ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Karbonmonoksit İntoksikasyonu ile Acil Servise Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı ve Mevsimsel Değişikliğinin İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 98-104 | DOI: 10.5505/ktd.2020.92300

Karbonmonoksit İntoksikasyonu ile Acil Servise Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı ve Mevsimsel Değişikliğinin İncelenmesi

Şükrü Koçkan, Hüseyin Cahit Halhallı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Karbonmonoksit (CO) intoksikasyonu mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Biz bu çalışmada, yoğun Acil Servis başvurularında mevsimsel değişikliklerin öneminin vurgulanması ile CO intoksikasyonu bulgularının çoğu zaman genel ve tanıya yardımcı olma olasılığı düşük semptomlarının tanı koymadaki farkındalığı artırabileceğinİ, ayrıca CO intoksikasyonu tanısı alan hastaların demografik verilerinin ve 1 yıllık mortalite araştırılmasının hastalığın tanı ve tedavisi yanında acil serviste gözlem süreleri ve hospitalizasyon önerilerine katkı sunabileceğini düşündük.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane veri sistemi retrospektif olarak incelendi ve 4 yıllık süre içerisinde (01.01.2015 - 01.12.2019 tarihleri arasında) hastanemiz Acil Tıp Kliniğine başvuran, kan gazında karboksihemoglobin (COHb) düzeyi %10’un üzerinde olan hastalar tespit edildi
BULGULAR: Çalışmamıza 160’ı kadın, 251’i erkek olmak üzere toplam 411 hasta dahil edildi. CO intoksikasyonu tanısı alan hasta sayısı 63 hasta ile en fazla Ocak ayında (15.33%) görüldü. Bu süreçte mortal seyreden 17 hastamız (4.14%) oldu. 1 yıllık mortalitenin sonbaharda, kış ve ilkbahara göre daha fazla olduğunu tespit ettik (p=0.008). Ancak genel mortalite açısından mevsimler arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.685). Bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi gibi non spesifik semptomlarla başvuran ve CO intoksikasyonu saptanan hastalar arasında mevsimsel bir faklılılığın olmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karbonmonoksit intoksikasyonu görülme sıklığı özellikle kış aylarında artış göstermektedir. Yoğun Acil Servis başvurularında mevsimsel ve iklimsel değişikliklerin olduğu dönemlerde; özellikle non spesifik semptomlarla başvuran hastalar için hekimlerin farkındalığını artıracak önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit İntoksikasyonu, Mevsimsel Değişiklikler, Mortalite

Seasonal Changes and Time of Admission to the Emergency Unit for Patients with Carbonmonoxide Intoxication

Şükrü Koçkan, Hüseyin Cahit Halhallı
University Of Health Sciences Kocaeli Derince Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Carbonmonoxide (CO) intoxication is a disease with high mortality rates. In this study, we aimed to emphasize the importance of seasonal changes in emergency unit admissions and believe that symptoms of CO intoxication, which are commonly general and demostrate a low possibility to facilitate diagnosis, may increase the awareness on diagnosing, and that the demographic data and 1-year mortality evaluation of patients with CO intoxication may contribute to the duration of emergency unit stay and hospitalization recommendations of the treatment in addition to the diagnosis and treatment of the disease.
METHODS: The data system of the hospital was retrospectively investigated and patients who had presented to the Emergency Medicine Clinics of our hospital within a 4 year period (01.01.2015 – 01.12.2019), and who had a blood carboxyhemoglobin (COHb) gas level of 10%, were determined.
RESULTS: The study included a total of 411 patients; among these, 160 were female and 251 were male. Admission was highest in January, with 63 patients with CO intoxication (15.33%). We observed mortality in 17 patients (4.14%). 1-year mortality was higher in fall, compared to winter and spring (p=0.008). However, no significant difference was observed regarding seasons (p=0.685). No seasonal difference was observed in patients with non-specific symptoms such as nausea, vomiting, abdominal pain and dizziness, and diagnosed CO intoxication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incidence of carbonmonoxide intoxication increases during winter. Precautions that lead to awareness of the physicians for patients who present to emergency units, especially with non-specific symptoms at times of seasonal and climate changes.

Keywords: Carbonmonoxide intoxication, seasonal changes, mortality

Şükrü Koçkan, Hüseyin Cahit Halhallı. Seasonal Changes and Time of Admission to the Emergency Unit for Patients with Carbonmonoxide Intoxication. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 98-104

Sorumlu Yazar: Şükrü Koçkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale