ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Griggs Tekniği İle Açılan Perkütan Trakeostomi Deneyimlerimiz: 38 Olgu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 1-4

Griggs Tekniği İle Açılan Perkütan Trakeostomi Deneyimlerimiz: 38 Olgu

Sema Öncül1, Mehmet Yılmaz1, Elif Atar Gaygusuz1, Duygu Akalın Oysu1, Osman Esen1, Tahsin Şimşek1, Mehmet Hamdi Aytekin1, Hilal Doğan Alcal2, Başol Bay3
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli,türkiye
2İzmit Seka Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
3İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada yoğun bakım ünitemizde Griggs tekniği ile gerçekleştirdiğimiz perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT) uygulamalarımızı sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Griggs tekniği ile PDT uygulanan 38 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, mekanik ventilasyon süresi, işlem süresi, erken komplikasyonlar (minör kanama, cerrahi kanama, subkutan amfizem, pnömotoraks, yanlış pasaj, hipoksi ve mortalite), yatış tanıları, yoğun bakım yatış süresi ve hastaneden çıkış durumu kaydedildi.
BULGULAR: İşlem süresi ortalama 10.26±3.7 dk olarak tespit edildi. PDT’ye bağlı erken komplikasyon olarak 2 (%5.2) hastada minör kanama, 1 (%2.6) hastada cerrahi kanama ve 1 (%2.6) hastada aritmi gelişti.
SONUÇ: PDT düşük komplikasyon oranına sahiptir ve yatak başı uygulamada yoğun bakımlarda güvenli olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan, trakeostomi, Griggs tekniği, yoğun bakım

Our Experience İn Percutaneous Tracheostomy Which Performed By GRIGGS Method: 38 Cases

Sema Öncül1, Mehmet Yılmaz1, Elif Atar Gaygusuz1, Duygu Akalın Oysu1, Osman Esen1, Tahsin Şimşek1, Mehmet Hamdi Aytekin1, Hilal Doğan Alcal2, Başol Bay3
1Derince Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey
2İzmit Seka Hospital,department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey
3Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital,department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul

OBJECTIVE: In this study we aimed to present our percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) practices by using Grigg’s technique in our intensive care unit.
METHODS: The data of 38 patients who were performed PDT by using Griggs tecnique were analyzed retrospectively. Demographic data of patients, mechanic ventilation time, the procedure time, the early complications (minor bleeding, surgical bleeding, subcutaneous emphysema, pneumothorax, false passage, hypoxia and mortality), diagnosis of patients, intensive care unit stay time and the patient status at the hospital discharge were recorded.
RESULTS: The mean procedure time was 10.26±3.7 min. The early complications of the procedure were found as a minor bleeding in two patients (%5.2), surgical bleeding in one patient (%2.6) and arrhythmia in one patient (%2.6).
CONCLUSION: PDT has a low complication rate and can be applied safely in intensive care unit bedside practice.

Keywords: Percutaneous, tracheostomy, Griggs technique, intensive care

Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Tahsin Şimşek, Mehmet Hamdi Aytekin, Hilal Doğan Alcal, Başol Bay. Our Experience İn Percutaneous Tracheostomy Which Performed By GRIGGS Method: 38 Cases. Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 1-4

Sorumlu Yazar: Sema Öncül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale