ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Klinik Örneklerden Elde Edilen Albicans ve non-albicans Candida Türlerinde Biyofilm Oluşumunun Araştırılması ve Türlere Göre Dağılımı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 23-27

Klinik Örneklerden Elde Edilen Albicans ve non-albicans Candida Türlerinde Biyofilm Oluşumunun Araştırılması ve Türlere Göre Dağılımı

Yeşim Alpay1, Canan Ağalar2, Nilgün Karabıçak3, Dilek Kılıç4, Sedat Kaygusuz4, Ergin Ayaşlıoğlu4, Berrin Esen5
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Balıkesir, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikoloji Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
4Krıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kırıkkale, Türkiye
5Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Candida türleri, dünya çapında hastane kaynaklı enfeksiyonların önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Başlıca virülans faktörleri; biyofilm oluşumu, fosfolipaz ve asit proteaz üretimidir. Biyofilm üretimi türleri Candida’lar için önem taşımaktadır ve antifungal direnç ile ilişkilidir. Çalışmada; non-albicans Candida’lar ve C. albicans türlerinde biofilm oluşumu araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, klinik örneklerden izole edilen 53 Candida suşu alındı. 37°C’de 48-72 saat inkübasyon sonrası sabouraud dekstroz agarda (SDA) saf olarak üretilen kolonilerin tiplendirilmesinde; mikroskopik değerlendirme, germ tüp testi, ve API ID 32C (bio Mérieux, Fransa) kullanıldı. Tüm şuslarda biyofilm üretimi araştırıldı. Biyofilm varlığı tespiti için glukozlu triptik soy broth (modifiye tüp adherens yöntemi) kullanıldı.
BULGULAR: Elli üç Candida suşunun 34'ü (%64,1) C. albicans, 11’i (%20,7) C. parapsilosis, 4'ü (%7,5) C. kefyr, 3'ü (%5,6) C. tropicalis ve 1’i (%1,8) C. glabrata olarak saptandı. Tüm suşlar değerlendirildiğinde; biyofilm oluşumu % 47,2 olarak saptandı. Albicans türü Candida’larda %38,2 oranında, non-albicans Candida’larda ise %63,1 oranında biyofilm oluşumu gözlendi.
C albicans suşlarının %38,2'inde (13), C parapsilosis suşlarınn %63,6'sinde (7), C. kefyr suşlarının %50'sinde (2), C. tropicalis suşlarının %66,6'sinde (2) ve bir C glabrata (1) suşunda biyofilm üretimi tespit edildi. Biyofilm pozitifliği gösteren suşların; %96’sının, servis ve yoğun bakımlarda yatmakta olan ve uzun süreli antibiyotik tedavisi alan hastalardan izole edildiği gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğada mikrobiyal büyümede ve klinik enfeksiyonların gelişmesinde biyofilm oluşumu büyük önem taşımakta olup, mikroorganizmayı konak savunmasından ve antimikrobiyallerden korumaktadır. İlişkili mikroorganizmalarda antimikrobiyal direnç yüksektir. Son yıllarda invazif uygulamaların artışı ile fungal patojenler için risk artışı da söz konusudur. Non-albicans kandidemilerin artışı ve biyofilm oluşumu artan antifungal dirence neden olmaktadır. Etken profili ve antimikrobiyal duyarlılıkta epidemiyolojik değişimler göz önüne alındığında Candida suşları da dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Etken dağılımı, biyofilm oluşumu, antifungal duyarlılık durumlarının bilinmesi, uygun tedavinin belirlenmesi, lokal verilerin ışığında ampirik tedavi seçimlerinin doğru yapılması ve sonuçlar açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biofilm, Candida, Non-albicans candida

Yeşim Alpay, Canan Ağalar, Nilgün Karabıçak, Dilek Kılıç, Sedat Kaygusuz, Ergin Ayaşlıoğlu, Berrin Esen. Klinik Örneklerden Elde Edilen Albicans ve non-albicans Candida Türlerinde Biyofilm Oluşumunun Araştırılması ve Türlere Göre Dağılımı. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 23-27

Sorumlu Yazar: Yeşim Alpay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale