ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yumuşak Doku Kitlelerinde Kontrastlı Dinamik T2 Perfüzyon ve T2 Relaksometrinin Tanısal Performansı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 111-118 | DOI: 10.5505/ktd.2021.46667

Yumuşak Doku Kitlelerinde Kontrastlı Dinamik T2 Perfüzyon ve T2 Relaksometrinin Tanısal Performansı

Hande Uslu, Mesude Tosun, Gür Akansel, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Perfüzyon görüntüleme (DK-MRPG) ve T2 relaksometri parametrelerinin yumuşak dokudaki benign ve malign kitlelerin ayırımında tanısal doğruluğunu değerlendirmek.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 36 hastada saptanan 36 yumuşak doku kitlesi dahil edilmiştir (17 malign, 19 benign). MR görüntüleri 3T MRG cihazı (Philips MR Systems Achieva Release 2.6.3.7, Eindhoven, Netherlands) ile çalışılmıştır. MRG sırasında her hastaya T2 Perfüzyon ile T2 relaksometri uygulanmış ve yumuşak doku kitlelerinde Index, Negative Integral (NI), Mean Transit Time (MTT), Time to Peak (TTP), Time of Arrival (T0) ve T2 relaksometri zamanı (ortalama değeri) ölçülmüştür. Bu parametreler benign-malign lezyonlar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Benign ve malign kitleler arasında lezyonların maksimum boyutu ile NI değerlerinin farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p = 0.01 ve p = 0.001). Peritümöral ödem varlığı ile malignite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p = 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Benign-malign yumuşak doku kitlelerinin ayrımında T2 perfüzyon NI değeri, konvansiyonel MRG ve klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde değerli bilgiler sağlayabilir. Benign-malign kitleler arasındaki örtüşme nedeniyle T2 relaksasyon zamanı bu konuda yardımcı olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: dinamik kontrastlı manyetik rezonans perfüzyon görüntüleme, T2 relaksometri, yumuşak doku kitleleri

Diagnostic Performances of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Perfusion Imaging and T2 Relaxometry in Soft Tissue Masses

Hande Uslu, Mesude Tosun, Gür Akansel, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi
Department of Radiology, School of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Our study aims to evaluate the diagnostic performances of Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Perfusion Imaging (DCE-MRPI) and T2 relaxation (T2 Mapping) parameters in the differentiation of benign and malignant soft tissue masses.
METHODS: The study included 36 patients with 36 soft tissue masses (17 malignant and 19 benign). Imaging was performed using a 3 Tesla MRI, T2 perfusion and T2 relaxation studies were performed and Index, Negative Integral (NI), Mean Transit Time (MTT), Time to Peak (TTP), Time of Arrival (T0), and mean value of T2 relaxation time were calculated. Then, these parameters were compared between benign and malignant lesions.

RESULTS: The differences of the maximum dimension of the lesions and NI values between benign and malignant masses were found statistically significant (p = 0.01 and p = 0.001 respectively). There was a statistically significant relationship between the presence of peritumoral edema and malignancy (p =0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the differentiation of benign from malignant soft tissue masses NI value may provide added information, when combined with conventional MRI and clinical findings. T2 relaxation times were not helpful in this regard due to significant overlap between benign and malignant masses.

Keywords: dynamic contrast-enhanced magnetic resonance perfusion imaging, T2 relaxometry, soft tissue masses

Hande Uslu, Mesude Tosun, Gür Akansel, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi. Diagnostic Performances of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Perfusion Imaging and T2 Relaxometry in Soft Tissue Masses. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 111-118

Sorumlu Yazar: Hande Uslu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale