ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Bir İnme Merkezinin İlk Altı Ay Analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 38-41

Bir İnme Merkezinin İlk Altı Ay Analizi

Uygar Utku, Soner Şahin
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnme Merkezi, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız ilk altı ay içerisinde geriye dönük elde ettiğimiz girişimsel nöroloji verilerinin analizini yapmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2015 yılı Temmuz ayı ile 2016 yılı Şubat ayı arasında inme merkezine ardı sıra başvurmuş hastalar alındı. Başvuru şikâyetleri, demografik verileri, nöro-görüntüleme özellikleri, anjiyo bulguları ve klinik özellikleri kayda alındı.
BULGULAR: 74 hastaya anjio yapıldı. Beş hastaya karotis stentleme (bir hastaya aynı seansta hem ektrakraniyal hem intrakraniyal stentleme) yapıldı. Anevrizma vakalarından ikisine anevrizma koilleme, dördüne akım yönlendirici stentleme yapıldı. 10 hastaya IV trombolitik, iki hastaya IV trombolitik artı mekanik trombektomi uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada inme merkezimizin ilk altı aylık dönemde aktif olarak hizmete geçtiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, inme ünitesi, inme merkezi, girişimsel nöroloji

First Six Months Analysis of a Stroke Center

Uygar Utku, Soner Şahin
Stroke Center, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the data we obtain retrospective interventional neurology in the first six months.
METHODS: We admitted patients between February 2015 and July 2016. Symptoms, demographic data, neuro-imaging features, angiography findings and clinical characteristics were recorded.
RESULTS: Angiography was performed to the 74 patients. Carotid stenting was performed to five patients (a patient had both extra-cranial and intra-cranial stenting in the same session). Two patients had aneurysm coiling and four patients had flow-diverter stenting for their aneurysms. We gave IV thrombolysis to 10 patients and two patients underwent mechanical thrombectomy plus IV thrombolysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study it observed that the first six months of the stroke center is now in active service.

Keywords: Acute stroke, stroke unit, stroke center, interventional neurology

Uygar Utku, Soner Şahin. First Six Months Analysis of a Stroke Center. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 38-41

Sorumlu Yazar: Uygar Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale