ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Effect of urethroplasty on voiding and sexual functions: Retrospective Analysis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 138-146 | DOI: 10.5505/ktd.2022.94210

Effect of urethroplasty on voiding and sexual functions: Retrospective Analysis

Emre Can Polat, Levent Ozcan, Musab Ümeyir Karakanlı, Alper Otunctemur
Clinic of Urology, University of Health Sciences Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effect of urethroplasty on voiding and sexual functions.
METHODS: The data of patients who underwent urethroplasty with different techniques due to urethral stricture and had at least 2 years of follow-up were evaluated retrospectively. Patients were grouped according to whether the corpus spongiosum was cut or not. Ten patients who underwent Excision Primary Anastomosis and Augmented Anastomotic Urethroplasty using buccal mucosa constitute Group 1 (Transecting), while fifteen patients who underwent Non Transecting Anastomotic Urethroplasty, Dorsal Onlay Buccal Mucosal Graft Urethroplasty and Kulkarni One-sided Dorsolateral Onlay Buccal Mucosal Graft Urethroplasty were considered as Group 2 (Non-Transecting).
RESULTS: While quality of life score was 3.5 ± 0.53 in Group 1 before treatment, it was 1.6 ± 0.52 after treatment (p<0.001), in Group 2 it was 3.26 ± 0.46 before treatment and 1.4 ± 0.51 after treatment (p<0.001). In Group 1, Male Sexual Health Questionnaire Ejaculatory Dysfunction score was 10.8 ± 1.55 before treatment, 11.1 ± 1.37 after treatment, and in Group 2, it was 10.88 ± 1.59 before treatment and 12.3 ± 1.54 after treatment (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regardless of the technique applied, a statistically significant improvement was observed in the maximum flow rates and quality of life of all patients compared to the preoperative period. While there was no statistically significant change in erectile function before and after surgery in both groups; It was observed that ejaculatory function improved statistically in the group using Non-Transecting techniques.

Keywords: urethral stricture, urethroplasty, urination, sexual health

Üretroplastinin işeme ve seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi: Retrospektif Analiz

Emre Can Polat, Levent Ozcan, Musab Ümeyir Karakanlı, Alper Otunctemur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Üretroplastinin işeme ve seksüel fonksiyonlar üzerine etkisini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üretra darlığı nedeniyle değişik tekniklerle üretroplasti yapılan ve en az 2 yıllık takipleri bulunan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Korpus spongiozum tam kat kesilip kesilmemesine göre hastalar gruplandırıldı. Eksizyon ve Primer Anastomoz ve bukkal mukoza kullanılarak Augmente Anastomotik Üretroplasti uygulanan on hasta Grup 1 (Transecting)’ i oluşturur iken Non Transecting Anastomotik Üretroplasti, Dorsal Onlay Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti ve Kulkarni Tek Taraflı Dorsolateral Onlay Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti uygulanan on beş hasta Grup 2 (Non-Transecting) olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Grup 1’de yaşam kalitesi skoru tedavi öncesi 3.5 ± 0.53 iken tedavi sonrası 1.6 ± 0.52 (p<0.001), Grup 2’de tedavi öncesi 3.26 ± 0.46 iken tedavi sonrası 1.4 ± 0.51 olarak izlendi (p<0.001). Grup 1’de erkek cinsel sağlığı, ejakülator disfonksiyon sorgulama formu skoru tedavi öncesi 10.8 ± 1.55 iken tedavi sonrası 11.1 ± 1.37, Grup 2’de ise tedavi öncesi 10.88 ± 1.59 iken tedavi sonrası 12.3 ± 1.54 saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uygulanan teknikten bağımsız olarak tüm hastaların maksimum akım hızları ve yaşam kalitesinde ameliyat öncesi döneme göre istatistiksel anlamlı iyileşme gözlendi. Erektil fonksiyonda her iki grupta ameliyat öncesi ve sonrası istatistiksel anlamlı değişiklik izlenmezken; ejakulatuar fonksiyonun Non-Transecting teknikler kullanılan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düzeldiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: üretra darlığı, üretroplasti, işeme, seksüel sağlık

Emre Can Polat, Levent Ozcan, Musab Ümeyir Karakanlı, Alper Otunctemur. Effect of urethroplasty on voiding and sexual functions: Retrospective Analysis. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 138-146

Corresponding Author: Emre Can Polat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale