ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Fibromiyaljili kadınlarda yalnızlık hissi ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 23-28

Fibromiyaljili kadınlarda yalnızlık hissi ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi

Erkan Mesci1, Nilgün Mesci2, Pelin Yıldırım3, Afitap İçağasıoğlu1
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji yaygın kronik muskuloskeletal ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada fibromiyaljili hastalarda yalnızlık hissi, yaşam doyumu düzeyi ve ilişkili faktörleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 18-55 yaşları arasında 30 fibromiyaljili kadın hasta ile aynı yaş grubunda 30 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların UCLA ölçeği ile yalnızlık düzeyleri, Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile yaşam doyumu düzeyleri, Hastane Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) ile anksiyete ve depresyon semptomları, revize fibromiyalji etki anketi (RFEA) ile disabilite düzeyleri değerlendirildi.
BULGULAR: Fibromiyaljili hastaların UCLA ölçeği, anksiyete ve depresyon skorlarının ileri düzeyde anlamlı yüksek, YDÖ skorlarının ise düşük olduğu saptandı (Tüm p’ler < 0,001). Hastaların UCLA yalnızlık skorlarının depresyon skorları ile pozitif, YDÖ ile negatif ilişkili olduğu görüldü (p’ler < 0,05). Gerek anksiyete gerekse depresyon skorlarının RFEA skorları ile pozitif yönde ilişkili olduğu gözlendi (p’ler < 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fibromiyalji tedavisi psikososyal problemleri dikkate alan, sosyal destek içeren, hastayı çevresi ile birlikte değerlendiren bir bakış açısı ile planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, fibromiyalji, yalnızlık

Evaluation of loneliness and level of life satisfaction in women with fibromyalgia syndrome

Erkan Mesci1, Nilgün Mesci2, Pelin Yıldırım3, Afitap İçağasıoğlu1
1Medeniyet University Göztepe Education And Research Hospital, Physical Therapy And Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Education And Research Hospital, Physical Therapy And Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
3Derince Education And Research Hospital, Physical Therapy And Rehabilitation Clinic, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Fibromyalgia is a condition characterized by generalized chronic musculoskeletal pain. In the current study, we aimed to explore feelings of loneliness, level of life satisfaction and related factors among patients with fibromyalgia.
METHODS: The study enrolled 30 female patients with fibromyalgia from 18 to 55 years of age and 30 age-matched healthy controls. UCLA scale was used to assess feelings of loneliness, Satisfaction with Life Scale (SWLS) to assess the level of life satisfaction, Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) to assess symptoms of anxiety and depression and revised fibromyalgia impact questionnaire (rFIQ) to assess disability level for all subjects.
RESULTS: Patients with fibromyalgia had highly significantly higher UCLA scale scores and anxiety and depression scores but significantly lower SWLS scores (all p < 0.001). Among patients, UCLA loneliness scores were positively correlated with depression scores and negatively correlated with SWLS scores (all p < 0.05). Both anxiety and depression scores showed positive correlation with rFIQ scores (all p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Management of fibromyalgia should be planned with a patient-centric approach that includes social support taking also into account their psychosocial problems and the environment they live in.

Keywords: Anxiety, depression, fibromyalgia, loneliness

Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Pelin Yıldırım, Afitap İçağasıoğlu. Evaluation of loneliness and level of life satisfaction in women with fibromyalgia syndrome. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 23-28

Sorumlu Yazar: Erkan Mesci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale