ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19’un Progresif Aşamasinda Toraks Bilgisayarli Tomografi Bulguları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 1-6 | DOI: 10.5505/ktd.2021.45220

COVID-19’un Progresif Aşamasinda Toraks Bilgisayarli Tomografi Bulguları

Meral Arifoğlu1, Nuray Voyvoda1, Günay Rona1, Ayse Batirel2
1Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pnömonisinin radyolojik bulgularındaki zamansal değişiklikleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya COVID-19 tanısı almış ve kontrol toraks BT incelemesi olan hastalar dahil edildi. Her iki BT’de de tarama gününe göre evreleme kaydedildi. COVID-19 pnömoni tipleri, BT şiddet skoru ve buzlu cam opasitelerin Hounsfield Ünite (HU) değerleri kaydedildi.Sonuçları karşılaştırmak için paired-sample t test kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 37 erkek (48.1%), 40 kadın(51.9%) olmak üzere toplam 77 hasta dahil edildi. İki BT arasındaki ortalama süre 12.64 gündü(min 3-maks 34). Buzlu cam dansitesi, konsolidasyon, crazy paving patern, fibrotic bant, bronşektazi ve plevral kalınlaşma progresyon evresinde artmış bulgulardı. BT şiddet skoru ve buzlu cam dansitesi yoğunluğu açısından BT’ler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı(sırasıyla p=0.0001 ve 0.006). Takipte 54 hastada ilerleme olurken, 15 hastada kısmi/tam gerileme saptandı. Sekiz hastada bulgularda fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlerleme, COVID-19 hastalığı semptomlarının başlamasından sonra 2 haftadan fazla sürer. İlerleyen aşamada, buzlu cam dansitesi yoğunluğu ve konsolidasyon alanlarındaki artış ile bronşektazi, crazy paving patern, plevral kalınlaşma ve fibrotic bant dikkate değer radyolojik bulgulardır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Pnömoni, viral, Koronavirüs, İleri evre, hastalık

Chest Computed Tomography Findings in Progressive Stage of COVID-19

Meral Arifoğlu1, Nuray Voyvoda1, Günay Rona1, Ayse Batirel2
1Department of Radiology, Kartal Doktor Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases, Kartal Doktor Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the temporal changes in the radiological findings of COVID-19 pneumonia.
METHODS: The study included patients with the diagnosis of COVID-19 and repeat Chest CT examinations. On both CT examinations, staging by the day of scan was recorded. Types of COVID-19 pneumonia, CT severity score, and Hounsfield unit (HU) values of ground-glass opacity (GGO) were evaluated. The paired-sample t test was used to compare the results.
RESULTS: Our study included a total of 77 patients, 37 males (48.1%), 40 females (51.9%). The mean time between the two CTs was 12.64 days (min: 3-max: 34). Consolidation, GGO, crazy-paving pattern, fibrotic band, bronchiectasis, and pleural thickening were findings of increased progression. There was a statistically significant difference between the CTs in terms of CT severity score and GGO density (p=0.0001 and 0.006, respectively). At follow-up, 54 patients had progression, while 15 patients achieved partial/complete regression. Eight patients had no difference in findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Progression lasts more than two weeks after the onset of COVID-19 disease symptoms. In the progressive stage, an increase in the areas of GGO density and consolidation, as well as bronchiectasis, crazy-paving pattern, pleural thickening, and fibrotic band are notable radiological findings.

Keywords: Computed Tomography, Pneumonia viral, Coronavirus, Disease progression

Meral Arifoğlu, Nuray Voyvoda, Günay Rona, Ayse Batirel. Chest Computed Tomography Findings in Progressive Stage of COVID-19. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Meral Arifoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale