Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Percutaneous Treatment Of Peripheral Artery Disease: A Single Center Experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 30-36

Percutaneous Treatment Of Peripheral Artery Disease: A Single Center Experience

Burak Turan
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department Of Cardiology

INTRODUCTION: Interventional procedures for peripheral arterial disease have increasing popularity. Percutaneous interventions have become the first line therapy in many vascular territories. Aim of the present study is to evaluate the procedural results of percutaneous interventions for peripheral arterial disease in our single center.
METHODS: Angiographic procedures performed between July 2011 and October 2015 were retrospectively evaluated. Interventional procedural data and in-hospital adverse events were acquired from hospital records.
RESULTS: A total of 11224 angiographic procedures were screened. Of these, 1144 procedures were performed for the diagnosis of peripheral arterial disease. A total of 167 interventional procedures (mean age 62±10, 82% male) were detected. The most common procedure was lower extremity intervention (n=101), which was followed by cranial (n=43), upper extremity (n=19) and visceral (n=4) interventions. Overall procedural success rate was 95%. Intravascular stents were used in 82% (n=135) of patients. Among in-hospital adverse events, death was observed in 1 (0.6%), cerebrovascular events in 2 (1.2%), bleeding requiring transfusion in 1 (0.6%), dialysis requirement in 1 (0.6%) patient(s). Post-procedural amputation or myocardial infarction was not observed. Majority of patients (89%) were discharged from hospital the next day. Cerebrovascular event rate in carotid artery intervention was 4.7% (n=2). Iliac, femoral/popliteal and subclavian/brachial artery interventions had a procedural success rate of 97, 92 and 90%, respectively. Procedural success was 100% in carotid/vertebral and renal artery interventions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous interventions for the management of peripheral arterial disease can be performed with high procedural success and acceptable adverse event rates in our center.

Keywords: Peripheral arterial disease, endovascular procedures, percutaneous transluminal angioplasty

Periferik Arter Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi: Tek Merkez Sonuçları

Burak Turan
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Periferik arter hastalığında girişimsel tedavi yöntemlerinin popülerliği giderek artmaktadır. Bir çok vasküler alanda perkütan girişimler tedavide ilk sıradadır. Çalışmadaki amaç periferik arter hastalığında girişimsel tedavi yöntemlerinin merkezimizdeki sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2011-Ekim 2015 arasındaki tanısal ve girişimsel işlemler retrospektif olarak tarandı. Girişimsel işlem verileri ve hastane içi istenmeyen olaylar hastane kayıtlarından incelendi.
BULGULAR: Toplam 11224 adet anjiyografik işlem tarandı. Bunlardan 1144 tanesi periferik arter hastalığına yönelik tanısal işlemlerdi. Toplam 167 adet girişimsel işlem (ortalama yaş 62±10, %82'si erkek) tespit edildi. En sık alt ekstremite (n=101), ardından kranial (n=43), üst ekstremite (n=19) ve viseral (n=4) arterlere yönelik işlemler izlendi. Genel işlem başarısı %95'ti. Intravasküler stentler %81 (n=135) hastada kullanıldı. Hastane içi major istenmeyen olaylardan ölüm 1 (%0.6), serebrovasküler olay 2 %1.2), transfüzyon gerektiren kanama 1 (%0.6), diyaliz ihtiyacı 1 (%0.6) hastada izlendi. İşlem sonrası amputasyon veya miyokard enfarktüsü izlenmedi. Hastaların %89'u ertesi gün taburcu edildi. Karotis arter hastalığının girişimsel tedavisinde serebrovasküler olay oranı %4.7 (n=2) idi. İliak, femoral/popliteal ve subklavian/brakial arter girişimlerinde işlem başarısı sırasıyla %97, 92 ve 90 iken karotis/vertebral ve renal arter girişimlerinde başarı oranı %100'dü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Periferik arter hasatlığının girişimsel tedavisi merkezimizde yüksek işlem başarısı ve kabul edilebilir istenmeyen olay insidansı ile yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, endovasküler prosedürler, perkütan transluminal anjiyoplasti

Burak Turan. Percutaneous Treatment Of Peripheral Artery Disease: A Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 30-36

Corresponding Author: Burak Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish