ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sağlık Profesyonellerinin Kullandığı N95 Yüz Maskesi ve Cerrahi Maskenin Koroid Kalınlığına Etkilerinin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 215-221 | DOI: 10.5505/ktd.2022.48726

Sağlık Profesyonellerinin Kullandığı N95 Yüz Maskesi ve Cerrahi Maskenin Koroid Kalınlığına Etkilerinin Karşılaştırılması

Sevim Ayça Seyyar, Ecem Önder Tokuç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: N95 maske ve cerrahi maskenin kullanımı sonrasında spektral alan optik koherens tomografi (SD-OCT) ile subfoveal koroid kalınlığındaki (CT) değişiklikleri karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 20-50 yaş arasında, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ≥10/10, küresel veya silindirik kırma kusuru 2 diyoptriden küçük, aksiyel uzunluk (AL) 22-25 mm arasında, göz içi basıncı (GİB) normal olan 14’ü erkek 18’i kadın 32 sağlık çalışanı çalışmaya dahil edilmiştir. Koroid, SD-OCT kullanılarak geliştirilmiş derinlik görüntüleme (EDI) teknikleriyle görüntülendi. Ölçümler N95 maske ve cerrahi maske için ardarda iki gün aynı saatlerde maskeyi çıkarmadan en az 2 saat taktıktan sonra ve çıkardıktan 15 dakika sonra yapıldı.
BULGULAR: N95 maskeyi ve cerrahi maskeyi 2 saat çıkarmadan kullandıktan sonra ortalama subfoveal koroid kalınlıkları sırasıyla 383,34±103,30 (min: 171, maks: 545), 347,78±94,85 (min: 170, maks: 539) idi. Maskelerin çıkarılmasından 15 dakika sonra ortalama subfoveal koroid kalınlıkları ise sırasıyla 339,53±93,91 (min: 160, maks: 479), 346,22±98,37 (min: 172, maks: 545) idi. İki saatlik N95 maske kullanımı sonrası ve maskenin çıkarılmasından 15 dakika sonrası ölçülen subfoveal koroid kalınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark olduğu belirlendi (p < 0,05). İki saatlik cerrahi maske kullanımı sonrası ve maskenin çıkarılmasından 15 dakika sonrası ölçülen subfoveal koroid kalınlığı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı değişim izlenmedi (p > 0,05). Ayrıca 2 saatlik N95 maske kullanımı ve cerrahi maske kullanımı sonrası ölçülen subfoveal koroid kalınlıkları istatistiksel olarak farklıydı (p ≤ 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: N95 maske kullanımı ile hiperkapni oluşur; ayrıca maskenin sıkı bantlarının yüz venlerine yaptığı baskı sonucu venöz dönüş azalır. Bunların sonucunda koroid kalınlığında geçici bir artış olur. Cerrahi maske kullanımı ise koroid kalınlığını değiştirmez.

Anahtar Kelimeler: koroid kalınlığı, edi-oct, hiperkapni, n95 maskesi, cerrahi maske.

Comparison of the Effects of N95 Face Mask and Surgical Mask Used by Health Professionals on Choroidal Thickness

Sevim Ayça Seyyar, Ecem Önder Tokuç
University of Health Sciences, Kocaeli Derince Education and Research Hospital Ophthalmology Department, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The goal of this study was to compare changes in subfoveal choroidal thickness (CT) using spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) after using the N95 mask and the surgical mask.
METHODS: The study included 32 health workers between the ages of 20-50, 14 men and 18 women, with best corrected visual acuity (BCVA) ≥ 10/10, spherical or cylindrical refractive error of less than 2 diopters, axial length (AL) of 22-25 mm, and normal intraocular pressure (IOP). The choroidal thickness was evaluated with enhanced depth imaging (EDI) using SD-OCT. Measurements for the N95 mask and surgical mask were obtained on two consecutive days at the same time after at least 2 hours without removing the mask and 15 minutes after removing it.
RESULTS: The mean subfoveal CT after using the N95 mask and surgical mask for 2 hours without removing them are 383.34±103.30 (min: 171, max: 545) and 347.78±94.85 (min: 170, max: 539), respectively. The mean subfoveal CT was 339.53±93.91 (min: 160, max: 479), and 346.22±98.37 (min: 172, max: 545) after the masks were removed. The subfoveal CT assessed after two hours of N95 mask usage and 15 minutes after mask removal (p 0.05) showed a statistically significant difference. There was no statistically significant difference in subfoveal after two hours of surgical mask usage and 15 minutes after mask removal (p > 0.05). Furthermore, subfoveal CT was significantly different after 2 hours of N95 mask usage and surgical mask use (p 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The tight bands of the N95 mask cause a decrease in venous return owing to compression of the veins on the face and a temporary increase in CT, whereas the use of a surgical mask has no effect on CT.

Keywords: choroidal thickness, edi-oct, hypercapnia, n95 mask, surgical mask.

Sevim Ayça Seyyar, Ecem Önder Tokuç. Comparison of the Effects of N95 Face Mask and Surgical Mask Used by Health Professionals on Choroidal Thickness. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 215-221

Sorumlu Yazar: Sevim Ayça Seyyar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale