçüm Değerlerinin Araştırılması
Investigation of distortion product otoacoustic emission values in superior semicircular canal dehiscence
Sanem Okşan Erkan, Zeynel Abidin Erkan, Birgül Tuhanioğlu, Nezahat Erdoğan, Semih Öncel
doi: 10.5505/ktd.2018.29964  Sayfalar 119 - 126

OLGU SUNUMU
23.
Parotis Bezinin Nadir Görülen Malign Tümörü Lenfoepitelyal Karsinom: Olgu Sunumu
A Rare Malign Tumor Of The Parotid Gland Lymphoepithelial Carcinoma: Case Report
Eda Aydın, Aykut İkincioğulları, Süleyman Emre Karakurt, Nurcan Kum, Zekiye Orhan, Hüseyin Dere
doi: 10.5505/ktd.2018.09779  Sayfalar 127 - 130

ARAŞTIRMA MAKALESI
24.
Processus coracoideus ve cavitas glenoidalis’in cerrahi yaklaşımlar açısından morfometrik analizi: anatomik çalışma
Morphometric analysis of coracoid process and glenoid cavity in terms of surgical approaches: an anatomical study
Sibel Cirpan, Goksin Nilufer Yonguc, Mustafa Güvençer
doi: 10.5505/ktd.2018.50455  Sayfalar 131 - 137

LookUs & Online Makale