ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): difüzyon ağırlıklı MRG bulguları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 6-13

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): difüzyon ağırlıklı MRG bulguları

Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Ömer Kitiş2, Cem Çallı2
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli
2Ege Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG), posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) tanısında ve serebral iskemi varlığında, sitotoksik ve vazojenik ödem ayrımında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız DAG' nin, PRES tanılı olgularda sitotoksik ve vazojenik ödem ayrımındaki rolü ve prognostik faydasını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: PRES tanılı sekiz olgu izotropik DAG ile değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri şunlardı: 1)Başağrısı, nöbet, vizüel değişiklikler, değişken mental durum veya fokal nörolojik işaretler;2)hipertansiyon, eklampsi, antirejeksiyon ilaçlarla tedavi (örneğin; siklosporin, takrolimus);3)diğer ensefalopati nedenlerinin bulunmaması;4)MRG bulgularının PRES ile uyumlu olması.
BULGULAR: Dört olguda eklampsi; iki olguda antirejeksiyon tedavisine bağlı toksisite, bir olguda hipertansif ensefapati ve bir olguda hemolitik üremik sendrom etyolojik neden olarak belirlendi. Tüm olgularda posterior sirkülasyon alanlarında T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal anormallikleri mevcuttu. Yedi olguda (%87.5) anterior sirkülasyon yapıları etkilenmişti. DAG' lerde, sekiz olgunun üçünde (%37.5) sitotoksik ödem mevcuttu ve lezyonlar çoğunlukla kortikal dağılım göstermekteydi. İki olguda (%25), DAG' lerde yüksek sinyalli alanlar, karşılığı olan ADC görüntülerde, psödonormalizasyon ile uyumlu olarak normal ya da hafif artmış sinyal intensitesi gösterdi. Bu iki olgunun takip görüntülerinde, psödonormalize alanlarda infarkt gözlendi.
SONUÇ: PRES' te vazojenik ödem çoğunlukla posterior dolaşım alanlarında gözlenmektedir, ancak anterior sirkülasyon da sıklıkla etkilenmektedir. DAG' lerde yüksek sinyal ve psödonormalize ADC değerleri serebral infarkt gelişimi ile ilişkilidir ve sitotoksik ödeme ilerleyişin erken prognostik bulgusu olarak karşımıza çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: posterior reversibl ensefalopati sendromu, MRG, difüzyon ağırlıklı görüntüleme

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): diffusion-weighted MR imaging findings

Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Ömer Kitiş2, Cem Çallı2
1Derince Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Kocaeli
2Ege University Hospital, Department Of Radiology, Izmir

OBJECTIVE: Diffusion-weighted MR imaging (DWI) plays an important role in prompt diagnosis of PRES and in distinguishing vasogenic edema from cytotoxic edema in the setting of cerebral ischemia. In this study our aim was to assess the prognostic utility and role of DWI in distinguishing cytotoxic and vasogenic edema in patients with PRES.
METHODS: Eight patients with PRES were examined with isotropic DWI. Four inclusion criteria were used: 1) Acute presentation with headache, seizure, visual changes, altered mental status, or focal neurologic signs; 2) the presence of a known risk factor for PRES, such as hypertension, eclampsia, antirejection therapy (eg. cyclosporine, tacrolimus); 3) absence of other likely causes of encephalopathy; 4) MR examination with findings consistent with PRES.
RESULTS: Four cases involved eclampsia; two, antirejection medication toxicity; one, hypertansive encephalopathy; and one, hemolytic-uremic syndrome. In all the patients there were T2 signal abnormalities in the posterior circulation territories. Anterior circulation structures were affected in 7 patients (87.5%). On DWI three of eight cases (37.5%) presented cytotoxic edema and the lesions were predominantly cortical in distribution. In two patients (25%) areas of high DWI signal intensity were seen with normal or slightly increased ADC values which were consistent with pseudonormalisation. Follow-up images in these two patients showed progression to infarction in pseudonormalised regions.
CONCLUSION: Vasogenic edema in PRES involves predominantly posterior circulation territories but anterior circulation structures are also frequently affected. High DWI signal intensity and pseudonormalised ADC values are associated with cerebral infarction and may represent the earliest sign of progression to cytotoxic edema.

Keywords: posterior reversible encephalopathy syndrome, MRI, diffusion weighted imaging

Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Ömer Kitiş, Cem Çallı. Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): diffusion-weighted MR imaging findings. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 6-13

Sorumlu Yazar: Gökhan Duygulu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale