ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Esansiyel hipertansiyonlu bireylerde endotel disfonksiyonu biyobelirteçleri olarak NO, endotelin ve microalbümünüri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 59-67 | DOI: 10.5505/ktd.2020.93585

Esansiyel hipertansiyonlu bireylerde endotel disfonksiyonu biyobelirteçleri olarak NO, endotelin ve microalbümünüri

Kemal Mağden1, Tahir Bezgin2
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Esansiyel hipertansiyonun patogenezinde (EH) endotel disfonksiyonu ve nitrik oksit (NO), endotelin-1(ET-1) deki dengesizlik yer almaktadır. Çalışmamızın amacı yeni tanı almış EH’lu bireylerde mikroalbüminüri ile serum NO seviyeleri ve ET-1 ile arasındaki ilişkiyi, dipper ve non-dipper HT olan hastalarda NO, endotelin 1 düzeyleri ile ilişkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvuran, EH’u olan 18 yaş üstü toplam 54 hasta (kadın=27, (yaş=46,1±12,8 yıl) alındı. NO, Endotelin 1, Ambulatuvar kan basıncı, kreatinin klerensi ve idrarda mikroalbümin değerleri ölçümleri yapıldı. Mikroalbüminüri 30-300mg/gün olanlar pozitif olarak kabul edildi. NO değeri 64,14 µmol/L altında olanları düşük grup, 64,14 µmol/L ve üzerinde olanları normal grup, ET-1 değeri 2,67 pg/ml altında olanları düşük, 2,67 pg/ml ve üzerinde olanları yüksek grup olarak sınıflandırdık. Mikroalbüminürinin endotel disfonksiyonunun kuvvetli bir göstergesi olması dolayısıyla mikroalbüminüri olmayan grup kontrol grubu olarak alındı
BULGULAR: ET-1 ve NO düzeyleri endotel disfonksiyonu olan (n=17) ve olmayan (n=37) EH’lu bireylerde benzer bulundu [60.6 (8.3-111.4) ve 62.3 (6.6-271.8), p=AD ve 2.30 (0.32-6.63) ve. 1.59 (0.28-8.87), p=AD ]. Mikroalbuminüri ile ne ET-1 ne de NO düzeyleri arasında herhangi bir korelasyon bulunmadı. Serum albümin düzeyleri endotel disfonksiyonu olan grupta anlamlı olarak düşük bulundu[3.90 (3.4-4.5) ve. 4.10(3.8-4.7), p=0.018]. Dipper ve non-dipper hasta grubunda 24 saatlik idrarda elektrolit atılımında anlamlı bir değişiklik saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertansiyonun yeni gelişmiş oluşu ve NO biyoyararlanımının bozulup henüz serum NO düzeylerinin düşmemiş olması; esansiyel hipertansiyonlu mikroalbumunürik olan ve olmayan bireylerde NO ve ET-1’in benzer düzeyde oluşunu açıklayabilir.

Anahtar Kelimeler: nitrik oksit, hipertansiyon, endotel disfonksiyonu, mikroalbüminüri, endotelin-1

NO, endothelin and microalbuminuria as biomarkers of endothelial dysfunction in subjects with essential hypertension

Kemal Mağden1, Tahir Bezgin2
1Gebze Fatih State Hospital, Nephrology Department
2Gebze Fatih State Hospital, cardiology Department

INTRODUCTION: Endothelial dysfunction, imbalance in the nitric oxide (NO) and Endotelin-1 (ET-1) play role in the pathogenesis of essential hypertension (EH). We aim to investigate relationship between microalbuminuria (MA) and NO, ET-1 levels in the newly diagnosed patients with EH, is also to search relationship between MA and NO, ET-1 levels in patients with dipper and non-dipper HT.
METHODS: Patients above 18 years old with newly diagnosed EH who presented to outpatient nephrology clinic of Bülent Ecevit University Hospital were included into the study(n=54, female=27, age=46,1±12,8 years). NO, Endotelin-1, ambulatory blood pressure, creatine clearance and urinary albumin measurement were done. Whom MA was 30-300mg/day were accepted as positive. A NO value below 64,14 µmol/ was accepted as lower grup, above that assumed as normal grup. ET-1 value of lower than 2,67 pg/ml was low, above that value was accepted as high grup.MA negative patients with EH was accepted as control grup.
RESULTS: Levels of ET-1 and NO were found to be similar among MA positive (n=17) and negative (n=37) patients [60.6 (8.3-111.4) vs. 62.3 (6.6-271.8), p=NS ] and [2.30 (0.32-6.63) vs. 1.59 (0.28-8.87), p=NS ].There were neither correlation of MA with NO nor MA with ET-1.Serum albumin levels were lower in endothelial dysfunction group [3.90 (3.4-4.5) vs. 4.10 (3.8-4.7), p=0.018].There were no significant difference about urinary electrolyte excretion in patients with Dipper and Non-dipper HT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Recent onset of hypertension, impairment of NO bioavailability and absence of decrease of NO levels can describe similar NO and ET-1 levels in EH with and without microalbumunuria

Keywords: nitric oxide, hypertension, endothelial dysfunction, microalbuminuria, endotelin-1

Kemal Mağden, Tahir Bezgin. NO, endothelin and microalbuminuria as biomarkers of endothelial dysfunction in subjects with essential hypertension. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 59-67

Sorumlu Yazar: Tahir Bezgin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale