ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 10 (1)
Cilt: 10  Ek: 1 - Şubat 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

4.
Editörden
Editorial

Sayfalar VIII - IX

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
COVID-19’un Progresif Aşamasinda Toraks Bilgisayarli Tomografi Bulguları
Chest Computed Tomography Findings in Progressive Stage of COVID-19
Meral Arifoğlu, Nuray Voyvoda, Günay Rona, Ayse Batirel
doi: 10.5505/ktd.2021.45220  Sayfalar 1 - 6

DERLEME
6.
COVID-19 ile Mücadelede Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Alınması Gereken Önlemler
Necessary Precautions to Combat COVID-19 in the Medical Biochemistry Laboratory
Dilara Elif Bildirici, Ceyda Karalı, Alev Kural
doi: 10.5505/ktd.2021.77785  Sayfalar 7 - 11

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
COVİD-19 Tanısı ile Yatırılan Hastalarda Hidroksiklorokin ve/veya Azitromisin Tedavisinin T tepe-T bitiş Süresi Üzerine Olan Etkisi
The Impact of Hydroxychloroquine with or without Azithromycin Treatment on T-peak to T-end Time in Patients Hospitalized with Coronavirus Disease (COVID-19)
Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz, Burhan Aslan, Murat Çap, İlyas Kaya, Mehmet Şahin Adıyaman, Önder Bilge, Rojhat Altindag, Derya Deniz Altıntaş, Bernas Altıntaş
doi: 10.5505/ktd.2021.67984  Sayfalar 12 - 21

8.
Covid-19 (Sars-CoV-2) salgını sırasında uygulanan robot yardımlı radikal prostatektominin güvenilirliği: Bir pandemi hastanesinin deneyimleri
The reliability of robot-assisted radical prostatectomy applied during the Covid-19 (Sars-CoV-2) pandemic: The experience of a pandemic hospital
Mehmet Sefa Altay, Fevzi Bedir, Hüseyin Kocatürk, Banu Bedir
doi: 10.5505/ktd.2021.70493  Sayfalar 22 - 28

9.
SARS-CoV-2 ile Enfekte iken Doğum Yapan Kadınlarda Postpartum Depresyon Riski Artıyor mu? Türkiye'de Bir Pilot Çalışma
Does the Risk of Postpartum Depression Increase in Women Who Gave Birth While Infected With SARS-CoV-2? A Preliminary Study in Turkey
Mehmet Murat Işıkalan, Kübra Memnune Gündoğan, Parisa Ebrahimzadeh Khiavi, Elifsena Canan Alp, Ali Acar
doi: 10.5505/ktd.2021.11129  Sayfalar 29 - 34

10.
Sağlık Personelinin El Hijyeni ve İzolasyon Önlemlerine Uyumu: Türkiye'de Erken COVID-19 Salgınında Bir Anket Çalışması
Hand Hygiene and İsolation Measures Compliance of Healthcare Staff: A Questionnaire Study in Early COVID-19 Epidemic in Turkey
Okan Derin
doi: 10.5505/ktd.2021.69379  Sayfalar 35 - 40

11.
COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kardiyak Stresin Elektrokardiyografi Skoru ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Cardiac Stress Due to COVID-19 Infection by Electrocardiography Score
Veli Polat, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.5505/ktd.2021.49140  Sayfalar 41 - 46

DERLEME
12.
COVID-19 ve Damgalanma
COVID-19 and Stigma
Yavuz Yılmaz, Ali Erdoğan, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/ktd.2021.99266  Sayfalar 47 - 55

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Covid-19 Pandemisinin Genel Cerrahi Acil Protokolü Üzerine Etkileri
Effects of Covid-19 Pandemic on General Surgery Emergency Protocol
Hasan Çantay, Turgut Anuk, Gözde Doğan, Musa Sinan Eren, Dogan Gonullu
doi: 10.5505/ktd.2021.58224  Sayfalar 56 - 60

14.
Kocaeli İli Pandemi Hastanelerinde COVID-19 Tanılı Annelerden Doğan Bebeklerin Perinatal Özellikleri ve Klinik İzlemleri: 4 Aylık Retrospektif Çalışma Sonuçları
Perinatal Characteristics and Clinical Follow-up of Infants Born from Mothers Diagnosed with COVID-19 in Pandemic Hospitals of Kocaeli Province: 4-Months Retrospective Study Results
İlkay Er, Harun Kaçar, Hüseyin Aktürk
doi: 10.5505/ktd.2021.76301  Sayfalar 61 - 71

15.
Covid-19 Pandemisinde Nöroşirurji Hastalarının Perspektifinden Cerrahi Süreç Kaygısı
Surgical Process Anxıety From The Perspective Of Neurosurgery Patients In The Covid-19 Pandemic
Emrah Keskin, Sevim Çelik, Sibel Köstekli
doi: 10.5505/ktd.2021.36034  Sayfalar 72 - 84

16.
COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Cerrahi Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi
Examination of Stress Levels and Sources of Surgical Nurses Caring for COVID-19 Patients
Fadime Çınar, Muhsine Es, Semra Bülbüloğlu
doi: 10.5505/ktd.2021.98958  Sayfalar 85 - 93

17.
Nonvalvüler Atrial Fibrilasyon Nedeni ile Yeni Oral Antikoagülan veya Varfarin Kullanan Covid-19 Tanılı Hastaların D-dimer Düzeyleri ile Normal Sinüs Ritmindeki Covid-19 Tanılı Hastaların D-dimer Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison Between D-dimer Levels of Covid-19 Patients Using New Oral Anticoagulants or Warfarin Due to Nonvalvular Atrial Fibrillation and D-dimer Levels of Covid-19 Patients with Normal Sinus Rhythm
Gulay Aydin, Ali Elveran, Ebru Golcuk
doi: 10.5505/ktd.2021.98957  Sayfalar 94 - 102

18.
Pandemi çağı: Gelecekteki pandemilerde gastrointestinal kanser cerrahi tedavileri uygulayabilecek miyiz? Gelişmekte olan ülkelerden biri olan ülkemizde COVID-19 pandemisinden neler öğrendik?
Age of pandemics: Will we be able to perform gastrointestinal cancer surgical treatments in future pandemics? What have we learned from the COVID-19 pandemic in our country, which is one of the developing countries?
Orhan Aras, Rıdvan Yavuz, Ismail Gömceli
doi: 10.5505/ktd.2021.61214  Sayfalar 103 - 111

19.
Sağlık çalışanları dışı toplumsal örneklemde COVID-19 anksiyete ve sağlık anksiyetesi düzeyleri
COVID-19 anxiety and health anxiety levels in non-healthcare community sampling
Müberra Kulu, Filiz Özsoy
doi: 10.5505/ktd.2021.64497  Sayfalar 112 - 117

LookUs & Online Makale