ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Fibromiyalji sendromlu hastalarda otoakustik emisyon ölçümleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 126-130 | DOI: 10.5505/ktd.2020.47704

Fibromiyalji sendromlu hastalarda otoakustik emisyon ölçümleri

Saime Sağıroğlu1, Tuba Tülay Koca2
1Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Sütçü İmam Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji sendromlu (FMS) hastalarda koklear fonksiyonların analizini amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif bir vaka kontrol çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya Amerikan Koleji Romatoloji (ACR) 2010 kriterlerine göre FMS tanısı konan 24 kadın ve 2 erkek hasta alındı. Kontrol grubu 31 sağlıklı yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKI) eşleştirilmiş deneklerden oluşmaktadır. Katılımcıların sosyodemografik verileri (yaş, cinsiyet, boy, kilo) kaydedildi. Otoakustik emisyon testleri (AOETs); Distorsiyon ürünleri (DP) ve geçici emisyon (TE) değerleri FMS ve kontrol gruplarında değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışma grubumuz 28 kadın ve 2 erkek olup yaşları ortalama 42.9 ± 10.6 yıl idi. Ortalama VKI 30.1 ± 5 kg / m2 idi. Kontrol grubumuz 27 kadın ve 4 erkek olup ortalama yaş 38.3 ±
15.1 yıl idi. VKİ ortalaması 29.4 ± 2.4 kg / m idi. Her iki grup yaş, cinsiyet ve VKİ ile benzerdi.
FMS grubumuzdaki AOET'lerdeki farklı frekansların çoğunda düşük sonuçlar gözlendi. İşitme değerlendirmesi 250 ve 8.000 Hz arasındaki frekanslarda, odyometride iki grup arasında (FMS grubunda yüksek işitme frekansları) anlamlı bir fark olduğunu gözlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: FMS hastalarında, koklea yüksek frekanslarda daha fazla etkilenebilir ve bu hastalarda koklear, tüy hücresi disfonksiyonuna neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: fibromyalji, kohlear fonksiyon, otoaküstik emisyon

Otoacoustic emission measurements in patients with Fibromyalgia syndrome

Saime Sağıroğlu1, Tuba Tülay Koca2
1Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaringology, Kahramanmaraş
2Sütçü İmam University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş

INTRODUCTION: We aimed to analyze the cochlear functions in patients with Fibromyalgia syndrome (FMS).
METHODS: The study designed as a prospective case-control study. Twenty-eight female and two male patients diagnosed with FMS according to American College of Rheumatology (ACR) 2010 criteria were included in the study. The control group consisted of 31 healthy age, gender and body mass index (BMI) matched subjects. Participants' sociodemographic data (age, gender, height, weight) were recorded. Otoacoustic emission tests (AOETs); distortion products (DP) and transient emission (TE) values were evaluated in FMS and control groups.
RESULTS: : Our study group consisted of 28 females and 2 males at the age of 42.9 ± 10.6 years. The mean BMI was 30.1 ± 5 kg / m2. Our control group consisted of 27 females and 4 males aged 38.3 ±
15.1 years. The mean BMI was 29.4 ± 2.4 kg / m 2. Both groups were similar in age, sex, and BMI.
Lower results were observed in most of different frequencies at AOETs in our FMS group. The hearing assessments at frequencies between 250 and 8.000 Hz showed a significant difference between the two groups (high hearing frequencies in the FMS group) in audiometry.


DISCUSSION AND CONCLUSION: İn FMS patients, cochlea may be more affected at higher frequencies and it may cause cochlear, hair cell dysfunction in these patients.

Keywords: fibromyalgia, cochlear function, otoacustic emission

Saime Sağıroğlu, Tuba Tülay Koca. Otoacoustic emission measurements in patients with Fibromyalgia syndrome. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 126-130

Sorumlu Yazar: Tuba Tülay Koca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale