ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Covid-19 Pandemisinde Kanser Hastalarının Yaşadığı Güçlükler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 188-197 | DOI: 10.5505/ktd.2022.45202

Covid-19 Pandemisinde Kanser Hastalarının Yaşadığı Güçlükler

Hatice Karabuga Yakar, Sidika Oğuz, Ceren Güneş, Edanur Turak, Esma Ketenci, Hava Serap Combaş, Huriye Yıldız, Mine Köse
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, kanserli hastaların Covid-19 pandemi sürecinde yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla, yorumlayıcı fenomonolojik analizin kullanıldığı niteliksel bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak 20 Aralık 2020-25 Şubat 2021 tarihleri arasında 16 kanser hasta ile görüşüldü. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla, birebir görüşmeler yapılarak online görüşme tekniği kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Hastaların Covid 19 pandemisiyle ilişkili deneyimleri üç tema altında verildi. Bu temalar “duygusal sorunlar, ekonomik sorunlar ve Covid 19 ile ilişkili davranışsal yanıtlar” dır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanser hastaları Covid 19 virüsünün bulaşma endişesi nedeniyle korku; karantina süreci nedeniyle özlem duygusu yaşamış; ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalmış; virüsten korunmak için geleneksel tamamlayıcı yöntemlere başvuran hastaların temizlik alışkanlıklarının değişmiş olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, güçlük, kanser, pandemi

Difficulties Experienced by Cancer Patients in the Covid-19 Pandemic

Hatice Karabuga Yakar, Sidika Oğuz, Ceren Güneş, Edanur Turak, Esma Ketenci, Hava Serap Combaş, Huriye Yıldız, Mine Köse
Marmara University Faculty of Health Sciences, Nursing Deparment, İnternal Diseases Nursing Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study is a qualitative study in which interpretive phenomenological analysis is used to determine the difficulties experienced by cancer patients in the Covid-19 pandemic process.
METHODS: Using maximum diversity sampling, 16 cancer patients were interviewed between 20 December 2020 and 25 February 2021. The data were collected using the online interview technique by making one-to-one interviews with semi-structured interview forms.
RESULTS: The difficulties of the patients related to the Covid 19 pandemic were grouped under three themes. These themes are “emotional problems, economic problems and behavioral responses associated with Covid-19”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cancer patients fear from transmission of Covid 19 virus; experienced a sense of longing due to the quarantine process; faced with economic difficulties; the cleaning habits of the patients who applied to traditional complementary methods for protection from the virus have changed.

Keywords: Covid-19, difficulties, cancer, pandemic

Hatice Karabuga Yakar, Sidika Oğuz, Ceren Güneş, Edanur Turak, Esma Ketenci, Hava Serap Combaş, Huriye Yıldız, Mine Köse. Difficulties Experienced by Cancer Patients in the Covid-19 Pandemic. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 188-197

Sorumlu Yazar: Hatice Karabuga Yakar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale