ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Primer İnce Barsak Tümörleri; Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 37-49 | DOI: 10.5505/ktd.2022.87360

Primer İnce Barsak Tümörleri; Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz

Mehmet Tolga Kafadar1, Ulaş Aday2, Mehmet Veysi Bahadır1, Hikmet Özesmer1, Abdullah Oğuz1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnce barsak tümörleri nadir görülen lezyonlar olup tüm gastrointestinal sistem (GİS) tümörlerinin %5’ inden daha azını oluştururlar. Nonspesifik klinik bulgularına bağlı olarak ince barsak tümörlerinin tanısı oldukça güçtür. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan primer ince barsak tümörlü hastaların verilerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011- Aralık 2020 yılları arasında Dicle Üniversitesi hastanesinde opere edilen 35 primer ince barsak tümör vakası geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda yaş, cinsiyet, başvuru şikâyeti, operasyon bulgusu, uygulanan cerrahi yöntem, patolojik bulgular, morbidite ve mortalite açısından değerlendirildi. Hastaların sonuçları dosya kayıtlarından ve/veya hastalarla görüşülmesi sonucunda elde edildi.
BULGULAR: Olguların 22 ‘si (%62.9) kadın, 13’ü erkek (%37.1) olup, ortalama yaşları 53.9 (21- 79) idi. Tüm olgularda karın
ağrısı mevcuttu. 15 (%42.9) olguda abdominal distansiyon, 10 (%28.6) olguda kusma, 5 (%14.3) olguda invaginasyon bulguları, 5 (%14.3) olguda GİS perforasyonu, 2 (%5.7) olguda GİS kanaması görüldü. Bütün hastalarda görüntüleme yöntemi olarak karın bilgisayarlı tomografisi (BT) kullanıldı. Şikayetlerin başlaması ile tanı konulması arasında geçen süre ortalama 1.6 (1-15) aydı. Altı (%17.1) olguda laparoskopik cerrahi yöntem, diğerlerinde açık cerrahi yöntem uygulandı. Tümörler daha çok jejunum (%68.6) yerleşimli idi. Postoperatif histopatolojik incelemede en sık adenokarsinom (%34.3) tespit edildi. Postoperatif 6 aylık takipte 3 (%8.6) olguda mortalite gözlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: İnce bağırsak tümörü nadir görülen bir durumdur. Semptomların nonspesifik oluşu nedeniyle preoperatif tanı koymak zordur. Tanıda yüksek şüphe varsa cerrahi müdahale ertelenmemelidir.

Anahtar Kelimeler: primer tümör, ince barsak, cerrahi tedavi

Primary Small-Bowel Tumors; Our Clinical and Surgical Experience

Mehmet Tolga Kafadar1, Ulaş Aday2, Mehmet Veysi Bahadır1, Hikmet Özesmer1, Abdullah Oğuz1
1Dicle University School of Medicine Department of General Surgery, Diyarbakır, Turkey
2Dicle University School of Medicine Department of Gastrointestinal Surgery, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: Small bowel tumors are rare lesions and they constitute less than 5% of all gastrointestinal system (GIS) tumors. Diagnosis of small bowel tumors is very difficult due to nonspecific clinical findings. The aim of this study is to evaluate the data of patients with primary small bowel tumors who underwent surgical treatment in our clinic.
METHODS: Thirty-five primary small bowel tumor cases operated in Dicle Hospital between January 2011 and December 2020 were retrospectively analyzed. The patients were evaluated in terms of age, gender, admission complaint, operative finding, surgical method, pathological findings, morbidity and mortality. The results of the patients were obtained from the file records and/or interviews with the patients.
RESULTS: Twenty-two (62.9%) cases were female and 13 (37.1%) were male, with a mean age of 53.9 (21-79). Abdominal pain was present in all cases. Abdominal distension was seen in 15 (42.9%) cases, vomiting in 10 (28.6%) cases, invagination findings in 5 (14.3%) cases, GIS perforation in 4 (11.4%) cases, GIS bleeding in 2 (5.7%) cases. Abdominal computed tomography (CT) was used as the imaging method in all patients. The mean time between the onset of complaints and diagnosis was 1.6 (1-15) months. Laparoscopic surgery was used in six (17.1%) cases, and open surgery was used in others. Tumors were mostly located in the jejunum (68.6%). The most common type was adenocarcinoma (34.3%) detected in the postoperative histopathological examination. Mortality was observed in 3 (8.6%) cases in the 6-month postoperative follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Small intestinal tumor is a rare condition. Preoperative diagnosis is difficult due to the nonspecific nature of the symptoms. If there is high doubt in the diagnosis, surgical intervention should not be postponed.

Keywords: primary tumor, small intestine, surgical treatment

Mehmet Tolga Kafadar, Ulaş Aday, Mehmet Veysi Bahadır, Hikmet Özesmer, Abdullah Oğuz. Primary Small-Bowel Tumors; Our Clinical and Surgical Experience. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 37-49

Sorumlu Yazar: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale