ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Bir Türk Kohortunda Dejeneratif Rotator Kaf Yırtıklarının Radiografik Öngörücü Faktörleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 101-106 | DOI: 10.5505/ktd.2021.60343

Bir Türk Kohortunda Dejeneratif Rotator Kaf Yırtıklarının Radiografik Öngörücü Faktörleri

Sercan Capkin1, Serkan Guler1, Ramadan Ozmanevra2
1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Aksaray,Türkiye
2Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: Kritik omuz açısı (CSA), lateral akromiyal açı (LAA) ve akromiyon indeksi (AI), rotator manşet yırtığı (RCT) olan hastalar ile sağlam rotator manşeti olan hastalar arasında ayrım yapmak için kullanılan yaygın radyolojik parametrelerdir. Bu çalışma, dejeneratif RCT'de bu parametrelerin tahmin gücünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, iki gruba ayrılan 92 hastadan alınan verileri içeriyordu: 47 dejeneratif tam kat supraspinatus tendon yırtığı olan 47 hastayı içeren RCT grubu ve yırtığı olmayan 45 kişiden oluşan bir kontrol grubu. Standartlaştırılmış gerçek ön-arka radyografilerden CSA, AI ve LAA ölçümleri bağımsız olarak iki ortopedi cerrahı tarafından türetilmiş ve analiz edilmiştir. Kesme değerlerini belirlemek için alıcı çalışma karakteristiği (ROC) analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: RCT ve kontrol gruplarındaki hastalar arasında yaş (p = 0.079), cinsiyet (p = 0.804) veya yaralanma tarafı (p = 0.552) açısından anlamlı farklılık bulunmadı. CSA, LAA ve AI değerleri için mükemmel gözlemciler arası güvenilirlik görüldü. Ortalama CSA (38.1°) ve AI (0.72) değerleri RCT grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti ve LAA için gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. ROC analizi, 37.95 ° kesme değeriyle CSA için 0.815'lik eğri altında bir alan (AUC) verdi ve CSA'nın RCT varlığının en güçlü öngörücüsü olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: CSA ve AI, Türk popülasyonunda dejeneratif RCT için yararlı prediktif faktörler olabilir.

Anahtar Kelimeler: kritik omuz açısı, rotator kaf, akromiyal indeks, akromiyon, akromiyal açı

Radiographic Predictive Factors of Degenerative Rotator Cuff Tears in a Turkish Cohort

Sercan Capkin1, Serkan Guler1, Ramadan Ozmanevra2
1Aksaray University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaray, Turkey
2University of Kyrenia Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, TRNC

INTRODUCTION: Critical shoulder angle (CSA), lateral acromial angle (LAA), and acromion index (AI) are common radiologic parameters used to distinguish between patients with rotator cuff tears (RCT) and those with an intact rotator cuff. This study aims to assess the predictive power of these parameters in degenerative RCT.
METHODS: This retrospective study included data from 92 patients who were divided into two groups: the RCT group, which included 47 patients with degenerative full-thickness supraspinatus tendon tears, and a control group of 45 subjects without tears. CSA, AI, and LAA measurements from standardized true anteroposterior radiographs were independently derived and analyzed by two orthopedic surgeons. To determine the cutoff values, receiver operating characteristic (ROC) analyses were performed.
RESULTS: No significant differences were found between patients in the RCT and control groups in age (p = 0.079), gender (p = 0.804), or injury side (p = 0.552). Excellent inter-observer reliability was seen for CSA, LAA, and AI values. Mean CSA (38.1°) and AI (0.72) values were significantly larger in the RCT group than in the control group with no significant difference between groups for LAA. ROC analysis yielded an area under the curve (AUC) of 0.815 for CSA with a cutoff value of 37.95°, and CSA was found to be the strongest predictor of the presence of a RCT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CSA and AI may be useful predictive factors for degenerative RCT in the Turkish population.

Keywords: critical shoulder angle, rotator cuff, acromion index, acromion, lateral acromial angle

Sercan Capkin, Serkan Guler, Ramadan Ozmanevra. Radiographic Predictive Factors of Degenerative Rotator Cuff Tears in a Turkish Cohort. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 101-106

Sorumlu Yazar: Sercan Capkin, K.K.T.C.
LookUs & Online Makale