ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hipertansif Ve Hipertansif Olmayan Sıçanlarda 2100 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Testis Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 106-110 | DOI: 10.5505/ktd.2021.48751

Hipertansif Ve Hipertansif Olmayan Sıçanlarda 2100 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Testis Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi

Dilek Kuzay1, Çiğdem Özer2, Bahriye Sırav Aral3, Fatih Şentürk3
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte daha fazla radyasyona maruz kalmaktayız. Radyasyon maruziyetinin biyolojik sistemlerdeki etkilerini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen hipertansiflerdeki etkilerini inceleyen çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada hipertansif ve hipertansif olmayan sıçanların testis dokusunda 2100 MHz RFR nin oksidatif strese etkilerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 24 adet, erkek Wistar Albino sıçan 4 gruba ayrıldı; 1) Kontrol (K), 2) Kontrol+Hipertansiyon (K+H), 3) Radyasyon (R), 4) Radyasyon+Hipertansiyon (R+H). Sıçanlarda hipertansiyonu indüklemek için 1 ay süre ile 1 ml çeşme suyunda çözünen 60 mg/kg L-NAME oral gavaj ile verildi. Sıçanlar 2100 MHz RFR’ye günde 60 dakika/5 gün/8 hafta boyunca maruz bırakıldı. Uygulamaların bitiminde sıçanlar anestezi altında dekapite edilerek testis dokusunda göstergesi malondialdehit (MDA), Nitrit+nitrat (NOx) ve glutatyon (GSH) düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar One-way ANOVA followed by post hoc Tukey tests ile karşılaştırıldı. p<0.05 olanlar anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: R ve H+R gruplarının testis dokusunda hem C grubu hemde H grubu ile karşılaştırıldığında MDA ve NOx düzeylerinde artış, GSH düzeylerinde ise azalma olduğu belirlendi (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertansif olan ve hipertansif olmayan sıçanların testis dokusunda radyasyon maruziyeti oksidatif streste aynı oranda artışa neden oldu. Hem hipertansiflerde hemde hipertansif olmayanlarda radyasyon maruziyetine bağlı artan oksidatif stres erkek üreme sistemini olumsuz yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: NG-nitroarjinin metil ester, radyasyon, oksidatif stres, testis

Effect of 2100 MHz Radio Frequency Radiation on Oxidative Stress on Testicular Tissue of Hypertensive and Non-Hypertensive Rats

Dilek Kuzay1, Çiğdem Özer2, Bahriye Sırav Aral3, Fatih Şentürk3
1Department Of Physiology, Ahi Evran University Medical Faculty, Kirsehir, Turkey
2Department Of Physiology, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Department Of Biophysics, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Nowadays exposure to radiation has been increasing with the advancement of technology. Although considerable research has focused on the effects of radiation exposure on biological systems, its effect on hypertensives has previously never been addressed. In this study, the effect of 2100 MHz radio frequency radiation (RFR) on oxidative stress on testicular tissue of hypertensive and non-hypertensive rats is aimed to be investigated.
METHODS: Twenty-four male Wistar Albino rats were allocated into four groups: 1) Control (C), 2) Control +Hypertension (C+H), 3) Radiation (R), 4) Hypertension+ Radiation (H+R). In order to induce hypertension in rats, 60 mg/kg L-NAME dissolved in 1 ml tap water was orally administered to rats for one month. Rats were exposed to 2100 MHz RFR for 60 min /day, 5 days/ week for 8 weeks. Following the experiments, the rats were decapitated under anesthesia and malondialdehyde (MDA), Nitrite+nitrate (NOx) and glutathione (GSH) levels were examined on testicular tissue. Results were compared with One-way ANOVA followed by post hoc Tukey tests. Values of p<0.05 were accepted as significant.
RESULTS: When testicular tissues of R and H+R groups were compared with those of C and H groups, MDA and NOx levels were seen to increase while GSH levels decreased (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Radiation exposure led to an equal amount of increase of oxidative stress on testicular tissues of hypertensive and non-hypertensive rats. Oxidative stress caused by radiation exposure may negatively affect male reproductive system in both hypertensives and non-hypertensives.

Keywords: NG-nitroarginine methyl ester, radiation, rats, oxidative stress, testis

Dilek Kuzay, Çiğdem Özer, Bahriye Sırav Aral, Fatih Şentürk. Effect of 2100 MHz Radio Frequency Radiation on Oxidative Stress on Testicular Tissue of Hypertensive and Non-Hypertensive Rats. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 106-110

Sorumlu Yazar: Dilek Kuzay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale